Matthew 19

Iesu Keamage Ke Kepaake'i Au'i Fou'i Epamalelenia

(Mako 10:1-12)

Iesu ega'ina iifa'i eifani'i efua aisama, Kalilea ago epua'afuga elao Jordan agapuge apiegai, Iudea ago nie kaina agogai ekoko. Ke la'afou akaiki'a isa muninai kepea, ke egae keisafa au'i ma'oai epafelo'i.

Ega'ina alogai Faliseo au'i isa'i isa kega'opo keoma eega kemai kepa'ani penia keinaka, “Au aga'o akafa fou epo'iai kapa aga'omo elifu, o kapa ma'o kelifu kainai ifo ega logoai akafa gapaake ageoma auga ekainia ma?” keoma.

Ega aisama Iesu iifa epamue einaka, “Deo agofa'a epagama mo alogai, ‘aga'o maguae, ke aga'o papie epagama.’
4 Genesis 1:27
Ke eifa, ‘Ega'ina kainai au ina ama agepua'afuni'i akafa auni'i akeagufou, ke auni'i auga imaau'iai aga'omo agemia,’
5 Genesis 2:24
eoma. Ega'ina fouga Deo ega iifa pukagai alokuapina ma?
Deo ega eifa oma kainai, isa auga papiau auni'i laa'i kai aga'omo kemia. Ega puo kapa'ina Deo eogefoua aga'omo epamia auga, papiau aumauni fakeaupea,” eoma.

Ega aisama Faliseo au'i kepa'ani pugu keinaka, “Ega koa aisama, kapa puo Moses eifa au aga'o akafa gapaake ageoma aisama, papie ipaake pepa fepapua fepenia kai feulaisa felao eoma?” keoma.

Ke Iesu iifa epamue einaka, “Moses oi elogoainimi akafami fopaake'i eoma, gome oi guami e'inoka alogaina. Kai Deo agofa'a epagama alogai ega aekapa oma. Iifa gome maamiai laifania. Kaisau akafa au i'oina aga'o fou afakefeu mo ganinagai agepaake, ke papie i'oina aga'o ageakafania koa aisama, Deo maagai auga, isa papie i'oina aga'o fou kefeu, laomai apala kekapa” eoma.

10 Iesu ega imoi i'ina iifaga a'o kelogonia aisama keifa keinaka, “Au papie auni'i epo'iai ega koa aisama, afalaamage auga felo ipauma,” keoma.

11 Kai Iesu einaka, “Oi oifa felo kai, papiau ma'oai i'ina pamalelega fekeafia apu'i fekepamia auga afaekaina. Kai kaisau fau'iai i'ina pamalelega kepagama au'i mo akeafia apu'i akepamia agekaina. 12 Gome au isa'i keogeoge au'i, isa ega kemauni oma, ke isa'i auga papiau isa imoi fakepamauni'i keoma puo, faaga'iai papie imoi fekeafia afuga auga keafilaisa. Kai isa'i auga Deo ega agofa'a faugai fekepinauga keoma kainai afakeamage. Ega puo kaisau iifa i'ina ageafia apuga agepamia koa, feafia apuga fepamia,” eoma.

Imoi E'ele'i Ke Deo Ega Agofa'a Fou Fou'i

(Mako 10:13-16; Luka 18:15-17)

13 Ega'ina afegai papiau Iesu ima imoi e'ele'i kania'iai feogeaua, ke fau'iai femegamega keoma puo kemaiseini'i eegai. Kai Iesu ega imoi papiau imoi kemaiseini'i au'i kefinai'i.

14 Ega aisama Iesu isa epaini'i einaka, “Imoi e'ele'i folokaisapu'i eeu kegamai, gome Deo ega agofa'a auga papiau imoi e'ele'i iina koa'i kemia au'i apu'i,” eoma. 15 Ke ima imoi kania'iai eogeaua fau'iai emegamega efua aisama, ega'ina afuga epua'afuga.

