Matthew 27

Kansolo Au'i Iesu Femae Keoma

(Mako 15:1; Luka 22:1-2; Ioane 18:28-32)

Egani amagai ipauma, sakedote lopia'i ke au akaiki'a'i ega'ina fou kepako'ania keifa Iesu femae keoma. Ke keafiia kegopeisa kepapea kelaoaina kafana Pilato imagai kepaaua.

Judas Ifo Ekopa

Kai Judas Iesu e'afa'afalaina auga, Iesu femae keoma auga eisa aisama, alo ekiekie alogaina puo, silifa monina 30 kepenia auga emueaina elaoaina sakedote lopia'i ke au akaiki'a'i fou epenii'i. Ke einaka, “Lau laomai apala lakapaisa, gome lau au aga'o laomai apala aga'o aekapaisa auga, la'afa'afalaina,” eoma.

Ke isa keinaka, “Ega'ina lai eemaisai auga kapa aga'o laa'i. Oi ifomu emu opopo, ala alooma koa ifomu,” keoma.

Ke Judas moni ega'ina Deo ega e'a alogai epiunialao eka kai, ekailai elao ifo ekopa.

Ke sakedote lopia'i moni ega'ina keafiia ke keinaka, “I'ina monina Deo ega e'a alogai moni aogeoge afugai faoge auga keifa apua. Gome i'ina monina auga papiau aga'o ifa efaka auga monina,” keoma. Ega puo ifo'i epo'iai kepako'ania oga ikapa auga ega ago ke'afaisa. Ke ega'ina afugai afu i'oina papiau'i, Ierusaleme taonina papiau'i laa'i au'i kefufuni'i. Ega kainai ega'ina ago kepafaala, ifa ago keoma. Ke aka ega'ina pau ekae paisa. Ega'ina kapa emia ega koa Deo profeta Jeremaia akegai eifafoua iifaga ko'a emia: ‘Israel papiau'i isa afa silifa monina 30 kepamia, ke ega'ina monina keafiia oga ikapa auga ega ago ke'afaisa. 10 Ke ega koa emia auga, Lopia lau epainiau koa i'opoga mo emia.’
10 Sakaraia 11:12-13; Jeremaia 32:6-9


Iesu Pilato Agogai Iifa Epakaisa

(Mako 15:2-5; Luka 23:3-5; Ioane 18:33-38)

11 Kai ega'ina alogai Iesu kafana Pilato agogai eapa iifa epakaisa. Pilato isa epa'ani penia einaka, “Oi Iudea papiau'i e'i kin ma?” eoma.

Ke Iesu einaka, “E, oi loifania koa i'opoga,” eoma.

12 Kai sakedote lopia'i ke au akaiki'a'i fou isa kepaagu fofoua aisama, e'i iifa afa aga'o aepamue. 13 Ega aisama Pilato isa epa'ani penia einaka, “Oi isa kapa ma'o mo faaga'iai kenini'ani kepaagu fofouso auga aina'i alologo ma?” eoma. 14 Kai Iesu isa kepaagu fofoua auga iifa'i aga'omo ganinagai afa aepamue puo, kafana Pilato ekauai alogaina.

Pilato Iesu Femae Auga Iifaga Epaapa

(Mako 15:6-15; Luka 23:13-25; Ioane 18:39-19:16)

15 Kai ega'ina kina auga Pasover miamiaga kina. Ke ega'ina kinagai, kafana ekapakapa koa i'opoga la'afou papiau'i tipula auga aga'o kekinaga auga epapapealaisa. 16 Ega kinagai tipula auga aga'o apala ipauma, papiau ma'oai kelogo afe'aina auga aka Barabas eagu. 17 Ega puo la'afou papiau'i kekaigugu aisama, Pilato isa epa'ani peni'i einaka, “Anina oani au kapa mapapealaisa ooma? Barabas, o Iesu keifaga Mesaia keoma auga mapapealaisa ooma?” eoma. 18 Isa ega epa'ani oma, gome papiau ega'ina au'i Iesu eegai kepikupa kainai keafiia isa imagai kepaaua auga elogo.

19 Ke Pilato ega agu afugai eagu papiau e'i laomai felo o apala afa epeni'i afugai eaguega kai, isa akafa iifa eulaisa einaka, “Au ega'ina kapa apala aga'o aekapaisa auga faagagai kapa aga'o folokapa. Gome lau pau lanipi, ke nipiai au ega'ina puogai kiekie akaiki'a laafiia,” eoma.

20 Kai sakedote lopia'i, ke au akaiki'a'i fou la'afou papiau'i alo'i keaniia, Pilato fekegoina Barabas fepapealaisa kai, Iesu auga femae keoma.

21 Ke Kafana Pilato isa epa'ani peni'i einaka, “I'ina au'i auni'i epo'iai kaisau mapapealaisa oi eemi gafai ooma?” eoma.

Ke isa keinaka, “Barabas mopapealaisa,” keoma.

22 Ke isa epa'ani pugu einaka, “Ega koa aisama, Iesu Mesaia keoma auga faagagai kapa'ina fakapa ooma?” eoma.

Ke isa ma'oai keinaka, “Kolotiai moau'u'ua,” keoma.

