Matthew 23

Iesu Moses Ega Iifa Pamalelega Au'i Ke Faliseo Au'i Fou Efinai'i

(Mako 12:38-40; Luka 11:37-52; 20:45-47)

Egae kai Iesu la'afou papiau'i ke ega imoi fou epaini'i einaka: “Moses ega iifa pamalelega au'i, ke Faliseo au'i fou auga Moses afuga keafia, ke isa iifa papiau kepeni'i kai'iai fekepea keoma. Ega puo oi isa aina'i foafia, ke kapa ma'oai kepainimi fokapa'i keoma au'i fokapa'i. Kai kapa'ina kekapa auga folokapa, gome isa kapa'ina keifania auga akekapa. Ke isa meau akaiki'a ke'ofa papiau fago'iai keogeaua kepua, ke meau i'oina i'oina papiau kepeni'i kai'iai kegapea keoma. Kai ifo'i akelogoaini'i ima'i keke'e aga'omo mo ganinagai akeafiakae, ega'ina papiau'i akepalagaini'i fago'iai meau akeafiopua.

“Kai isa kapa ma'oai kekapa'i auga, papiau fekeisa'i keoma puo kekapa'i. Ega puo isa fe'a e'ele Deo ega iifa faagagai kepapua auga akaiki'a kepamia kai kania'iai o fago'iai keoge. Ke afe'i tiapuga kuagai ufe koa i'opo'i kepa'au opu'i, tiapu kepakaikai'i au'i kepamaefa alogaini'i. Ke anina keani miamia kina'iai ke Iudea papiau'i e'i la'afou afu'iai au akaiki'a'i keaguagu au'i mo afu'iai fekeagu keoma. Ke anina keani afa'afa afu'iai papiau isa fekepamegoni'i keoma. Ke anina keani, papiau isa fekeifani'i ‘Rabai’ fekeoma'i keoma.

“Kai oi auga fakeifanimi ‘Rabai,’ fakeoma, gome oi emi Pamalele Auga aga'omo. Ke isa auga Kristo. Ke oi ma'oai auga isa papagai ke oi ma'oai aami akimi. Ke aagoai kai aga'o foloifaga ‘amau’ folooma, gome oi Amami ko'a ipauma aga'omo, ke isa auga ufai eague. 10 Ega'ina mo laa'i kai, kai aga'o oi fakeifanimi pamalele aumi fakeoma. Gome oi emi pamalele auga aga'omo, ke ega'ina auga Kristo. 11 Kai oi epomiai kaisau akaiki'a ipauma auga, oi emi pinauga auga agemia. 12 Gome kaisau ifo akaiki'a epamia auga, Deo isa au e'ele agepamia. Kai kaisau ifo e'ele epamia auga, Deo isa au akaiki'a agepamia.

13 “Moses ega iifa pamalelega aumi ke Faliseo aumi fou pifoge aumi! Deo oi afa apala fepenimi laoma! Gome oi papiau Deo ega agofa'ai fekekoko auga pa'afina okupuga. Ega koa okapa oi ifomi alokoko, ke papiau egae kegakoko keoma au'i isafa alologoaini'i akekoko.
13-14 Papiau isa'i 13-14 fuagai i'ina iifaga kepapua: “Moses ega iifa pamalelega aumi ke Faliseo aumi fou pifoge aumi! Deo afa apala ipauma fepenimi laoma. Gome oi pifogeai afuafu e'i amu oanianilaini'i, ke papiau kegaisami ooma puo megamega maefa'i ipauma'i oifani'i. Ega puo oi afa apala ipauma agoafia.”


15 “Moses ega iifa pamalelega aumi ke Faliseo aumi fou pifoge aumi! Deo oi afa apala ipauma fepenimi laoma! Gome oi ago ma'oai ke a'u afu'i ma'oai opafua'i kai, papiau aga'omo alo opaponia munimiai epea. Ke isa oi fou omia aisama, oi isa opalifu alogaina, ke oi isa tiapolo gauga opamia. Ke oi emi laomai apala auga aga'omo mo koa i'opoga kai, isa ega laomai apala auga gua koa i'opoga emia, oi emi laomai apala eka'egaina.

