bSakaraia 9:9
dSam 118:26
hSam 118:22-23

Matthew 21

Iesu Ierusaleme Taoninai Ekoko Kealogamalaina Keagaga Keifugaina

(Mako 11:1-11; Luka 19:28-38; Ioane 12:12-19)

Egae kai Iesu ke ega imoi fou kemai Ierusaleme taonina kelaisapia, ke kemai Olifa ikugai Betfake paguagai aisama, Iesu ega imoi auni'i eulai kakau'i kelao. Ke epaini'i einaka, “Pagua agomiai auga olao ke agokoko mo alogai, egae donki ke gauga agu'a fou ufeai kepaaukopa'i keapae agoisa'i. Isa auni'i fogupuki'i fomaiseini'i. Ke aufalao aga'o iifa aga'o afeifania koa aisama, fopaina Lopia, ani'i eani fooma. Ke isa fiakoa mo donki gauga fou agelogoaini'i agomaiseini'i,” eoma.

I'ina kapa emia ega koa profeta Deo ega iifa pukagai kapa'ina kepapua auga ko'a emia.

“Sion gauga ifiaoga
5 Sion gauga ifiaoga auga Ierusaleme taonina papiau'i fou'i eifani'i.
amopaina:
‘Moisa, oi emu kin eemu efai moisa. Isa ifo e'ele epamia donki laagai eaguka, ega'ina auga isa donki gauga laagai eaguka efai.’” b 
Iesu ega imoi auni'i kelao, ke Iesu isa epaini'i koa i'opoga mo kekapaisa. Ke donki gauga fou kemaiseini'i, ke afe'i tiapu'i keafii'i laa'iai kepagapu pagaini'i, ke Iesu donki aga'o laagai eaguka. Ke la'afou akaiki'a ipauma papiau'i afe'i tiapu'i keagai kekauni'i, ke isa'i au aga'i kefou'i keagai kelapai'i. Egae kai la'afou papiau'i keufai kepea au'i, ke muniai kepea au'i keagaga keinaka,

“Hosana,
9 I'ina iifaga Hibru malagai auga ‘kania'a isagamauga’ fouga eifania kai, papiau pau au afagai iifaga kepamia.
Davide okogai emai auga amaau afagaina!”
“Lopia akagai emai auga, Deo eegai kapa felo'i eafi'i!” d 
“Au'oniai keagu au'i, Hosana kegaoma isa kegaau afagaina!”
keoma.

10 Ke Iesu elao Ierusaleme taoninai ekoko aisama, taoni alogai keagu papiau'i ma'oai a'oa'o akaiki'a kekapaisa, ke kepa'ani keinaka, “I'ina kaisau?” keoma.

11 Ke la'afou papiau'i Iesu muninai kemai au'i keinaka, “I'ina auga Iesu profeta auga, Kalilea agogai Nasareta taoninai emai auga,” keoma.

Iesu Deo Ega E'a Alogai

(Mako 11:15-19; Luka 19:45-48; Ioane 2:13-22)

12 Ke Iesu elao Deo ega e'ai ekoko. Ke egae papiau amu ke'afa'i au'i, ke ke'afa'afalaini'i au'i fou euoka'i. Ke moni keau pagainia papiau'i e'i teipolo, ke keagu koofi inei'i keoge'i ke'afa'afalaini'i teipolo'i isafa epaefo pagaini'i. 13 Ke ega'ina papiau'i epaini'i einaka, “Deo ega iifa pukagai profeta Deo aina fouga iina kepapua oma, ‘Lau e'u e'a akeifaga megamega e'a’
13 Aisaea 56:7
akeoma. Kai oi ‘i'ina e'a painao au'i e'i aguagu afuga opamia,’”
13 Jeremaia 7:11
eoma.

14 Ke maakimi'i au'i, ke melo au'i fou Deo ega e'a Iesu eega kemai ke isa epafelo'i. 15 Kai sakedote lopia'i, ke Moses ega iifa pamalelega au'i, Iesu kapa akaiki'a'i ekapai'i keisa, ke imoi keagaga, ‘Hosana, Davide okogai emai auga amaau afagaina,’ keoma aina'i kelogonia aisama, gua'i ekupu alogaina.

16 Ke Iesu kepa'ani penia keinaka, “Imoi kapa'ina keifania auga aina'i lologo ma?” keoma.

Ke Iesu einaka, “E, lau isa kapa'ina keifania auga aina'i lalogo. Kai Deo ega iifa pukagai kepapua keifa, ‘Oi imoi e'ele'i, ke imoi u'uai au'i fifina'iai au afagai loogeisa keifani'i,’
16 Sam 8:2
keoma auga fouga, alokuapina ma?” eoma.

