Matthew 25

Ifiao Au'i Ou'aga Palapole'i

Iesu eifa pugu einaka, “Ega kinagai Deo ega agofa'a auga iina koa i'opoga agemia. Ifiao agu'a'i faaga'i fofouga au'i ou'aga, au aga'o fou akefeufeu au'i e'i lanepa keafii'i amage mamaga auga kegaisa keoma kelao. Ega'ina ifiao'i epo'iai ima au'i ikifa ifiao'i kai, ima au'i kala'au ifiao'i. Ke kala'au ifiao'i ima e'i lanepa keafii'i kai, oili eo aga'o akeafia. Kai ikifa ifiao'i auga e'i lanepa, ke oili oga e'ele'i alo'iai kepa'efauka'i keafii'i kelao. Ke kelao kai amage mamaga auga aepaafiafi aemai puo, ma'oai keagu ke'imaisa alogai maa'i efeu puo kefeu.

“Isa kefeu elao fafueu'o aisama, aufalao aga'o eagaga einaka, ‘Amage mamaga auga emai inamo'e, opealai omai amoisa,’ eoma.

“Ega aisama ega'ina ifiao'i faaga'i fofouga au'i ou'aga, au aga'o fou akefeufeu au'i kekauai ke'ue e'i lanepa kepaafiau'i. Ke kala'au ifiao'i au'i ikifa ifiao'i kepaini'i keinaka, ‘Lai emai lanepa afa'agamo akealo puo, amogafegafe oili afa amopenimai,’ keoma.

“Kai ikifa ifiao'i keinaka, ‘Lai oili afa oi agapenimi aisama, fou kai'alao oili agapapinauga afaekaina. Ega puo oili afalapenimi kai, oi olao kaisau oili ke'afa'afalaina au'i ee'iai ifomi emi oili amo'afa,’ keoma.

10 “Ke isa oili i'afa kelaoega kai, amage mamaga auga emai. Ke ifiao oili keafi umamo au'i, isa fou amagelofe miamiaga alogai kekoko, ke pa'afi kekupunia.

11 “Ega'ina afegai ifiao ima oili i'afa kelao au'i isafa kemai keifa keinaka, ‘Lopia, lopia pa'afi mopaagalaisa lai amai amakoko aoma,’ keoma.

12 “Kai isa iifa epamue einaka, ‘Iifa ko'a maamiai laifania. Lau oi kaisau alalogonimi,’ eoma.

13 “Ega puo amu ma'oai fopafua'i fofua foagu. Gome oi Papiau Aumauni Gauga gaika kina agemai, o kina maaga kapagai agemai auga alologo,” eoma.

Kin Ega Pinauga Au'i Palapole

(Luka 19:11-27)

14 Egae kai Iesu eifa pugu einaka, “Deo ega agofa'a auga iina koa i'opoga. Au aga'o afu agoma galao eoma alogai, ega pinauga au'i eifa kaigugu'i, ke ega amu isa ima'iai epaaua ke'imai'i. 15 Ega'ina alogai pinauga auga aga'o, talent monina ima epeniia, ke aga'o talent monina gua mo epeniia, ke aga'o auga talent monina aga'omo
15 Talent monina aga'omo auga gafa auni'i monina apiegai.
epeniia. Ega koa ekapaisa auga, isa kapa aga'o akekapa agekaina eisa auga koa i'opoga, moni isafa ega koa epenii'i. Egae kai isa ekailai afu agoma elao.
16 Au talent monina ima eafia auga, fiakoa mo elao ega moni ega'ina epapinauga, ke ima mo laagai eogeaua. 17 Ke au talent monina gua eafia auga isafa elao, moni ega'ina epapinauga, ke laagai gua mo eogeaua pugu. 18 Kai au talent monina aga'omo eafia auga elao, apu eapiia ega au akaiki'a ega moni egae eogefake efufunia.

19 “Ke kina epo emaefa afegai, au akaiki'a ega'ina emue emai ega pinauga au'i ee'iai, ke moni epapealaisa isa epenii'i auga oko gapakaisa eoma. 20 Ega puo au talent monina ima eafia auga, ima mo laagai eogeaua auga fou eafii'i emai kai, eifa einaka, ‘Au akaiki'a aumu, oi lau lopako'aniau talent monina ima lopeniiau. Ke lau ima mo laagai laogeaua moisa,’ eoma.

21 “Ega aisama isa ega au akaiki'a eifa einaka, ‘Oi lopinauga felo, pinauga felo aumu, ke kapa'ina lapeniio fokapa laoma auga alomu ko'agai lokapaisa. Ke oi amu oisomo lapeniio au'i alomu ko'agai lokapa felo'i. Ega puo kapa ma'o oi alapenio alo'ima'i. Ke mai emu au akaiki'a ega alogama auga fou amoalogama,’ eoma.

22 “Ega'ina afegai au talent monina gua eafia auga isafa emai eifa einaka, ‘Au akaiki'a aumu, oi lau lopako'aniau talent gua lopeniiau. Ke lau gua mo laagai laogeaua moisa,’ eoma.

23 “Ega aisama isa ega au akaiki'a iifa epamue einaka, ‘Oi lopinauga felo, pinauga felo aumu, ke kapa'ina lapeniio fokapa laoma auga alomu ko'agai lokapaisa. Ke amu oisomo lapeniio au'i alomu ko'agai lokapa felo'i. Ega puo lau oi kapa ma'o alapenio alo'ima'i. Ke mai emu au akaiki'a ega alogama auga fou amoalogama,’ eoma.

