aSakaraia 13:7

Matthew 26

Iudea Au Akaiki'a Au'i Iesu Isaupugua Kefagaisa

(Mako 14:1-2; Luka 22:1-2; Ioane 11:45-53)

Iesu ega'ina kapa'i ma'oai eifani'i efua aisama, ega imoi epaini'i einaka, “Kina auni'i mo kekae Pasover miamiaga agemia auga oi ologo. Ke ega'ina kinagai Papiau Aumauni Gauga papiau ima'iai akepaaua kolotiai akeau'u'ua,” eoma.

Ega'ina alogai sakedote lopia'i ke Iudea au akaiki'a au'i fou sakedote lopia fa'a aka Kaiafas ega e'a akaiki'agai kekaigugu. Ke isa keaga aga'o kekapunia ogefakeai Iesu fekeafia fekegope, ke fekeaupugua keoma. Kai keinaka, “I'a miamia kinagai ega'ina falakapa, o laa'i koa aisama, papiau epo'iai kelele ke a'oa'o akaiki'a afemia,” keoma.

Betaniai Papie Aga'o Oili Eafiia Iesu Kania E'efaisa

(Mako 14:3-9; Ioane 12:1-8)

Ega'ina afegai Iesu elao Betani taoninai au aga'o aka Saimon, Iesu isa molumolu isafaga eafiia kai, epafelo auga ega e'ai eagu. Ega'ina alogai papie aga'o oga e'ele alogai oili foga felo ipauma, ke afa akaiki'a ipauma auga eafiia emai Iesu eaniani laolao kai, ega'ina oilina kania e'efaisa.

Kai Iesu ega imoi papie ega ekapa oma keisa aisama, gua'i ekupu alogaina ke keifa keinaka, “Kapa puo ega'ina oilina epalifu aagenia mo? Gome ega'ina oilina afa akaiki'agai fei'afalai ke monina ulalu papiau'i ipeni'i femia,” keoma.

10 Kai Iesu isa kapa'ina keifania auga elogo aisama epaini'i einaka, “Kapa puo i'ina papiega opaakekuania? Ega koa folokapa gome isa kapa felo ipauma lau eeuai ekapaisa. 11 Gome ulalu au'i auga aufa kina mo eemiai akeagu kai, lau auga oi fou afalaagu mo afaelaolao. 12 Ke isa oili foga felo i'ina lau kaniauai e'efaisa aisama, lau imaau ifufuga agemia auga, pau ekapa umania mo. 13 Iifa ko'a maamiai laifania. Agofa'a fofouga alogai kapai mo iifa faunina lau fou akeinogonia aisama, i'ina papiega lau faagauai kapa'ina ekapaisa auga isafa akeopolaga akeifafoua,” eoma.

Judas Elogo Iesu Age'afa'afalaina Eoma

(Mako 14:10-11; Luka 22:3-6)

14 Egae kai Iesu ega imoi 12 epo'iai aga'o aka Judas Iskariot sakedote lopia'i ee'i elao. 15 Ke epa'ani einaka, “Iesu oi imamiai alapaaua koa aisama, kapa'ina lau agopeniau?” eoma. Ega puo isa silifa monina 30 kepaauga kepeniia. 16 Ega aisama ega'ina kinagai e'ina keaga aga'o ekapunia Iesu sakedote lopia'i ima'iai gapaaua eoma.

Pasover Fo'amaga Kepafua Eka

(Mako 14:12-6; Luka 22:7-20; Ioane 13:21-30)

17 Ega'ina afegai palafa ipaufuga mulamula laa'i kai, palafa maini mo keania miamiaga aka Pasover kinagai aisama, Iesu ega imoi kemai isa kepa'ani penia keinaka, “Kapai Pasover miamiaga fo'amaga fapafua feka foania looma?” keoma.

18 Ke Iesu einaka, “Olao taoni alogai okoko, egae au aga'o agoisa, ke fopaina foinaka, ‘Pamalele auga eifa: Lau e'u kina emai ekainia puo, e'u imoi fou oi emu e'ai Pasover miamiaga fakapa eoma fooma.’” 19 Ega puo Iesu ega imoi kelao Iesu eifania koa kekapaisa, ke egae Pasover fo'amaga kepafua eka.

