cSam 110:1

Matthew 22

Amagelofe Miamia Akaiki'a Palapole

(Luka 14:15-24)

Ke Iesu palapole aga'o isa maa'iai eifania pugu einaka: “Deo ega agofa'a auga, kin aga'o gauga ega amagelofe miamiaga ekapa koa i'opoga. Isa ega pinauga au'i eulai'i kelao papiau iifa epeni'i miamia fekemai eoma au'i fekepaini'i fekemai eoma. Kai ega'ina papiau'i mai anina akeani.

“Ke ega pinauga au'i i'oi'i eulai'i kelao pugu kai, epaini'i einaka, ‘Olao papiau kapa'i mo iifa lapeni'i au'i fopaini'i, gapigapi fo'amaga lapafua ekae fooma. Ke lau e'u polomakau maguaega apaoga, ke e'u a'o kefa'a au'i fou keaupugu'i keifai'i kefua kekae, ke kapa ma'oai isafa kefua kekae. Ega puo amagelofe miamiaga fomai fooma,’ eoma.

“Kai papiau ega'ina epo'iai kai aga'o isa ega iifa gefa aeaunia. Aga'o elao ega agoai epinauga, ke aga'o elao ega titoai ega amu e'afa'afalaini'i. Ke i'oi'i isa'i au'i kin ega pinauga au'i ega'ina keafii'i keaunii'i, keafi apalani'i, ke keaupugui'i. Kin ega'ina fouga elogo aisama, gua ekupu alogaina. Ke ega ifani au'i eulai'i kelao auau au'i ega'ina keaupugu afe'aini'i, ke e'i taoni keumaisa.

“Egae kai ega pinauga au'i epaini'i einaka, ‘Amagelofe miamia kina ekainia kai iifa lapeni'i fekemai laoma au'i iina fekemai auga laisa'i aekainia. Ega puo olao keaga kiu'iai kai mo egae agoisa'i au'i iifa fopeni'i i'ina miamia fekemai,’ eoma. 10 Ega puo pinauga au'i kelao keagai papiau kapa'i mo egae keisa'i au'i, felo'i apala'i fou ma'oai kepaini'i kemai. Ke miamia kemai au'i amagelofe miamiaga afuga ega'ina ake kepapogua.

11 “Kai kin emai miamia kemai au'i gaisa'i eoma aisama, epo'iai au aga'o amagelofe tiapuga ae'iuka eisa. 12 Ke epa'ani penia einaka, ‘Ekefa'au, oi amagelofe tiapuga aloi'iuka kai ala looma inae lokoko?’ eoma. Kai au ega'ina iifa aga'o aeifania.

13 “Ega aisama kin ega pinauga au'i epaini'i einaka, ‘Amoafia ima ife amogope'i kai afegai uminagai amo'afolaisa. Egae isa ageapepe nie ageapalolia,’ eoma.

14 Egae kai Iesu eifa einaka, “Isa ega ekapa oma, gome Deo papiau ma'o iifa epenii'i ega miamia fekelao eoma kai, ekinani'i au'i auga, au'i ma'o laa'i,” eoma.

Tax Isoge Pamalelega

(Mako 12:13-17; Luka 20:20-26)

15 Egae kai Faliseo au'i kepealai kelao iifa kepaapa, Iesu ifo ega nini'aniai fekepaoa keoma. 16 Ke isa e'i imoi, ke Herod ega au fou keulai'i kelao Iesu kepa'ani penia keinaka, “Pamalele aumu, lai alogo oi auga iifa ko'a mo loifania. Ke iifa ko'agai mo Deo ega keaga papiau lopamaleleni'i. Ke papiau oi eemuai ala keopola oma auga gefa aloauga. Gome oi papiau afe'i aloisa. 17 Ega puo lai oi apa'ani penio. Sisa tax fapenia auga ekainia o aekainia ma auga moifania amalogo aoma?” keoma.

18 Kai Iesu isa e'i opola apalagai kepa'ani auga elogo puo epaini'i einaka, “Pifoge aumi. Kapa puo lau o'opoisau? 19 Silifa monina oafia tax oogeoge auga amopakinaisau,” eoma. Ke au ega'ina denari monina aga'o keafiia kepeniia. 20 Ke Iesu ega'ina monina eafiia epakina'i kai epa'ani peni'i einaka, “I'ina faagagai kai lalauga, ke kai aka ekae?” eoma.

21 Ke isa keinaka, “Sisa,” keoma.

Ega aisama Iesu isa epaini'i einaka, “Ega puo kapa'ina Sisa apuga auga Sisa fopenia, ke kapa'ina Deo apuga auga Deo fopenia,” eoma.