23 Ega aisama Pilato isa epa'ani peni'i pugu einaka, “Kapa puo isa kolotiai maau'u'ua ooma? Isa laomai apala ipauma kapa ekapaisa?” eoma.

Kai isa keagaga alogaina paisa keinaka, “Kolotiai moau'u'ua,” keoma.

24 Ke Pilato Iesu fepealai auga keagaga aga'o ekapunia aeisa kai, a'oa'o akaiki'a mo e'uegekae auga eisa. Ega aisama fei eafiia la'afou ago'iai ima eikuisa kai eifa einaka, “Au i'ina alo opai auga ifa agefaka auga lau e'u puo laa'i kai, oi emi puo!” eoma.

25 Ke papiau ma'oai keinaka, “Isa ifa agefaka auga lai ke gaumai fou emai puo,” keoma.

26 Pilato papiau ega keifa oma aina'i elogonia aisama, Barabas epapealaisa ee'i elao kai, ega imoi epaini'i Iesu kegapukia kai, Roma ifani au'i ima'iai epaaua, kolotiai fekeau'u'ua eoma.

Ifani Au'i Iesu Kepa'aua Kea'alaina

(Mako 15:16-20; Ioane 19:2-3)

27 Egae kai kafana Pilato ega ifani au'i Iesu keafiia kafana eagu e'agai kekokoaina kai, ifani au'i fofouga kemaiseini'i keapa lofe. 28 Egae kai tiapuga kepai'iulaisa kai, ifani au'i tiapu kei'iuka tiapuga iisa pitoga kai eaea auga aga'o isa kepai'iuka. 29 Egae kai a'ifu keafipo'e kin kania'iai kraon keogeoge auga koa kepamia kaniagai keogeisa. Ke inipo auga keafiia i'ini koa kepamia ima kainai kepaafia, ke agogai keanife'u kai kepa'aua kea'alaina keinaka, “Iudea papiau'i e'i kin, amaau afagaina!” keoma. 30 Egae kai ke'upeisa, ke inipo auga imagai keafiia kania keauniia ke keauauga pugu. 31 Ke ifani au'i Iesu kepa'aua ke keauniia afegai, e'i tiapu kepai'iuka auga kepai'iulaisa kai, ifo afe tiapuga kepai'iukamue pugu. Egae kai kolotiai kegaau'u'ua keoma, kepapea kelaoaina.

Iesu Kolotiai Keau'u'ua

(Mako 15:21-32; Luka 23:26-43; Ioane 19:17-27)

32 Ifani au'i Iesu kolotiai kegaau'u'ua keoma kelaoaina alogai, Sairene auga aga'o aka Saimon fou kepiaogai. Ke ifani au'i isa kepamani'inia Iesu ega koloti epuaisa fou kelao. 33 Ke kelao mo afu aka Kolkota keoma auga afugai. Kolkota i'a mala'aisai auga Papiau Kania'i Uniaga afuga. 34 Egae ifani au'i Iesu fino aukelo fou keoge lapuinia auga kepeniia gainu keoma kai, Iesu einu opogaina gamuga eoponia aisama eumaka aeinu. 35 Egae kai kolotiai keau'u'ua afegai, Iesu afe tiapuga kapa kaisau ageafia auga kagakaga kainai ke'opoisa, opuaga kepa'aua. Ke ifo'i mo epo'iai afe tiapuga ke'eaisa.
35 Papiau isa'i puka isa'i kepapua'i au'i alo'iai iina kepapua oma: “Ega koa Deo ega iifa profeta keifania auga ko'a mo emia.”
36 Egae kai egae keagukipo kai, keagu ke'imaisa. 37 Ke kania laagai isa kapa puo kolotiai keau'u'ua auga iifaga iina kepapua oma keau'u'ua eka:

I'INA AUGA IESU, IUDEA PAPIAU'I E'I KIN AUGA

38 Ke painao au'i auni'i isafa isa fou kolotiai keau'u'ui'i, aga'o kaina kainai ke aga'o lafanina kaina. 39 Ke papiau egae kepea pagai au'i isa keifa apala penia ke kania'i ke'afoisa. 40 Ke keinaka, “Oi loifa Deo ega e'a aloauoka kai, kina oiso alogai alopaapamue pugu looma! Ega kainai ifomu kaniamu moagamauga! Ke oi Deo Gauga koa aisama, kolotiai moake!” keoma.

41 Ega koa i'opoga sakedote lopia'i, Moses ega iifa pamalelega au'i, ke au akaiki'a'i fou isafa isa kepa'aua keinaka: 42 “Isa papiau isa'i kania'i eagamauga kai, ifo auga kania ageagamauga afaekaina. Ke isa Israel papiau'i e'i kin koa aisama, pau ifo kolotiai gaake ega koa faisa fapako'ania. 43 Isa Deo epako'ania. Ke isa eifa, ‘Lau Deo Gauga,’ eoma puo, Deo isa anina eani koa aisama, Deo isa kania gaagamauga,” keoma. 44 Ega koa i'opoga, painao au'i auni'i isa fou kolotiai keauu'ui'i au'i isafa, iifa apala'i isa eegai keifani'i.