20 Epagapigapi aisama, Iesu ega imoi 12 fou teipoloai keagukipo kegaaniani keoma. 21 Ke keaniani laolao kai epaini'i einaka, “Iifa ko'a maamiai laifania. Oi epomiai aga'o lau age'afa'afalainiau,” eoma.

22 Ega aisama alo'i emafu alogaina, ke ke'ina aga'o aga'o isa kepainia keinaka, “Lopia, lau ma?” keoma.

23 Ke Iesu einaka, “Kaisau lau fou imamai litiai agakaopua auga lau age'afa'afalainiau. 24 Ke Papiau Aumauni Gauga agelao fouga kepapua auga, i'opoga mo faagagai agemia. Kai au kapa Papiau Aumauni Gauga age'afa'afalaina auga, Deo isa afa apala ipauma agepenia! Kai au ega'ina faemauni koa aisama, fefelo alogaina,” eoma.

25 Ega aisama Judas Iesu age'afa'afalaina auga epa'ani einaka, “Rabai, lau ma?” eoma.

Ega aisama Iesu einaka, “E! Oi,” eoma.

26 Ke keaniani laolao kai Iesu palafa eafiia Deo maagai tenkiu eifania, efaipoga ega imoi epenii'i kai einaka, “Amoafia amoania. Ina'ina lau imaau,” eoma.

27 Egae kai fino kaputina eafiia, Deo maagai tenkiu eifania, ega imoi epenii'i kai, eifa einaka, “Ma'oai amoafia amoinu. 28 I'ina auga lau ifau, Deo ke papiau fou epo'iai pako'a kapula mamaga gouga lakapa auga. Ke i'ina ifa, Deo papiau ma'o e'i laomai apala'i fe'agegeaini'i puogai agefaka. 29 Kai maamiai laifania, lau fino puaga i'ina feina afalainu pugu agelao ega'ina kinagai lau Amau ega agofa'ai kai, oi fou fino mamaga againu pugu,” eoma.

30 Ke Deo isau afagaina iifina keifinia efua aisama, kekailai Olifa ikuga kelao.

Peto Iesu Agepuniaiaina Auga Fouga

(Mako 14:27-31; Luka 22:31-34; Ioane 13:36-38)

31 Egae kai Iesu ega imoi epaini'i einaka, “I'ina gapinai oi ma'oai lau puouai ago'ualai, gome lau fou Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma:

“‘Lau sipi i'ima auga alaauga,
ke sipi ma'oai akekani afe'ai.’ a 
32 Kai lau alamaunimue afegai, oi agomiai alaufai alalao Kalilea agogai,” eoma.

33 Ega aisama Peto eifa einaka, “Isa ma'oai oi puomuai feke'ualai mo ganinagai, lau auga afala'ualai laa'i,” eoma.

34 Kai Iesu einaka, “Iifa ko'a maamuai laifania. Pau gapiai o'olo aeagaga koa kai, oi lau alopuniaiainiau oiso alopamia,” eoma.

35 Kai Peto eifa pugu einaka, “Lau oi auni'a kai'alao mo famae ma ganinagai, oi afalapuniaiainio laa'i,” eoma. Ke Iesu ega imoi i'oi'i ma'oai isafa, isa eifania koa keifania.

Iesu Ketsemaniai Emegamega

(Mako 14:32-42; Luka 22:39-46)

36 Egae kai Iesu ega imoi fou kelao afu aka Ketsemani, ke egae epaini'i einaka, “Inae amoagu kai malao egamogae mamegamega,” eoma. 37 Ke Iesu Peto, ke Sebedi gauga auni'i James, ke Ioane fou eafii'i fou kelao, ke kapa'ina mo faagagai akemia au'i eopolani'i alo emafu alogaina, ke opolaga elao mo emai. 38 Egae kai isa epaini'i einaka, “Lau e'u alomafu kiekie auga akaiki'a ipauma puo, famae koa ganinagai agekaina. Oi inae foagu, folofeu lau fou fa'ima'ima,” eoma.

39 Egae kai isa epua'afuni'i elao afa'agamo aakai kai, e'ualai a'isaai eomu kipo kai, emegamega einaka, “Amau, afekaina koa aisama, i'ina kiekie kaputina eeuai moafi'aua. Kai lau anina laani auga faeikapa kai, oi anina loani auga gaikapa,” eoma.

