aDeuteronomy 8:3
bSam 91:11,12
cDeuteronomy 6:16
dDeuteronomy 6:13
eAisaea 9:1-2

Matthew 4

Satani Iesu E'opoisa

(Mako 1:12-13; Luka 4:1-13)

Iesu Jordan Agapugegai baptismo eafiia afegai, Deo ega Spiritu Iesu epapea ago maini elaoaina, ega koa tiapolo isa fe'opo eoma. Ke egae ago maininai eani gopegope kapa aga'o aeania elao kina ke gapi 40 aisama, inaega ekimu alogaina. Ega aisama i'opo auga Satani emai isa e'opoisa einaka, “Oi Deo Gauga koa aisama, i'ina kepo'i mopaini'i palafa kegamia,” eoma.

Kai Iesu einaka, “Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma:

‘Papiau aumauni palafa mo akeania akeagu afaekaina.
Kai Deo ega iifa akegai kepealai au'i ma'oai isafa
ani'i fekeani kainai fekepea ke fekeaguaina,’”
eoma. a 

Egae kai Satani Iesu eafiia elaoaina Ierusaleme Deo ega taoniai. Ke elaoainia mo Deo ega e'a ofaofa au'oniai kua onina ipaumagai epaapa. Egae kai epainia einaka, “Oi Deo Gauga koa aisama, i'ina afugai ifomu mopiulaiso. Gome Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma:

“‘Isa oi faumuai ega agelo ageifa kapula peni'i ake'ima feloiso.
Ke ima'iai akeafiakaeiso ega koa ifemu kepoai afolo'anina,’”
eoma. b 

Kai Iesu isa ega iifa epamue einaka, “Deo ega iifa pukagai isafa iina kepapua oma:

‘Oi emu Lopia Deo folo'opo,’
eoma. c 

Ke tiapolo Iesu eafiia pugu elao iku aga'o onina ipaumagai kai, agofa'a fofouga ega akaiki'a ke ega felo ala koa auga epakina. Egae kai epainia einaka, “Oi aloloukipo lau aloau afagainiau koa aisama, i'ina kapa'i ma'oai oi alapenio,” eoma.

10 Kai Iesu isa epainia einaka, “Satani! Eeuai moapa'au. Gome Deo ega iifa pukagai iina kepapua oma:

‘Emu Lopia Deo ifogamo foau afagaina, ke Isa mo ega pinauga fokapa,’
eoma. d 

11 Ega aisama Satani Iesu epua'afuga, ke Deo ega agelo kemai Iesu kepalagaina.

Iesu E'ina Kalilea Agogai Einogo

12 Ega'ina afegai Iesu Ioane kepatipulania auga fouga elogo aisama, emue Kalilea ago elao. 13 Egae kai Nasareta taonina epua'afuga elao Kapenaum taoninai eagu. Ega'ina taonina auga a'u aka Kalilea keoma auga eegai, Sebulun ke Naftali auni'i ago'iai. 14 Iesu ega koa ekapaisa auga Deo ega iifa pukagai profeta Aisaea eifania ke iina epapua oma auga ko'a mo emia:

15 Iudea papiau'i laa'i au'i Sebulun ago ke Naftali ago auni'i,
Jordan agapuge apiegai ke Kalilea a'uga niegai keague au'i!
16 Egae ega'ina papiau'i uminagai keague au'i eaea akaiki'a keisa.
Isa mae afuga ogo koa i'opoga afugai keague au'i eaea akaiki'a eake egefai'i.” e 
17 Ega'ina kinagai Iesu e'ina Kalilea agogai einogo einaka, “Oi emi laomai apala'i amoumakalaini'i, gome Deo ega agofa'a fouga emai eemiai efua,” eoma.

Iesu Imoi Ekina Kakau'i Au'i

(Mako 1:16-20; Luka 5:1-11; Ioane 1:41-42)

18 Iesu kina aga'ogai Kalilea a'uga foegai epea alogai, au aaga akina auni'i eisa'i. Ega'ina au'i auga Saimon Peto keoma auga, ke akina Andru auni'i. Isa ega'ina a'ugai fe'i keogeoge kai eisa'i gome isa inoino au'i. 19 Ega aisama Iesu isa epaini'i einaka, “Omai muniuai amopea. Ke lau oi papiau ipaoa'i aumi alapamiaimi,” eoma. 20 Peto Andru auni'i Iesu ega eifa oma aina kelogonia aisama, fiakoa mo e'i fe'i, ke amu ma'oai kepua'afuni'i Iesu muninai kelao.

21 Ke egae ekailai elao au i'oina aga'o akina auni'i eisa'i. Isa auni'i auga Sebedi gauga James akina Ioane auni'i. Ke isa ama'i Sebedi fou gaagai keagu fe'i kekapai'i kegaoge'i keomaoma kai eisa'i eifani'i. 22 Ega aisama isa fiakoa mo e'i gaaga ke ama'i fou kepua'afuni'i Iesu muninai kepea.

Iesu Kalilea Agogai Einogo

(Luka 6:17-19)

23 Ega'ina afegai Iesu Kalilea ago fofouga alogai epea, Iudea papiau'i e'i la'afou afu'iai ekoko epamalele, ke iifa faunina Deo ega agofa'a fouga einogoaina. Ega'ina alogai papiau isafa i'oi'i i'oi'i keafi'i au'i kemai ma'oai epafelo'i. 24 Iesu fouga epea efoufa'a Siria ago papiau'i ma'oai kelogo. Ega puo papiau isafa i'oi'i i'oi'i keafia papiau'i kemaiseini'i isa eegai epafelo'i. Isafa ega'ina au'i kiekie akaiki'a'i keafi'i au'i, tiapolo alo'iai keagu au'i, isafai epakauaini'i faaga'i efa'i'i au'i, ke faaga'i kemae au'i. 25 Iesu ega koa ekapaisa puo, papiau la'afou akaiki'agai isa muninai kepea. Ega'ina papiau'i isa Kalilea agogai kemai, isa Taoni Ou'aga keoma taoninai kemai, isa Ierusaleme taoninai kemai, isa Iudea agogai kemai, ke isa Jordan agapuge eegai keagu au'i isafa kemai.

Copyright information for `MEK