aAisaea 40:3

Matthew 3

Ioane Baptista E'ina Einogo

(Mako 1:1-8; Luka 3:1-9; 15-17; Ioane 1:19-28)

Ega'ina afegai inipo ma'o kelao kai, Ioane Baptista emai Iudea agogai ago maininai einogo. Ke ega inogoai iina eifa oma, “Emi laomai apala'i amoumakalaini'i, gome Deo ega agofa'a emai kainagai,” eoma. Ke isa fouga Deo ega iifa pukagai profeta Aisaea iina epapua oma koa i'opoga mo ekapaisa:

“Ago maininai aufalao aga'o eagaga einaka,
‘Lopia ega keaga amopakaisa ke faugai amopa'opaina.’” a 
Ioane ega tiapu auga kamelo faaga'iai kekapai'i, ke peleta a'o faaga'iai kekapa auga uufa epaafiapia. Ke ega fo'ama auga apela'opu ke meme'uge feina fou. Ierusaleme taoninai, Iudea ago, ke Jordan ago fofouga papiau'i kepealai isa eega kelao. Ke e'i laomai apala'i keifafou'i kai, Ioane Jordan agapugegai baptismo epenii'i.

Kai ega'ina alogai Faliseo ke Saduseo ikupuga papiau'i ma'o isa baptismo epipeni afuga kemai eisa'i aisama epaini'i einaka, “Oi kaapa apala ipauma gauga koa i'opomi. Oi laomai apala mo okapakapa kai, paukai Deo kaniami gaagamauga ooma. Kaisau epainimi oi Deo ega guakupu eegai agopiaukoko eoma? Oi ifomi alomiai foloopolaga, ‘Lai Abraham okogai amai puo Deo gauga aumai,’ auga agoifania agekaina folooma. Gome Deo anina ageani koa aisama, i'ina kepo'i Abraham gauga agepamia'i agekaina. Kai oi emi laomai apala'i foumakalaini'i, ke emi laomai apala'i oumakalaini'i auga gouga fokapa animi fooge. Ega'ina gouga auga au aga'o puaga felo eoge koa i'opoga, oi isafa puami felo fooge, laomai felo'i papiau ago'iai fokapa'i. Egae kai oi Abraham okogai omai aumi fooma. 10 Ke oi fologo Deo emi laomai apala afa agepenimi auga, inaina au gomegai efua ekae koa i'opoga. Ke au kapa anina felo aeoge auga ageisaga, loai agei'afoau.

11 “Lau oi emi laomai apala'i foumakalaini'i laoma puo feisai mo baptismo lapenimi. Kai muniuai agemai auga ega isapu lau e'u isapu eka'egaina. Ke lau isa ife kamataga alaafiakae alapua afaekaina. Isa Deo ega Spiritu isapugai ke loai baptismo agepenimi. 12 Ke isa efua imagai poka eafiia, laiti felo auga gaafia kai apala auga gaoge me'e eoma. Ega kainai laiti kepaogogo afugai eapae, laiti felo'i au'i ageafi'i fo'ama keogeoge e'a agelaoaini'i, ke apala'i au'i ageafi'i lo aealoalo auga alogai age'afo'au'i akeaga.”

Iesu Baptismo Eafiia

(Mako 1:9-11; Luka 3:21-22)

13 Ioane einoinogo kai, Iesu baptismo gaafia eoma puo Kalilea agogai epagai emai Jordan agapugegai Ioane eegai. 14 Kai Ioane Iesu epaapakipo ke epainia einaka, “Oi lau baptismo fopeniau kai kapa puo lau eeu lomai?” eoma.

15 Kai Iesu einaka, “Pau lau faagauai kapa'ina femia auga mokapa. I'ina fakapa ega koa Deo maagai alo opai lao'i mai'i ma'oai ko'a'i mo fekemia,” eoma. Ega puo Ioane isa baptismo epeniia.

16 Ke Iesu baptismo mo eafiia ke fiakoa mo feisai e'agaukae. Ega aisama ufa eagalai, Deo ega Spiritu koofi koa i'opoga laagai eake eisa. 17 Ke ufai aufalao aga'o eifa einaka, “I'ina auga Lau Gau alou ko'agai anina laani alogaina. Ke isa eegai alou egama alogaina,” eoma.

Copyright information for `MEK