40 Egae kai emue elao ega imoi oiso kefeu eisa'i. Ega aisama Peto epa'ani penia einaka, “Oi aumi, kina maaga aga'omo lau fou faagu fa'ima'ima auga afaekaina ma? 41 Foagu fo'ima'ima ke fomegamega ega koa i'opo apala'i alo'iai afolokoko. Oi lalaumi auga gaagu ga'ima'ima ke gamegamega eoma kai, imaaumi auga eapoke,” eoma.

42 Egae kai emue kai, emegamega pugu einaka, “Amau, i'ina kiekie kaputina afoloafi'aua alainu kai kiekie ega'ina agefua koa aisama, kapa'ina anina loani auga gaikapa laoma,” eoma.

43 Ke emue elao ega imoi kefeu eisa'i, gome maa'i emeau. 44 Ega puo epua'afuni'i emue elao megamega i'opoga mo eifania oiso epamia pugu.

45 Egae kai emue elao ega imoi ee'iai, ke epaini'i einaka, “Oi ofeu olaagai aefua koa ma? Kina maaga emai efua. Maami galao Papiau Aumauni Gauga laomai apala'i kekapa au'i ima'iai ke'afa'afalaina amoisa. 46 Amo'ue alao. Lau e'afa'afalainiau auga emai!” eoma.

Iesu Keafiia

(Mako 14:43-50; Luka 22:47-53; Ioane 18:3-12)

47 Iesu enini'ani laolao kai, ega imoi au'i 12 epo'iai aga'o Judas keoma auga emai isa ee'iai. Ke sakedote lopia'i, ke au akaiki'a'i papiau ke'ima'i au'i fou au keulai'i au'i, la'afou akaiki'agai ifani a'ifa'i ke kopi fou keafii'i isa fou kemai. 48 Kai Judas Iesu e'afa'afalaina auga ega'ina au'i fou Iesu eega akelao koa kai epaini'i einaka, “Alagoapa auga egamo'e. Isa foafia!” eoma. 49 Ega puo kelao Iesu eegai aisama, Judas Iesu epamegonia einaka, “Pamalele aumu, oi loague ma?” eoma, ke egoapia.

50 Ke Iesu einaka, “Ekefa'au, kapa'ina ikapa lomai auga mokapa,” eoma.

Ega aisama au Judas fou kemai au'i keapalai, Iesu keafiia kegopeisa.
51 Ega'ina alogai Iesu fou kelao au'i aga'o ega ifani a'ifaga efuaua, sakedote lopia fa'a ega pinauga auga aga'o eauniia ke aina efoua.

52 Kai Iesu isa epainia einaka, “Oi emu ifani a'ifaga afugai moukamue, gome kai ima'iai a'ifa eka auga a'ifai akemae. 53 Oi loopolaga lau Amau alaifaga aisama, Isa fiakoa mo lau fauai agelo 6000 aua aua e'i ikupu au'i 12 alogai afakemai ma looma? Iifa ko'a Isa ega koa agekapa agekaina. 54 Kai Isa ega agekapa oma koa aisama, Isa ifo ega iifa pukagai lau fou keifania iina famae oma keoma auga ala ageoma agemai ageko'a?” eoma.

55 Egae kai e'afoaipini la'afou isa isafina kemai au'i epaini'i einaka, “Lau painao au, o eemiai kelele akaiki'a aga'o lakapaisa ma puo, ifani a'ifa'i kopi fou oafii'i omai amoafiau ooma? Aufa kina mo Deo ega e'ai laagu lapamalele kai aloafiau alogopeisau. 56 Kai i'ina kapa'i kemia ega koa Deo ega iifa pukagai profeta kapa'ina kepapua auga ko'a femia kainai kemia,” eoma. Ega'ina papiau'i Iesu keafiia kegopeisa aisama, ega imoi ma'oai Iesu kepua'afuga kepiau.

Iesu Kansolo Au'i Ago'iai Iifa Epakaisa

(Mako 14:53-65; Luka 22:54-55, 63-71; Ioane 18:13-14, 19-24)

57 Au Iesu keafia au'i kelaoaina sakedote lopia'i, ke au akaiki'a'i papiau ke'ima'i au'i sakedote lopia fa'a Kaiafas afugai kela'afou keagu auga eegai. 58 Kai ega'ina alogai Peto Iesu muninai aakai epakaisa epea elao, ke epapea ukini'i elao mo sakedote lopia fa'a ega afu afegai. Ke ekoko ima'ima au'i fou keagu kai kapa'ina agemia auga feisa eoma.