16 “Moses ega iifa pamalelega aumi ke Faliseo aumi, oi auga maakimi'i au'i koa i'opomi papiau opapea me'e'i aumi! Deo oi afa apala fepenimi laoma! Gome oi papiau opaini'i oifa, aufalao aga'o Deo ega e'a akagai pako'a nini'anina agekapa auga kapa aga'o laa'i ooma. Kai isa Deo ega e'a alogai gold eka auga akagai pako'a nini'anina agekapa aisama, ega'ina nini'anina isa egope koa i'opoga puo laa'i agepamia afaekaina ooma. 17 Oi kafo'o maakimi'i aumi! Kapa'ina auga kapa akaiki'a: Gold, o Deo ega e'a gold epalolofania auga kapa akaiki'a? 18 Ke oi iina oifa oma isafa, ‘Aufalao aga'o Deo amu opa'a penia afugai pako'a nini'anina agekapa auga kapa aga'o laa'i ooma. Kai aufalao aga'o pipeni amuga ega'ina afugai ekaega auga laagai pako'a nini'anina agekapa auga, ega'ina nini'anina isa egope koa i'opoga puo laa'i agepamia afaekaina,’ ooma. 19 Oi maakimi'i aumi! Kapa'ina auga kapa akaiki'a: pipeni amuga, o Deo amu opa'a penia afuga pipeni epalolofania auga kapa akaiki'a? Iifa ko'a Deo amu opa'a penia afuga auga kapa akaiki'a. 20 Ega puo kaisau Deo amu kepa'a penia afugai eapa pako'a nini'anina ekapa auga, afu ega'inagai mo pako'a nini'anina aekapa kai kapa ma'oai egae kekae au'i isafa laa'iai pako'a nini'anina ekapa. 21 Ke kaisau Deo ega e'a akagai pako'a nini'anina ekapa auga, e'a mo akagai pako'a nini'anina aekapa kai, Deo egae alogai eague auga isafa akagai pako'a nini'anina ekapa. 22 Ke ufa auga Deo ega aguagu afuga. Ega puo kaisau ufa akagai pako'a nini'anina ekapa auga, Deo ega aguagu afuga, ke Deo egae eague auga akagai pako'a nini'anina ekapa.

23 “Moses ega iifa pamalelega aumi, ke Faliseo aumi auga pifoge aumi! Deo oi afa apala fepenimi laoma! Gome oi emi fo'ama gamuga felo'i fekepamia'i kapa'i au'i ou'aga alogai, aga'omo oafilaisa Deo opalao penia. Ega'ina kapa'i aka'i mint, dill ke cummin. Kai oi Moses ega iifai kapa akaiki'a'i fou'i eifani'i au'i oumakalaini'i. Ega'ina auga oi papiau ee'iai Deo maagai laomai felo fokapa, ke papiau gua'i foania. Ke oi Deo fopako'ania. Oi Moses ega iifa muniai laifani'i au'i fokapa'i, ke kapa'ina okapa kakaua auga isafa foloumakalaina fokapa. 24 Oi maakimi'i au'i koa i'opomi, papiau opapea me'e'i. Oi emi apala Deo maagai auga, kaputi alogai aguma koa i'opoga e'ele eka oisa aisama, oafilaisa. Kai emi apala Deo maagai akaiki'a ipauma kamelo koa i'opoga mo ganinagai, kaputi alogai eka oisa kai, aloisa koa i'opoga oinu okogopa. Ega koa okapa, kapa e'ele'i muni'iai opea kai, Deo maagai kapa akaiki'a auga oumakalaina.