24 “Ega'ina afegai au talent aga'omo monina eafia auga emai eifa einaka, ‘Au akaiki'a aumu, lau lalogo oi gua'inoka aumu, ke kapa aga'o alofauga kai aufalao aga'o efauga auga anina loafia. Ke kapa aga'o alo'afoka auga afugai au pua'i lopakai guguaini'i. 25 Ega puo lamani'i lalao emu talent monina apuai laogefake. Ega'ina monina oi apumu inamo'e moisa,’ eoma.

26 “Ke isa ega au akaiki'a iifa epamue einaka, ‘Oi apolo ke pinauga apala ipauma aumu! Oi lau kapa aga'o alafauga kai anina laafia, ke afu aga'ogai au oga'i ala'afoka'i kai ani'i laafi'i auga lologo ma? 27 Oi ega loopola oma koa aisama, lau e'u moni panika au'i ee'iai fooge, ega koa lamue lamai aisama, moni ega'ina laagai aga'o fekeogeaua faafia.

28 “‘Isa eegai talent monina aga'omo ekaega auga amoafania, au talent monina ou'aga eegai kekae auga amopenia. 29 Gome papiau ma'oai ee'iai amu ma'o kekae mo ganinagai, ma'o akeafia, ke ee'iai amu akepuapua. Ke kaisau eegai kapa aga'o laa'i mo ganinagai, kapa'ina isa eegai ekae auga akeafania. 30 Ke pinauga auga ega'ina kapa aga'o aepapagama auga amoafia, e'a afe uminagai amopiulaisa, egae isa ageapepe nie ageapalolia,’ eoma.

Kina Fuagai Afa Ala Agaafi Oma Auga Fouga

31 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Papiau Aumauni Gauga Kin agemia, eaea ke isapu akaiki'agai ega agelo alo'i elolofa au'i ma'oai fou akemai pugu aisama, isa ega aguagu afugai ageagu, ke ufa eaea ke isapuga akaiki'a auga alogai ageaguka agemai. 32 Ega'ina alogai ago ma'oai papiau'i isa agogai akepakai guguaini'i, ke sipi i'ima auga sipi nani fou e'ea'i aufa afu'iai epaapa'i koa i'opoga, isa papiau aga'o aga'o age'ea'i aufa afu'i agepeni'i. 33 Ke isa papiau felo'i sipi koa i'opo'i au'i kaina kainai agepaapa'i kai, papiau apala'i nani koa i'opo'i au'i lafanina kaina agepaapa'i.

34 “Egae kai Kin ageoge papiau isa kaina kainai keapa au'i agepaini'i ageinaka, ‘Lau Amau eegai kapa felo'i oafi'i aumi, oomai agofa'a egama mo alogai, lau Amau ega agofa'a oi apumi eoma auga amoafia apumi gamia. 35 Gome lau inaeu ekimu aisama, oi lau kapa aga'o openiiau laaniia. Ke aisou ekupu aisama, kapa aga'o openiiau lainu. Ke lau au a'iu lamia aisama, oi lau oifa kokoisau. 36 Ke tiapu anina laani aisama, tiapu opai'iukaisau, ke laisafa aisama, oi o'imaisau. Ke lau tipulai laagu aisama, omai oisau.’

37 “Ega aisama alo opai papiau'i isa akepaina akeinaka, ‘Lopia, gaika oi inaemu ekimu aisao fo'ama apeniio loaniia, o aisomu ekupu kapa aga'o apeniio loinu? 38 Ke gaika oi au a'imu lomia, ke lai oi aifa kokoiso, o tiapu anina loani aisama, tiapu apai'iukaiso? 39 Ke gaika loisafa a'imaiso, o tipulai loagu afai aisao?’ akeoma.

40 “Ke Kin iifa agepamue ageinaka, ‘Iifa ko'a maamiai laifania. Kapa'ina mo lau aau akiu e'ele'i i'ina aga'o eegai okapaisa auga, lau eeuai okapaisa,’ ageoma.

41 “Egae kai papiau lafanina kaina keapa au'i agepaini'i ageinaka, ‘Oi Deo afa apala epeniimi aumi, lau eeuai okailai olao, tiapolo ega agelo fou fau'iai Deo lo aealoalo afuga ekapaisa efua ekaega auga afugai amokoko. 42 Gome lau inaeu ekimu kai, oi lau kapa aga'o alopeniau alaania, ke aisou ekupu kai, oi kapa aga'o alopeniau alainu. 43 Ke lau au a'iu lamia kai, aloifa kokoisau, ke lau tiapu anina laani kai, oi lau tiapu aga'o alopai'iukaisau. Ke lau laisafa kai, alo'imaisau, ke tipulai laagu kai, alomai aloisau,’ ageoma.

44 “Ega aisama isa isafa iifa akepamue akeinaka, ‘Lopia, gaika oi inaemu ekimu, o aisomu ekupu, o au a'imu lomia, o tiapu anina loani, o loisafa, o tipulai loagu aisao kai alapalagainio?’ akeoma.

45 “Ke Kin iifa agepamue ageinaka, ‘Iifa ko'a maamiai laifania. Kapa'ina mo lau aau akiu e'ele'i i'ina aga'o eegai alokapaisa auga, lau eeuai alokapaisa,’ ageoma.

46 “Egae kai papiau apala'i au'i afu aoniamo afa apala ipauma fekeafia auga afuga akelao kai, alo opai papiau'i auga, Deo agu pagai maunina epeni'i afuga akelao,” eoma.

Copyright information for `MEK