aAisaea 13:10; 34:4

Matthew 24

Muni Kapa'ina Agemia Auga Fouga

(Mako 13:1-31; Luka 21:5-28)

Iesu Deo ega e'a epua'afuga elao alogai, ega imoi muninai kemai Deo ega e'a gaisa keoma kepakina. Ega aisama Iesu isa epa'ani peni'i einaka, “I'ina kapa'i ma'oai oisa'i ma? Iifa ko'a maamiai laifania. Kepo i'ina e'agai oisa'i au'i, aga'omo ganinagai aga'o laagai ekauau afoloisa kai ma'oai akeafi'i akepiulai'i,” eoma.

Egae kai Iesu elao Olifa ikugai eagu alogai, ega imoi ogefakeai kelao kepa'ani penia keinaka, “Gaika i'ina kapa'i akemia, ke oi emu mai kina ke agofa'a ega fua kinagai gou kapa agemia auga maamaisai moifania?” keoma.

Ke Iesu einaka, “Foisa felo kai aga'o faefogeimi. Gome papiau ma'o lau akauai akemai akeifa, ‘Lau Mesaia,’ akeoma, ke ma'o akefoge'i. Ke oi ifani kemia auga a'o agologo, ke ifani akemia auga fouga akeifania a'o agologo kai, foisa ega'ina kapa'i a'o'i agologoni'i aisama, folomani'i. Ega'ina kapa'i auga fekemia auga mo akemia kai agofa'a ega fua auga muni kai agemai. Agofa'a fofouga alogai, ago, ago fou akepipaini, ke kin, kin fou akepipaini. Ke kafokau akaiki'a'i akemai ke magea akaiki'a'i akemia, afu i'oi'i i'oi'i papiau'i akepalifu'i. I'ina kapa'i akemia auga, papie aga'o inaegai gamauni eoma e'ina ekiekie auga kiekie koa i'opoga.

“Egae kai oi akeafimi papiau ima'iai akepaaumi, ke isa oi akeafi apalanimi, ke akeaupuguimi. Ke lau akau puogai ago ma'oai papiau'i alo'i ko'agai oi animi afakeani. 10 Ega'ina agemia kinagai, papiau ma'o e'i pako'a akepua'afuga, ke isa ifo'i mo epo'iai aga'o aga'o ake'afa'afalaini'i, ke alo'i ko'agai ani'i afakeani. 11 Ke profeta pifoge'i ma'o ake'ue, papiau ma'o akefoge'i. 12 Ke laomai apala auga ma'o agemia papiau ma'o laomai apala'i akekapa'i puo, papiau ma'o alo'i ko'agai papiau ani'i keani auga isapuga agekeke'a. 13 Kai kaisau ageapa kapula mo agelao fuagai auga, kania ageisagamau. 14 Ke iifa faunina Deo ega agofa'a fouga lau laifania auga, agofa'a fofouga alogai akeinogonia, ega koa ago ma'oai papiau'i ega'ina fouga ko'a auga akeifafoua afegai kai, agofa'a ega fua kina agemai.

15 “Ega puo kapa aga'o profeta Daniel fouga eifania auga kapa iisa mani'ina ipauma, Deo eifa aina'au penia auga, afu lolofagai ageapa agoisa aisama, fiakoa mo ega'ina afuga fopua'afuga femaini. I'ina kapa'ina eifania auga kaisau ekuapina auga oko felogo. 16 Ke papiau Iudea agogai keagu au'i isafa fekepiau iku fekelao. 17 Ke kaisau mo e'a ofaofagai keapa kelaagai au'i fakeake e'i e'a alogai, kapa aga'o fakeafia. 18 Ke agoai kepinauga au'i isafa, fakelao e'i e'ai afe'i tiapu'i fakeafi'i. 19 Ega kinagai papie inae'iai, ke imoi kepa'u'i au'i kina apala ipauma ageafi'i. 20 Kai oi fomegamega ega koa i'ina kapa inipo aupu, o Deo oau afagaina kinagai faemia. 21 Gome ega'ina kinagai kina apala'i ipauma'i akemia, kiekie akaiki'a'i akemia. Ke ega'ina kapa agemia auga, agofa'a egama mo alogai kiekie aga'o emia emai pau koa i'opoga auga laa'i, ke muni isafa kiekie aga'o ega'ina kiekiega koa i'opoga afaemia pugu. 22 Ke Lopia kina ega'ina faefoua ofola'o faepamia koa aisama, kai aga'o faeagu. Kai ekinani'i au'i fau'iai kina ega'ina agepafo'oania. 23 Ega kinagai aufalao aga'o afeifa, ‘Mesaia inamo'e, amoisa,’ afeoma, o ‘Mesaia egamo'e,’ afeoma koa aisama, aina folopako'ania. 24 Gome mesaia pifoge'i ke profeta pifoge'i akeapafoki, gou ke mirakulo akaiki'a'i akekapa'i. Ke afekaini'i koa aisama, Deo ekinani'i au'i mo ganinagai akefoge'i. 25 Amoisa! Lau ega'ina kina aemai koa kai maamiai i'ina kapa'i laifani'i, ega koa oi fofua foagu laoma.