Iesu Emae

(Mako 15:33-41; Luka 23:44-49; Ioane 19:28-30)

45 Iesu kolotiai keau'u'ua afegai, atiafai elao 3 o'clock alogai umina akaiki'a ega'ina ago fofouga eumi apua. 46 Ke kina maaga 3 o'clock koa i'opoga aisama, Iesu eagaga akaiki'a einaka, “Eloi, Eloi, lama sabaktani?” eoma. Ega'ina nini'anina i'a mala'aisai auga, “E'u Deo, e'u Deo kapa puo lopua'afuniau?” eoma.

47 Papiau isa'i egae keapa au'i Iesu ega eifa oma aina kelogonia aisama, keifa keinaka, “Isa Elaija eifaga,” keoma.

48 Ke fiakoa mo epo'iai au aga'o epiau elao tiapu manipina eafiia, fino pi'igugai ei'iupia, inipo augai egopeisa kai, Iesu epeniia gainu eoma. 49 Kai isa'i au'i keinaka, “Mopua'afuga kai Elaija agemai isa kania ageagamauga ma auga amaisa,” keoma.

50 Ke Iesu eagaga akaiki'a pugu afegai aisama, lalauga epua'afuga emae.

51 Ega aisama tiapu akaiki'a Deo ega e'a alogai ke'e'e pagainia auga ipuainagai a'uoniai e'i'ipea eake papagai, ke aagoa epigugu, ke fopa kefafapea. 52 Ega'ina alogai la ake'i keagalai, ke Deo ega papiau kemae au'i ma'o imaau'iai kemaunimue. 53 Ke isa kemaunimue laai kepealai kai Iesu emaunimue aisama, kelao Deo ega taoni Ierusalemeai kekoko papiau ma'o keapakina peni'i.

54 Iesu emae alogai ifani lopiaga, ifani au'i 100 e'ima'i auga, ke egae keapa Iesu ke'ima au'i fou kafokau akaiki'a e'ue, ke kapa ma'oai kemia au'i keisa'i. Ega aisama kemani'i alogaina ke keifa keinaka, “Iifa gome isa Deo Gauga paisa,” keoma.

55 Ke papie ma'o isafa egae aakai mo keapa kai maa'i elao Iesu keisa. Ega'ina papie'i auga, Kalilea agogai Iesu muninai kepeapea kapa'ina mo anina eani aisama, kepapalagaina au'i. 56 Papie ega'ina epo'iai Maria Makdalena, James ke Iosepa fou ina'i aka Maria, ke Sebedi gauga au'i ina'i.

Iesu Imaauga Laai Keogeisa

(Mako 15:42-47; Luka 23:50-56; Ioane 19:38-42)

57 Iesu emae kinagai epagapigapi aisama, pa'amu'amu auga aga'o Arimatea taoninai emai auga aka Iosepa emai. Isa ifo isafa Iesu ega imoi aga'o emia. 58 Isa Pilato eega elao Iesu imaauga feafia auga pinoina epinoi. Ke Pilato ega imoi eifa kapula peni'i Iesu imaauga isa kegapenia eoma. 59 Ke Iosepa Iesu imaauga eafiia tiapu felo ipauma aka linen tiapugai emokaisa. 60 Egae kai eafiia elaoaina ifo la mamaga fopai eapi kanina auga alogai epakala. Ke kepo akaiki'a la ega'ina ake epae apua kai ekailai elao. 61 Ke Maria Makdalena ke Maria aga'o auga fou la apie kaina keagu.

62 Iesu laai keogeisa kina auga, Deo keau afagaina kina agogai auga, ke pinauga kepafua afe'aina kinagai. Ke egani aisama, sakedote lopia'i ke Faliseo au'i fou Pilato eega kelao. 63 Ke kepainia keinaka, “Au akaiki'a aumu. Pifoge auga ega'ina aemae koa kai iina eifa oma auga aopolaga puo amai, ‘Kina oiso afegai alamaunimue,’ eoma. 64 Ega puo moifa kapulania isa laaga ake kegakaisapua, ke kina oiso ima'ima gamia. Oma'e kai ega imoi isa imaauga afekepainaoga kai papiau maa'iai afekeifa isa maeai emauni afekeoma. Ke isa ega koa akekapa koa aisama, pifoge akaiki'a agemia. Ega'ina auga pifoge ufaina isa ekapa kakaua auga ageka'egaina,” keoma.

65 Ega aisama Pilato einaka, “Oi eemiai ima'ima au'i keague. Olao la amo'ima, ke la ala ago'ima felo oma auga okapa,” eoma. 66 Ega puo isa ima'ima au'i fou kelao Iesu keoge auga laaga pa'afina kekaisapua, ke kai aga'o faepaagalaisa auga gouga pa'afi akegai keogeisa. Ke au isa'i isafa egae kepaapa'i la ke'imaisa.

Copyright information for `MEK