Matthew 20

Fino Agogai Kepinauga Au'i Palapole'i

Ke Iesu palapole aga'o eifania pugu einaka, “Lau ega laifa oma, gome Deo ega agofa'a auga iina koa i'opoga. Ago inagome auga aga'o amagai ipauma epealai elao au isa'i afa'i feoge ega fino umagai fekepinauga eoma. Ke pinauga au'i eisa'i aisama, elogo isa denari aga'omo
2 Kina aga'o fofouga kepinauga afa.
agepeni'i eoma kai eulai'i kelao ega fino umagai kepinauga.

“Ke amagai kina maaga 9 o'clock koa i'opoga aisama, epealai elao afa'afa afugai au isa'i kapa aga'o akekapaisa keapa aage mo eisa'i. Ega aisama epaini'i einaka, ‘Oi isafa folao lau e'u fino uma alogai fopinauga, ke lau oi kapa'ina foafia laoma auga alapenimi,’ eoma. Ega puo isa kelao umai kepinauga.

“Ke kina maaga atiafa koa i'opoga alogai, ke 3 o'clock koa i'opoga alogai isafa epealai elao i'opoga mo ekapaisa.
Ke 5 o'clock koa i'opoga alogai elao pugu aisama, isa'i egae keapa paisa eisa'i. Ega aisama epa'ani peni'i einaka, ‘Kapa puo kina fofouga inae oapa aage mo kapa aga'o alokapaisa mo emai egapigapi?’ eoma.

“Ke isa keinaka, ‘Kai aga'o aemai lai afamai aeogeisa puo inae aapa aage mo emai egapigapi,’ keoma.

“Ega aisama fino ago inagome auga isa epaini'i einaka, ‘Ega koa aisama, oi isafa olao lau e'u fino uma alogai amopinauga,’ eoma.

“Ke epa'umina aisama, fino uma inagome auga ega pinauga au'i e'ima'i auga epainia einaka, ‘Pinauga au'i moifani'i kegamai kai, muniai kemai au'i faaga'iai fo'ina, e'i moni fopeni'i felao, keufai kemai au'i faaga'iai fofua,’ eoma.

“Ke pinauga au'i 5 o'clock koa i'opoga kemai au'i, kemai aga'o aga'o denari aga'omo keafiia. 10 Ega puo pinauga au'i keufai kemai au'i keopolaga denari ma'o akeafi'i keoma. Kai isa ma'oai isafa denari aga'omo aga'omo keafiia. 11 Ke isa denari aga'omo keafiia aisama, ago inagome auga eegai keifa mugumugu. 12 Ke keifa keinaka, ‘I'ina au'i muniai kemai kina maaga aga'omo mo kepinauga kai, lai auga pinauga meauga akapaisa, ke kinai kina isapuga aapa apua emai egapi kai, isa lai fou i'opo aga'omo lopamiaimai,’ keoma.

13 “Kai ago inagome auga, pinauga auga aga'o epainia einaka, ‘Ekefa'au, oi ifomi ologo denari aga'omo foafia ooma, faugai opinauga. Ke lau oi eemuai kapa apala aga'o alakapaisa. 14 Ega puo emu moni mo moafia molao. Lau anina laani au muniai emai auga isafa moni oi loafia koa i'opoga mo mapenia laoma. 15 Ke lau ifou e'u moni faagagai kapa'ina makapa laoma auga falakapa ma? O lau lagafegafe puo oi lopikupa ma?’ eoma.

16 Egae kai Iesu eifa einaka, “Ega koa i'opoga kaisau keufai au'i akemuniai, ke kaisau kemuniai au'i akeufai,” eoma.

Iesu Ega Mae Fouga Eifania Oiso Epamia

(Mako 10:32-34; Luka 18:31-34)

17 Ega'ina afegai Iesu Ierusaleme taonina elao alogai, ega imoi 12 e'afeini'i kelao me'egai kai epaini'i einaka: 18 “Amoisa. I'a Ierusaleme taonina alao kai egae Papiau Aumauni Gauga ake'afa'afalaina sakedote lopia'i ke Moses ega iifa pamalelega au'i ima'iai akepaaua. Ke ega'ina au'i isa femae iifaga akepaapa. 19 Ke akeafia Iudea papiau'i laa'i au'i ima'iai akepaaua. Ke isa Papiau Aumauni Gauga akepa'aua akegapuka, ke kolotiai akeau'u'ua agemae. Kai kina oiso aisama, isa maeai agemaunimue,” eoma.