26 “Ega puo aufalao aga'o oi afepainimi afeinaka, ‘Isa egae ago maininai,’ afeoma koa aisama, folopealai ago maini fololao. Ke afeifa, ‘Isa inamo'e e'a alogai eague,’ afeoma koa aisama, aina folopako'ania. 27 Gome kimage kina e'agau afugai eafi auga elao mo kina eake afugai koa i'opoga, Papiau Aumauni Gauga ega mai kina auga ega koa i'opoga agemia papiau ma'oai akeisa agekaina. 28 Gome mae aga'o kapai eka auga, paili isafa egae kekaigugu. Ega koa i'opoga, gaika i'ina kapa'i akemia aisama, agologo agofiakoa.

29 “Ke kina apala'i ega'ina akemia afe'iai mo,

“‘kina agepa'umina,
ke gafa afaepoa,
mi'imi'i ufai akea'opu,
ke ufai kapa ma'oai akepigugu.’ a 
30 “Ke ega kinagai Papiau Aumauni Gauga emai auga gouga, ufa guagai agefoki akeisa. Ega aisama aagoai ago fofouga papiau'i Papiau Aumauni Gauga akepako'ania au'i akeapepe akepinapina. Egae kai Papiau Aumauni Gauga isapu, ke eaea akaiki'agai ufai apuapuai agemai akeisa. 31 Ke isa fi'i a'ogai ega agelo ageulai'i akemai, ke isa ameku, afu paniai epua emai afu'iai, ufa apiegai ake'ina akemai akelao ufa apiegai papiau kapa'i mo ekinani'i au'i akepakai guguaini'i.”

Papiau Aumauni Gauga Ega Mai Pugu Kina

(Mako 13:28-37; Luka 21:29-33; 17:26-30, 34-36, 12:41-48)

32 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Pau oi au aka fik auga faagagai kapa'ina emia auga foisa fomalele. Isa aga eikina e'ina gagauga eoge aisama, oi ologo kinafa'a kina emai efua ooma. 33 Ega koa i'opoga, oi ega'ina kapa'i akemia agoisa'i aisama, fologo ega'ina kina emai kainagai emi pa'afi akegai mo ekae fooma. 34 Iifa ko'a maamiai laifania. Pau papiau'i akemae koa kai ega'ina kapa'i ma'oai akemia akeisa'i kai akemae. 35 Ke aagoa ufa fou akefua laa'i akemia kai, lau e'u iifa auga afaefua laa'i afaemia.”

36 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Kai aga'o ega'ina kapa gaika kina, ke kina maaga kapagai agemia auga aelogo. Ke agelo mo ganinagai akelogo, ke Gauga isafa aelogo kai, Ama'a Deo mo elogo. 37 Kai Papiau Aumauni Gauga agemai pugu kina auga, papiau Noa miagai ala kekapa oma koa i'opoga mo akekapa. 38 Gome Noa miagai kou akaiki'a aemai koa kai, papiau keaniani keinu keamage, ke kepaamage'i mo elao Noa sikuna alogai ekoko. 39 Ke isa kapa'ina agemia auga oko aga'o akelogo mo elao, kou akaiki'a emai ma'oai kekogo afe'ai. Papiau Aumauni Gauga agemai aisama, papiau ega koa i'opoga mo akekapa. 40 Au auni'i agoai kepinapinauga kai, Deo aga'o ageafi'aua, ke aga'o agepua'afuga. 41 Ke papie auni'i palafa ipaikumu'a kapa akeafia palafa kepapaikumu'a kai, Deo aga'o ageafi'aua, ke aga'o agepua'afuga.

42 “Ega puo fofua foagu isa ega mai pugu kina fo'ima. Gome kina kapagai oi emi Lopia agemai auga alologo. 43 Kai oi i'ina iifaga kapa'ina eifania auga oko fologo: E'a inagome auga painao auga gapiai kina maaga kapagai agemai auga galogo koa aisama, isa ega e'a fe'ima puo, painao auga isa ega e'a faeaupea. 44 Ega puo oi fofua foagu, gome oi Papiau Aumauni Gauga agemai kina maaga alo'ima auga kina maagai agemai.

45 “Ega koa aisama, kaisau auga alo ko'agai pinauga ekapa, ke ikifa auga? Isa auga isa ega au akaiki'a ageoge, isa pinauga au'i ma'oai fe'ima'i isapuga agepenia, ke e'i aniani kina maaga agekaina aisama, e'i fo'ama isafa fepeni'i fekeania eoma auga. 46 Ke au akaiki'a agemue agemai, isa ega pinauga epeniia auga agekapa ageisa aisama, kapa felo'i pinauga auga ega'ina agepenia. 47 Iifa ko'a maamiai laifania, au akaiki'a pinauga auga ega'ina epinauga felo puo, ega kapa ma'oai isa imagai ageoge age'ima. 48 Kai pinauga auga iina afeifa oma auga amoopolaga, ‘Lau e'u au akaiki'a elao paakai paakai agemai,’ ageoma. 49 Ke age'uegekae isa fou kepinauga au'i ageauni'i, ke ageaniani aage mo, ke inuinu au'i fou akeinuinu. 50 Ke pinauga auga ega'ina, ega koa agekapa alogai, isa ega au akaiki'a ae'ima kinagai, ke kina maaga kapagai agemai auga aelogo auga kina maagai agemai. 51 Ega aisama au akaiki'a ageoge, pinauga auga ega'ina ageafia ageau kapulania, ke pifoge papiau'i keagu afugai agepaagua, ke egae isa ageapepe, nie ageapalolia.

Copyright information for `MEK