22 Isa Iesu ega eifa oma aina kelogonia aisama, kekauai alogai keopofua. Ke Iesu kepua'afuga kekailai kelao.

Maunimue Afegai Amage Laa'i

(Mako 12:18-27; Luka 20:27-40)

23 Ke ega'ina kinagai mo, Saduseo au'i papiau maeai afakemaunimue keoma au'i, Iesu pa'ani aga'o kegapa'ani penia keoma kemai eegai. 24 Ke kepainia keinaka, “Pamalele aumu. Moses ega iifa alogai eifa, au aga'o ageamage kai gauga aga'o afaepamauga agemae koa aisama, aafuga isa akina feakafania ega koa au emae auga gauga aga'o femauni eoma. 25 Pau lai epomaisai o'oae au'i imagea gua keagu. Fa'aniauga eamage kai imoi laa'i emae. Ega puo akafa epua'afuga isa akina ega'ina papiega eakafania. 26 Kai isa isafa ega koa i'opoga mo faagagai emia, ke isa muninai emauni auga isafa ega koa faagagai emia. Ega mo eoma elao eke afifua auga faagagai efua. 27 Ke fuagai papie isafa emae. 28 Ega puo papiau akemaunimue pugu aisama, kaisau auga papie akafa ipauma agemia? Gome isa ma'oai papie ega'ina keakafania,” keoma.

29 Kai Iesu einaka, “Oi Deo ega iifa alologo ke ega isapu ala koa auga isafa oko alologo puo, oapagea efua. 30 Papiau maeai akemaunimue aisama, afakeamage ke afakepaamageni'i kai, isa auga ufa agelo'i koa i'opo'i akemia. 31 Ke Deo papiau maeai akemaunimue fouga oi maamiai eifania auga, ega iifa puka alogai alokuapina ma? 32 Abraham, Aisak, ke Iakobo ufainagai kemae mo ganinagai, Deo ago alogai lo eufa auga alogai Moses eapakina penia aisama eifa, ‘Lau Abraham, Aisak, ke Iakobo fou e'i Deo,’ eoma. Ega puo Deo auga kemae umamo au'i e'i Deo laa'i kai, kemae kai keague au'i e'i Deo,” eoma.

33 La'afou papiau'i i'ina pamalelega a'o kelogonia aisama, kekauai alogaina.

Deo Ega Iifa Akaiki'a Ipauma Auga Pa'anina

(Mako 12:28-34; Luka 10:25-28)

34 Kai Faliseo au'i Iesu Saduseo au'i ake'i eafunia fouga kelogo aisama, isa kelao kela'afou. 35 Egae kai pamalele auga Moses ega iifa elogo felo auga aga'o, Iesu e'opoisa, iina epa'ani peni oma einaka: 36 “Pamalele aumu. Moses ega iifa kapula'i alo'iai iifa kapa auga akaiki'a ipauma?” eoma.

37 Ke Iesu einaka, “‘Oi alomu ko'agai, guamu fofougai, alomu fofougai, ke imaaumu fofougai emu Lopia Deo anina foani.’
37 Deuteronomy 6:5
38 I'ina iifaga auga eufai, ke iifa akaiki'a ipauma. 39 Ke iifa gua auga, eufai auga fou afa'agamo i'opo'i mo koa i'opoga. Ega'ina auga, oi alomu ko'agai ifomu animu loani koa i'opoga, emu e'a ipafe auga anina ega foani oma.
38 Lefitikus 19:18
40 Moses ega iifa ke profeta ma'oai e'i iifa, i'ina iifa'i auni'i alo'iai kekae,” eoma.

Mesaia Auga Kai Gauga?

(Mako 12:35-37; Luka 20:41-44)

41 Ke Faliseo au'i egae kekaigugu keapaega kai, Iesu isa epa'ani peni'i einaka, “Oi Mesaia eegai ala oopola oma? Ke isa kaisau gauga ooma?” eoma.

Ke isa keinaka, “Isa auga Davide okogai agemai auga,” keoma.

43 Ega aisama Iesu isa epaini'i einaka, “Ala koa i'opoga, Davide Deo ega Spirituai enini'ani aisama, isa Mesaia eifaga ‘Lopia’ eoma? Gome isa eifa,

“‘Lopia lau e'u Lopia epainia einaka:
“Kaiuai moagu felaolao,
oi emu ou au'i ifemu guagai alaoge'i alogafapi'i,” ’
eoma. c 

45 Davide isa eifaga Lopia eoma koa aisama, ala koa i'opoga isa Davide okogai agemai?” eoma. 46 Kai isa epo'iai kai aga'o iifa aga'o aeifania Iesu ega pa'ani afa aepamue. Ke ega'ina kina afegai, kemani'i kai aga'o isa pa'ani aga'o aepenia pugu.

Copyright information for `MEK