25 “Moses ega iifa pamalelega aumi ke Faliseo aumi fou pifoge aumi! Deo oi afa apala fepenimi laoma! Gome oi afemi, kaputi ke liti afe koa i'opoga auga oikua iisa felo ipauma. Kai oi alomi, kaputi liti fou alo'i koa i'opoga auga aloikua eofu afe'ai. Oi alomi auga a'ao epogu, ke kapa ma'oai apala'i omaani'i au'i, ke kapa oi alomi fekepagama alogaina au'i mo oi alomi epogu. 26 Faliseo aumi, maami ekimi'i! Kaputi ke liti alo'i foiku kakaua kai, afe'i isafa felo agemia.

27 “Moses ega iifa pamalelega aumi ke Faliseo aumi fou pifoge aumi! Deo oi afa apala fepenimi laoma! Gome oi afemi auga, la ke'ima felo iisa felo ipauma koa i'opoga. Kai alomi auga, la alogai kapa ofu'i ma'oai, ke papiau aga'o imaauga efoka, ke uniaga mo ekae koa i'opoga. 28 Ega koa i'opoga, papiau ee'iai oi afemiai auga, alo opai papiaumi koa i'opomi. Kai alomi auga, pifoge ke laomai apala'i ipauma'i epogu.

29 “Moses ega iifa pamalelega aumi, ke Faliseo aumi fou pifoge aumi! Deo oi afa apala fepenimi laoma! Gome oi profeta ke alo opai au'i kemae au'i fou e'i la okapai'i ke opakaikai'i. 30 Ke oifa oinaka, ‘Lai ufumai apamai mia'iai amaagu koa aisama, lai isa fou aga'omo falamia profeta ega'ina ifa'i falapafaka,’ ooma. 31 Oi ega ooma puo, oi ifomi papiau profeta ega'ina keaupugu'i au'i oi ufumi apami auga ko'a mo oifafoua. 32 Ke oi ufumi apami laomai apala ke'inaisa auga laagai amoapau amopafua.

33 “Oi auga kaapa ke kaapa apala ipauma auga gauga aumi! Oi ipeliai emi laomai apala afa foafia auga eegai ala agopiaukoko oma? 34 Oi ufumi apami laomai apala ke'inaisa auga laagai foapau fopafua laoma puo lau profeta, ikifa au'i, ke e'u iifa pamalelega au'i laulai'i eemi kefai. Ega'ina papiau'i epo'iai isa'i agoaupugu'i, ke isa'i kolotiai agoau'u'u'i. Ke isa'i emi la'afou afu'iai agogapuki'i, ke isa'i au'i agoula'i taoni aga'o aga'o alo'iai agokoko agofai agolaoaina. 35 Ega koa agokapa, aagoai papiau alo'i opaina au'i ifa'i efaka au'i ma'oai e'i puo oi agopuo. Ega'ina auga pau mo okapa auga mo laa'i kai, Apele faagagai age'ina agemai, Berakaia gauga, profeta Sakaraia Deo ega e'a, ke a'o Deo opa'a penia afuga fou epo'iai keaupugua auga isafa e'i puo oi agopuo. 36 Iifa ko'a maamiai laifania, ega'ina kapa'i ma'oai oi pau oague aumi faagamiai akemia,” eoma.

Iesu Ierusaleme Taonina Gua Eaniia

(Luka 13:34-35)

37 Egae kai Iesu Ierusaleme taonina eisa gua eaniia puo epapinapina einaka, “O Ierusaleme, Ierusaleme! Ierusaleme taoninai oagu papiaumi. Oi profeta oaupugui'i, ke Deo papiau eemiai eulai'i au'i isafa kepoai ofoupugui'i. Ke o'olo ina papiega gauga epakai guguaini'i panina papagai epakaisogoni'i koa i'opoga, lau isafa kina ma'o alou ko'agai oi gaumi maafi kaigugui'i laoma kai, oi opamafua anina aloani. 38 Maami galao oi emi e'a maini emia ekae, kai aga'o egae laa'i amoisa. 39 Gome lau lapainimi. Oi lau afoloisau pugu agelao agoifa, ‘Lopia akagai emai auga Deo eegai kapa felo'i eafi'i,’
39 Sam 118:26
agooma kai agoisau pugu,” eoma.

Copyright information for `MEK