17 Ke epua'afuni'i epealai elao Betani taoninai, ke gapiai egae efeu.

Iesu Fik Auga Anina Laa'i Auga Eifa Apala Penia Auga Fouga

(Mako 11:12-14, 20-24)

18 Egani amagai ipauma Iesu emue Ierusaleme taonina elao pugu alogai inaega ekimu. 19 Ke fik auga aga'o keaga niegai eapa eisa puo, elao anina aga'o ekae ma auga gaisa eoma. Kai anina aga'o aeisa kai gagauga mo eisa'i aisama eifa einaka, “Oi animu aga'o foloogeoge pugu,” eoma. Ke fiakoa mo au eogogo.

20 Iesu ega imoi fik auga eogogo keisa aisama, kekauai alogaina ke kepa'ani keinaka, “Ala koa i'opoga fik auga eogogo efiaisakoa mo?” keoma.

21 Ke Iesu einaka, “Iifa ko'a maamiai laifania. Oi lau kapa'ina laifania auga agopako'ania ke opomi gua afaemia koa aisama, pau fik auga eegai kapa'ina lakapaisa auga mo afolokapa kai iku i'ina isafa agopaina, ‘Ifomu molao a'uai mo'afolaiso,’ agooma aisama, oifania koa i'opoga agemia. 22 Ke megamegai kapa'ina Deo ogoina gapenimi ooma auga alomi ko'agai agopako'ania koa aisama, kapa ma'oai agoafi'i paisa,” eoma.

Iesu Isapu Kapagai Epamalele Auga Pa'anina

(Mako 11:27-33; Luka 20:1-8)

23 Ke Iesu Deo ega e'a alogai ekoko ke egae epapamalele laolao kai, sakedote lopia'i ke Iudea au akaiki'a'i au'i fou kemai Iesu eegai kai kepa'ani penia keinaka, “Isapu kapagai i'ina kapa'i lokapa'i? Ke kai isapu epeniio ega koa lokapa?” keoma.

24 Ke Iesu einaka, “Lau isafa oi pa'ani aga'omo alapa'ani penimi. Ke afa agopamue koa aisama, egae kai lau isapu kapagai i'ina kapa'i lakapa'i au'i fou'i maamiai alaifania. 25 Ioane baptismo epipeni auga isapuga kapai emai? Ufai Deo eegai emai, o papiau aumauni ee'iai emai?” eoma.

Ega aisama ifo'i mo epo'iai keifa keinaka, “I'a Ioane ega isapu ufai emai agaoma koa aisama, isa i'a agepa'ani peni'a, ‘Ega koa aisama, kapa puo isa alopako'ania?’ ageoma.
26 Kai i'a agaifa, isa ega isapu papiau aumauni ee'iai emai agaoma koa aisama, papiau Ioane profeta auga keoma puo, amani'i ega afalaifa oma,” keoma.

27 Ega puo isa keinaka, “Lai alalogo,” keoma.

Ega aisama Iesu isa epaini'i einaka, “Ega koa aisama, lau isafa isapu kapagai i'ina kapa'i lakapa'i auga, oi maamiai afalaifania,” eoma.

Au Gauga Auni'i Palapole'i

28 Egae kai Iesu palapole aga'o eifania einaka, “Oi ala oopola oma? Au aga'o gauga maguae'i auni'i fou keagu. Kina aga'o isa elao gauga fa'aniauga epainia einaka, ‘Gau, pau folao lau e'u fino umagai fopinauga,’ eoma.

29 “Kai isa einaka, ‘Lau afalalao afalapinauga,’ eoma kai, muniai eopo pagai elao epinauga.

30 “Egae kai au ega'ina elao gauga fa'aniauga epaina koa i'opoga mo, gauga aga'o isafa ega epaini oma. Ke gauga ega'ina einaka, ‘Au akaiki'a aumu, alalao alapinauga,’ eoma kai aelao aepinauga.

31 “Au gauga auni'i epo'iai, kapa auga ama kapa'ina anina eani auga ekapaisa?” eoma.

