Matthew 28

Iesu Maeai Emaunimue

(Mako 16:1-8; Luka 24:1-12; Ioane 20:1-10)

Iudea papiau'i Deo keau afagaina kina epagai, ke egani iifi aga'o alogai kina eufai auga kinagai amagai ipauma Maria Makdalena, ke Maria aga'o auga auni'i Iesu laaga kegaisa keoma kelao.

Ke amoisa, kafokau akaiki'a ipauma e'ue, gome Lopia ega agelo aga'o ufai eake emai, ke elao la akegai fopa kepae apua auga epaemue kai laagai eagu. Isa iisa auga kimage eafi eaea koa i'opoga, ke ega tiapu auga keloga snou koa i'opoga. Ega aisama egae keapa ke'ima'ima au'i, agelo ega'ina kemani'iai alogaina kepigugu, ke mae au'i koa kemia.

Agelo papie epaini'i einaka, “Folomani'i. Gome lau lalogo oi Iesu kolotiai keau'u'ua auga okapuga. Isa eifania koa i'opoga, isa emaunimue inae laa'i. Omai isa eka afuga amoisa. Egae kai ofiakoa olao ega imoi au'i amopaini'i: ‘Isa maeai emaunimue, ke agomiai ageufai agelao Kalilea ago. Oi agolao egae isa agoisa.’ Pau lau oi lapainimi efua,” eoma.

Ega aisama papie mani'iai ke alogamai fiakoa mo kekailai kelao, ke kepiau Iesu ega imoi au'i ipaini'i kelao. Ke fiakoa mo Iesu eapafoki fou kepiaogai, ke epamegoni'i einaka, “Oi oague ma?” eoma. Ega aisama isa kelao Iesu ife fo'inai keomukipo ifegai keafi kai keau afagaina. 10 Ega aisama Iesu isa epaini'i einaka, “Folomani'i kai olao lau e'u imoi
10 Grik malagai ‘aau akiu’
opaini'i Kalilea ago kegalao egae isa lau akeisau,” eoma.

Au Akaiki'a'i Ima'ima Au'i Ke'afai'i Fakenini'ani Keoma

11 Papie ega'ina Iesu ega imoi ipaini'i kelaolao kai, ima'ima au'i isa'i kelao Ierusaleme taoninai kapa ma'oai kemia au'i sakedote lopia'i maa'iai keifania. 12 Ke sakedote lopia'i kelao au akaiki'a'i au'i fou kela'afou, ke kapa'ina fekekapa auga iifaga kepaapa. Egae kai ifani au'i la ke'ima au'i moni akaiki'a ipauma kepenii'i. 13 Ke kepaini'i keinaka, “Oi foifa, ‘Lai gapiai afeufeu kai, Iesu ega imoi kemai isa imaauga kepainaoga fooma.’ 14 Ke oi ofeu auga fouga kafana agelogo aisama, lai agalao kapa'ina isa alo aekainia auga oko agapakapaisa, ke kelele aga'o oi eemi afaemai,” keoma. 15 Ega puo ifani au'i moni keafiia ke kepaini'i koa kekapaisa. Ke isa kapa'ina keifania auga fouga Iudea papiau'i epo'iai epea kepalofe aisoge mo emai pau kina.

Iesu Ega Imoi E'i Pinauga Epenii'i

(Mako 16:14-18; Luka 24:36-49; Ioane 20:19-23)

16 Egae kai Iesu ega imoi au'i 11 au'i kelao Kalileai Iesu epaini'i iku fekelao eoma auga ikugai. 17 Ke isa Iesu keisa aisama, keau afagaina kai epo'iai isa'i auga alo'i kepama'o. 18 Ega aisama Iesu emai ee'iai eapa kai epaini'i einaka, “Deo, ufai ke aagoai isapu ma'oai lau epeniiau. 19 Ega puo olao agofa'ai ago ma'oai papiau'i lau e'u imoi opamia'i. Ke Ama, Gauga ke Deo ega Spiritu akagai papiau baptismo fopeni'i. 20 Ke kapa ma'oai oi maamiai laifa kapulani'i au'i isa fopamaleleni'i, ega koa kai'iai fekepea. Ke iifa gome maamiai laifania, lau oi eemiai alaagu mo agelao agofa'a ega fua auga kina agemai kai,” eoma.

Copyright information for `MEK