59 Ega'ina alogai sakedote lopia'i ke kansolo au'i ma'oai pifoge nini'ani'i kekapuni'i ko'a'i koa fekepamia'i, Iesu fekepaagu fofoua, ke fekeaupugua keoma. 60 Ke papiau ma'o kemaiseini'i Iesu kapa aga'o aekapaisa auga, pifogeai ko'a ekapaisa keoma mo ganinagai, isa Iesu fekeaupugua auga keagaga aga'o akekapulaisa.

Kai fuagai au auni'i keapalai.
61 Ke isa keifa keinaka, “I'ina auga eifa, ‘Lau Deo ega e'a alaauoka agekaina kai, kina oiso alogai alapaapa pugu,’ eoma aina alogonia,” keoma.

62 Ega aisama sakedote lopia fa'a e'ue eapa kai Iesu epainia einaka, “I'ina au'i nini'ani kapa'i oi eemuai keifani'i? Oi iifa aga'o afolopamue ma?” eoma. 63 Kai Iesu komo mo eoma.

Ke sakedote lopia fa'a Iesu epainia pugu einaka, “Lau Deo eague aoniamo auga agogai pako'a nini'aninai oi laifa kapula penio, ko'a mo foifania. Oi Mesaia, Deo Gauga aumu ma auga maamaisai moifania?” eoma.

64 Ke Iesu einaka, “E! Oi loifania koa i'opoga, lau Deo gauga paisa. Kai oi ma'oai lapainimi: Muni oi Papiau Aumauni Gauga Deo Au Akaiki'a Auga kaina kainai ageagu, ufai apuapuai agemai agoisa,” eoma.

65 Ega aisama sakedote lopia fa'aga ifo afe tiapuga e'i'inia kai eifa einaka, “Isa Deo eegai eifa apala! Kapa puo isa fekeifafoua papiau'i aga'o fokapuga femai pugu? Amoisa, isa Deo eifa apala penia auga pau ifo'a aina'aisai eake. 66 Oi ma'oai ala oopola oma?” eoma.

Ke isa keinaka, “Isa femae auga ekainia,” keoma.

67 Egae kai ega'ina papiau'i Iesu kua maaga ke'upeisa, ke ima'i kepafufua kai keauniia, ke isa'i isa kepoaisa. 68 Ke kepainia keinaka, “Mesaia aumu, kaisau eaunio auga profeta koa momia moifania?” keoma.

Peto Iesu Epuniaiaina

(Mako 14:66-72; Luka 22:56-62; Ioane 18:15-18, 25-27)

69 Pau ega'ina alogai Peto isafa egae sakedote lopia fa'a ega e'a afegai eagu. Ega'ina alogai sakedote lopia fa'a ega pinauga ifiaoga aga'o emai isa epainia einaka, “Oi isafa Iesu Kalilea auga fou olao omaimai aumu aga'o,” eoma.

70 Kai isa egae keagu au'i ma'oai mo ago'iai epuniai einaka, “Oi kapa'ina loifania auga oko alalogo,” eoma.

71 Egae kai elao pealai pa'afina akegai, ke egae ifiao i'oina aga'o isa eisa aisama, papiau egae keapa au'i epaini'i einaka, “I'ina auga Iesu Nasareta auga fou kelao kemaimai auga,” eoma.

72 Kai Peto iifa ko'a ipauma keifania auga kagakaga gouga ekapaisa kai epuniai pugu einaka, “Lau au ega'ina alalogonia,” eoma.

73 Ke keagu afa'agamo aisama, egae keapa au'i kelao Peto eegai ke kepainia keinaka, “Ko'a oi isafa Iesu ega imoi aga'o, gome oi emu nini'aniai akapulaiso,” keoma.

74 Ega aisama Peto ifo mo eifa apala penia, ke kagakaga kainai pako'a iifaga kekapa auga gouga ekapaisa kai eifa einaka, “Iifa gome, lau au ega'ina alalogonia,” eoma.

Ke fiakoa mo o'olo eagaga.
75 Ega aisama Peto Iesu kapa eoma auga iifaga eopolaga: “O'olo aeagaga koa kai lau alopuniaiainiau oiso alopamia,” eoma. Ke epealai elao afegai kai, eapepe alogaina.

Copyright information for `MEK