James Ioane Auni'i Ina'i Ega Pinoi

(Mako 10:35-45)

20 Ega'ina afegai Sebedi gauga au'i ina'i fou kemai Iesu agogai keanife'u kai Iesu kapa felo aga'o isa gauga fepeni'i eoma.

21 Ega aisama Iesu papie ega'ina epa'ani penia einaka, “Oi kapa'ina anina loani?” eoma.

Ke isa einaka, “Moifa ko'ania. Oi alolao emu agofa'ai aisama, lau gau i'ina auni'i, aga'o oi kaimuai feagu, ke aga'o lafanimuai feagu laoma,” eoma.

22 Kai Iesu Sebedi gauga auni'i epaini'i einaka, “Oi kapa'ina ogoina auga oko alologo kai ogoi aageniau mo. Oi lau kiekie kaputina alainu auga agoinu ma?” eoma.

Ke isa keinaka, “E, lai oi kiekie kaputina aloinu auga againu agekaina,” keoma.

23 Ega aisama Iesu isa epaini'i einaka, “Ko'a, oi lau e'u kaputiai kapa'ina alainu auga agoinu kai, kaiuai o lafaniuai foagu auga lau alakapa afaekaina. Ega'ina afuga auga lau Amau papiau kapa'i afu'i epafua ekae au'i agepeni'i,” eoma.

24 Iesu ega imoi ou'aga isa ega eifa oma aina kelogonia aisama, Sebedi gauga auni'i ee'iai gua'i ekupu alogaina. 25 Iesu isa eifa kaigugui'i kai epaini'i einaka, “Oi ologo Iudea papiau'i laa'i au'i, e'i lopia ago ke'ima au'i, e'i lopia isapugai isa ke'ima'i. Ke isa e'i au akaiki'a'i au'i, e'i isapuai isa ke'ima'i. 26 Kai oi auga ega koa folokapa kai, epomiai kaisau akaiki'a gamia eoma auga, oi ma'oai emi pinauga auga femia. 27 Ke epomiai isafa kaisau gaufai eoma auga, oi emi kala'afi koa i'opoga femia. 28 Ke Papiau Aumauni Gauga isafa papiau isa ega pinauga fekekapa eoma aemai kai, fepalagaini'i ifo imaauga fepipeni papiau ma'o e'i laomai apala'i afa'i feoge eoma puo emai.”

Iesu Maakimi'i Au'i Auni'i Epafelo'i

(Mako 10:46-52; Luka 18:35-43)

29 Ega'ina afegai Iesu ega imoi fou Jeriko taonina kepua'afuga Ierusaleme taonina kelao alogai, la'afou akaiki'a isa muni'iai kepea. 30 Amoisa! Ega'ina alogai maakimi'i au'i auni'i keaga niegai Iesu epea pagai a'o kelogonia aisama, keagaga keinaka, “Lopia, Davide okogai lomai aumu, guamai moania,” keoma.

31 Kai la'afou papiau'i isa kefinai'i komo kegaoma keoma. Kai isa keagaga alogaina paisa keinaka, “Lopia, Davide okogai lomai aumu, guamai moania,” keoma pugu.

32 Ega aisama Iesu eapakipo eifani'i kai epa'ani peni'i einaka, “Kapa'ina anina oani eemiai makapa ooma?” eoma.

33 Ke isa keinaka, “Lopia, lai anina aani afu amaisa aoma,” keoma.

34 Iesu isa ega keifa oma aina'i elogonia aisama, gua'i eaniia puo maa'i eafi opogaina. Ega aisama fiakoa mo maa'i felo emia, ke isa muninai kepea.

Copyright information for `MEK