Ke isa keinaka, “Gauga fa'aniauga auga,” keoma. Ega aisama Iesu isa epaini'i einaka, “Iifa ko'a maamiai laifania, tax isafina au'i, ke peage lapau papie'i au'i fou keufai oi agomiai Deo ega agofa'ai kekoko.
32 Gome Ioane emai alo opai keagaga epakinaimi kai, oi isa alopako'ania kai, tax isafina au'i, ke peage lapau papie'i fou mo isa kapa'ina eifania auga kepako'ania. Kai oi auga ega'ina kapa'i oisa'i mo ganinagai, emi laomai apala'i alopua'afuni'i, ke isa alopako'ania,” eoma.

Ago Kepapinauga Ke Afa Keoge Au'i Palapole'i

(Mako 12:1-12; Luka 20:9-19)

33 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Ainami amopaaua palapole aga'o alaifania a'o amologo. Ega kinagai ago inagome auga aga'o ega fino uma aga'o ekapaisa. Egae kai pou fagapuga ekapa lofe, ke fino ikapa afuga isafa eapiia, ke au fekeapa afu feke'ima auga taoaga epaapa. Ke kapa ma'oai epafua'i aisama, uma alogai kepinauga papiau'i isa'i epa'ima'i kepapinaugania. Kai isa ifo auga ekailai afu agoma aga'o elao. 34 Ke fino i'afe kina ekainia aisama, ago inagome auga ega pinauga au'i eulai'i kelao uma epa'ima'i au'i ee'iai ega fino anina afa kegaafia eoma.

35 “Kai uma ke'ima au'i, isa ega pinauga au'i keafi apalani'i, aga'o keauniia, aga'o keaupugua, ke aga'o kepoai kefounia. 36 Ega aisama ega pinauga au'i eulai kakau'i au'i koa laa'i kai, pau auga isa au'i keka'egaina au'i eulai'i kelao kai, uma ke'ima au'i isa isafa faaga'iai ega koa kekapaisa. 37 Ke fuagai aisama, ifo gauga eulaisa elao. Ke eifa einaka, ‘Laopolaga lau gau au akaiki'a akepamia,’ eoma.

38 “Kai fino uma ke'ima au'i isa gauga keisa aisama, ifo'i mo keifa keinaka, ‘I'ina auga ago inagome auga gauga puo ago inagome agemae aisama, i'ina ago isa apuga agemia. Ega puo amaaupugua ega koa i'ina ago muni isa apuga femia koa auga, i'a apu'a agemia,’ keoma. 39 Ke keafiia fino uma afegai ke'afolaisa kai keaupugua.

40 “Ega puo uma inagome agemai aisama, uma ke'ima au'i faaga'iai kapa'ina agekapa?”

41 Ke isa keinaka, “Isa ega'ina au'i apala'i puo agepalifu afe'aini'i. Egae kai papiau felo'i muni fino anina i'afe kina agekaina aisama, anina afa akeafia isa akepenia au'i fino uma ega'ina agepeni'i ake'ima,” keoma.

42 Ke Iesu isa epaini'i einaka, “Oi Deo ega iifa pukagai i'ina iifaga alokuapina ma?

“‘E'a ipaapa au'i kepo uu'uga keumakalaina auga, kiuga uu'uga kapula ipauma emia.
Ega'ina kapa auga Lopia ifo ekapaisa, ke i'a maa'aisai ega'ina kapa felo ipauma.’ h 
43 “Ega puo ega'ina iifaga koa i'opoga, lau oi maamiai laifa gomeisamo. Deo ega agofa'a oi eemiai ageafi'aua, ke ageafia papiau kapa'i pinauga ega'ina akekapa felo anina ageoge au'i agepeni'i.

44 “Ke kepo ega'ina ega isapu akaiki'a. Ega puo kaisau ega'ina kepo ageumakalaina afaepako'ania auga, ega laomai apala afa ageafia. Ega'ina auga kapa aga'o kepo laagai e'ualai emu'amu'a koa i'opoga, isa kepo ega'ina laagai age'ualai ageaumu'a agelifu afe'ai. Ke kaisau ega laomai apala afa puogai, kepo ega'ina isa laagai age'ualai aisama, isa agemu'amu'a agelifu afe'ai,” eoma.

45 Sakedote lopia'i ke Faliseo au'i Iesu ega palapole a'o kelogonia aisama, Iesu isa fou'i eifania auga kelogo. 46 Ega puo keaga aga'o kekapunia kegaafia kegagope keoma. Kai la'afou papiau'i Iesu profeta aga'o auga kepako'ania puo, kemani'iaini'i kapa aga'o akekapaisa.

Copyright information for `MEK