Pa'amu'amu Auga Agu'a

(Mako 10:17-31; Luka 18:18-30)

16 Iesu ekailai elao alogai, au aga'o emai, epa'ani penia einaka, “Pamalele aumu, kapa'ina felo fakapa, agu pagai maunina faafia?” eoma.

17 Ega aisama Iesu einaka, “I'ina agofa'agai kai aga'o felo laa'i kai, Deo ifogamo mo felo ipauma. Ega puo kapa puo kapa'ina felo auga pa'anina lau lopa'ani peniau? Oi agu pagai maunina afugai mokoko looma koa aisama, Deo ega iifa kapula'i kai'iai fopea,” eoma.

18 Ke au ega'ina epa'ani einaka, “Deo ega iifa kapula'i kapa'i au'i kai'iai fapea looma?” eoma.

Ke Iesu einaka, “Kai aga'o foloaupugua, au aga'o akafa fou folofeu, folopainao, ke pifogeai papiau folopaagu fofou'i.
19 Ke inamu amamu fopalopiani'i. Ke ifomu animu loani koa i'opoga, emu e'a ipafe au'i isafa ani'i ega foani oma,” eoma.

20 Ega aisama au agu'a ega'ina eifa einaka, “Ega'ina iifa'i ma'oai laafi'ini'i kai kapa'ina auga alakapa koa?” eoma.

21 Ke Iesu iifa epamue einaka, “Oi Deo maagai alomu opaina ipauma gamia looma koa aisama, molao emu amu ma'oai mo'afa'afalaini'i ulalu papiau'i mopeni'i. Egae kai fomai muniuai fopea. Ega koa ufai alopa'amu'amu,” eoma.

22 Kai au agu'a ega'ina epa'amu'amu alogaina puo i'ina iifaga a'o elogonia aisama, alomafuai ekailai elao.

23 Ega aisama Iesu ega imoi epaini'i einaka, “Iifa gome maamiai laifania. Pa'amu'amu auga aga'o Deo ega agofa'ai gakoko ageoma auga age'inoka alogaina. 24 Ke lapainimi pugu. Kamelo aga'o tiapu ikaina nilaga inegai gapagai ageoma auga afae'inoka alogaina. Kai pa'amu'amu auga Deo ega agofa'ai gakoko ageoma auga age'inoka alogaina,” eoma.

25 Iesu ega imoi i'ina iifaga a'o kelogonia aisama kekauai alogaina, ke Iesu kepa'ani penia keinaka, “Ega koa aisama, kai mo kania'i ageisagamau?” keoma.

26 Ega aisama Iesu isa maa'i alo ipauma eisa kai epaini'i einaka, “Papiau ee'iai i'ina kapa'i akemia afaekaina kai Deo eegai auga, kapa ma'oai akemia agekaina,” eoma.

27 Ega aisama Peto einaka, “Moisa! Lai emai kapa ma'oai apua'afuni'i oi munimuai apea. Ega puo lai faumaisai kapa'ina ekae agaafia?” eoma.

28 Ega aisama Iesu ega imoi ma'oai epaini'i einaka, “Iifa gome maamiai laifania. Kina fuagai kapa ma'oai mama'i akemia, ke Papiau Aumauni Gauga ufai ega isapu akaiki'a eafia afugai ageagu aisama, oi lau muniuai opea aumi isafa, isapu akaiki'a afu'i 12 agoafi'i agoagu, Israel ikupuga 12 papiau'i, ke papiau ma'oai isafa e'i laomai felo, o apala auga afa agopeni'i. 29 Ke kaisau lau akau faugai e'i e'a, aa'i aki'i, afakua'i, ina'i ama'i, gau'i, o e'i ago kepua'afuni'i au'i, kapa'ina kepua'afuga auga laagai 100 ageisogeau. Ke fuagai agu pagai maunina isafa apu'i agemia. 30 Kai papiau ma'o pau keufai au'i akemuniai, ke ma'o pau kemuniai au'i akeufai,” eoma.

Copyright information for `MEK