aMika 5:2
cJeremaia 31:15

Matthew 2

Mako Au'i Kemai Iesu Keisa

Kai Iesu aemauni koa kai, Herod kin emia Iudea ago e'imaisa. Isa kin emia alogai, Iesu Iudea agogai Beteleme taoninai emauni. Ega aisama Mako au'i kina e'agau afuga kainai kemai Ierusaleme taoninai. Ke isa Herod eega kelao kepa'ani penia keinaka, “Iudea e'i kin emauni auga kapai? Lai isa ega mi'imi'i kina e'agau afuga kainai emai aisa puo, amai amaau afagaina aoma,” keoma.

Kin Herod ke Ierusaleme taonina papiau'i ma'oai fou i'ina iifaga a'o kelogonia aisama, kegaagu auga aekainia. Ke isa Iudea papiau'i e'i sakedote lopia'i ma'oai, ke Moses ega iifa pamalelega au'i ma'oai fou eifa kaigugui'i efua aisama, Mesaia kapai agemauni auga epa'aniaina. Ega aisama isa keifa keinaka, “Iudea agogai Beteleme taoninai agemauni, gome profeta aga'o Deo ega iifa pukagai iina epapua oma:

“‘Oi Beteleme, Juda agogai aumu, oi alomuai au akaiki'a aga'o agemai.
Isa sipi ke'ima au'i koa agemia, Lau e'u papiau Israel papiau'i age'ima'i.
Ega puo oi Beteleme taonina aumu, taoni e'elemu laa'i kai taoni akaiki'a ipaumamu,’”
keoma. a 

Egae kai Herod ogefakeai Mako au'i eifani'i, ke epa'ani peni'i kina kapagai ipauma mi'imi'i ega'ina eapakina auga maagai keifania. Egae kai eulai'i Beteleme taonina kelao kai epaini'i einaka, “Amolao ke imoi ega'ina fokapu felo alogaina. Ke agoisa aisama, fofiakoa iifa foulaisa ega koa lau isafa faafai isa faau afagaina laoma,” eoma.

Ega'ina au'i kin aina kelogonia efua aisama, kekailai kelao. Ke mi'imi'i kina e'agau kaina afugai eapakina keisa auga, ago'iai epea elao mo imoi eagu afuga laagai eapakipo. 10 Isa mi'imi'i imoi eka afuga laagai eapakipo keisa aisama, alo'i egama alogaina. 11 Ke kemai ega'ina afugai kekoko aisama, imoi ina Maria fou egae keisa. Ke kelao keloukipo imoi keau afagaina. Egae kai e'i amu afa'i akaiki'a'i keuka'i fe'a kegupuki'i, ke pipeni amu'i, gold, ke mulamula foga'i felo'i au'i, ke myrrh keoma auga fou kekagau'i imoi kepalao penia. 12 Ega'ina afegai Deo nipiai aina'i epalogo Herod eega fakelao eoma puo, keaga i'oina keafiia kemue ifo'i e'i ago kelao.

Imoi Ina Ama Fou Kepiaukoko Isipto Kelao

13 Isa kemue kelao afegai, Lopia ega agelo nipiai Iosepa eapakina penia epainia einaka, “Mo'ue imoi moafia ina fou amopiaukoko Isipto amolao. Ke egae mo foagu felao alapainio kai fomue pugu, gome Herod isa agekapuga gaaupugua ageoma,” eoma. 14 Ega puo isa gapiai e'ue, imoi eafiia ina fou ega'ina afuga kepua'afuga Isipto ago kelao. 15 Ke kelao egae mo keagu elao, Herod emae. I'ina kapa'i kemia, ega koa Lopia profeta ake'iai kapa'ina eifafoua auga, ko'a mo femia, “Lau gau laifaga Isiptoai epealai.”
15 Hosea 11:1


Herod Ega Iifai Imoi Maguae'i Keaupugui'i

16 Herod Mako au'i isa kefogeisa auga elogo aisama, gua ekupu alogaina. Ke ega au au'i eifa kapula peni'i, Mako au'i isa maagai kina keifania elogo auga koa i'opoga kina maagai imoi kemauni au'i, Betelemeai ke pagua kainagai au'i alo'iai imoi maguae inipo'i gua, ke papagai au'i ma'oai kegaaupugu'i eoma. 17 Isa ega koa ekapaisa auga profeta Jeremaia Deo ega iifa pukagai kapa'ina eifania auga ko'a mo femia kainai ekapaisa:

18 “Aufalao aga'o Rama agogai eapepe ke epinapina alogaina aina kelogonia.
Ega'ina auga Rachel gauga puo'iai eapepe, ke papiau kegapaame keoma eumaka,
gome isa gauga laa'i kemia.” c 

Imoi Ina Ama Fou Kemue Nasareta Taonina Kelao

19 Herod emae afegai, Lopia ega agelo aga'o Isiptoai nipiai Iosepa eapakina penia. 20 Ke epainia einaka, “Mo'ue imoi moafia ina fou Israel ago amolao. Gome imoi kegaaupugua keoma au'i kemae efua,” eoma.

21 Ega puo e'ue imoi eafiia ina fou kemue Israel ago kelao. 22 Kai isa Herod gauga Akelaus ama afuga eafiia Iudea ago e'ima auga fouga elogo aisama, ega felao auga emani'i. Ke Deo nipiai isa aina epalogo afegai, Kalilea ago elao. 23 Ke elao taoni aga'o aka Nasareta taoninai eagu. Ke ega'ina auga Deo ega iifa pukagai profeta ake'iai eifafoua auga ko'a mo emia. “Isa akeifaga Nasareta auga akeoma.”

Copyright information for `MEK