Matthew 5

Kaisau Deo Eegai Kapa Felo'i Keafi'i Au'i Fou'i

(Luka 6:20-26)

Ke Iesu papiau ma'o la'afouai eisa'i aisama, elao iku aga'ogai e'agaukae mapegai eagukipo. Ke ega imoi au'i kemai isa eegai. Egae kai epamaleleni'i einaka:

“Lalau'iai keulalu au'i Deo eegai kapa felo'i keafi'i,
gome Deo ega agofa'a isa apu'i.
Ke keapepe au'i Deo eegai kapa felo'i keafi'i,
gome Deo isa agepaame'i.
Ke ifo'i kepaake'i e'ele'i kepamia'i au'i Deo eegai kapa felo'i keafi'i,
gome Deo aagoa isa apu'i agepamia.
Ke alo opai lao'i mai'i inaekimuga ke aisokupuga kepa'aua au'i Deo eegai kapa felo'i keafi'i,
gome Deo isa alo'i agepapogua.
Ke papiau gua'i keania au'i Deo eegai kapa felo'i keafi'i,
gome Deo isa gua'i ageania.
Ke alo'i elolofa au'i Deo eegai kapa felo'i keafi'i,
gome isa Deo akeisa.
Ke gagao kekapa au'i Deo eegai kapa felo'i keafi'i,
gome isa akeifani'i Deo gauga akeoma'i.
10 Ke alo opai lao'i mai'i kekapa'i kainai keafi apalani'i au'i Deo eegai kapa felo'i keafi'i,
gome Deo ega agofa'a isa apu'i.
11 “Ke lau puouai papiau oi akeifa apala penimi, akeafi apalanimi, ke pifogeai akepaagu fofoumi iifa apala'i i'oi'i i'oi'i ma'oai eemiai akeifani'i aumi, Deo eegai kapa felo'i oafi'i aumi. 12 Ke foalogama alomi fegama alogaina, gome afa felo ufai ekae auga akaiki'a ipauma. Ufainagai oi alomai koa kai isa profeta isafa ega keafi apala oma'i.”

Kikimalu Ke Eaea Fou Fou'i

(Mako 9:50; Luka 14:34-35)

13 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Oi auga aagoa kikimaluga koa i'opomi. Kai kikimalu meki'aga agefua koa aisama, ala akeoma agemeki'a pugu? Isa ega meki'a efua kainai akeafia kapa aga'o felo akekapa afaekaina. Kai akeafia akepuake papiau laagai akepea akegafamu'a.

14 “Ke oi auga i'ina agofa'a eaea koa i'opomi. Taoni aga'o iku e'elegai kepaapa auga akepai'ofake afaekaina koa i'opoga, oi isafa agoi'ofake afaekaina. 15 Ke papiau lanepa akepaafiaua aisama, liti papagai afakeoge'unia. Kai lanepa kepapa'afa afugai akepa'afa, ega koa e'ai keagu papiau'i ma'oai eaea agepeni'i. 16 Ega koa i'opoga, oi isafa laomai felo'i fokapa'i emi eaea papiau laa'iai fopagefaua, ega koa papiau oi emi laomai felo'i fekeisa'i Amami ufai eague auga fekeifagaina.”

Deo Ega Iifa Ma'oai Kapa Akaiki'a'i Ipauma'i

17 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Oi foloopolaga lau Deo ega iifa Moses epenia auga, ke Profeta kapa'ina keifania auga isafa laa'i mapamia'i laoma puo lamai folooma. Laa'i. Lau lamai auga ega'ina iifa'i laa'i fapamia'i puo alamai kai ko'a'i mo fapamia'i laoma puo lamai. 18 Iifa gome maamiai laifania. Aagoa ufa fou laa'i akemia kai, ega'ina iifa'i alogai malele e'ele mo, o peni kuagai afa'agamo mo kepaau opogaina auga afuga aga'omo mo ganinagai laa'i afaemia agelao ega'ina iifa'i ma'oai ko'a'i mo akemia. 19 Ega puo kaisau i'ina iifaga kapula e'ele ipauma aga'omo mo ageaupea, ke papiau isafa agepamaleleni'i, isa ekapa koa akekapa auga Deo ega agofa'ai akeifaga au e'ele akeoma. Kai kaisau i'ina iifa'i kai'iai mo agepea ke pamalele'i papiau agepamaleleni'i auga, Deo ega agofa'ai akeifaga au akaiki'a akeoma. 20 Gome lau lapainimi, oi alomi opaina Faliseo au'i ke pamalele au'i fou e'i alo opai afaeka'egaina koa aisama, Deo ega agofa'ai afolokoko paisa.”

Guakupu Fouga

21 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Ufainagai Moses ega iifa kainai, papiau kepaini'i iina keoma auga a'o ologonia. ‘Kai aga'o foloaupugua. Ke kaisau aufalao aga'o ageaupugua auga ega apala afa kansolo au'i ee'iai ageafia,’ keoma. 22 Kai lau lapainimi. Kaisau ifo aaga akina eegai gua ekupu auga ega laomai apala afa Deo eegai ageafia. Ke kaisau aaga akina mo agepaina ama'ama auga ageoma auga kansolo au'i ago'iai iifa agepakaisa. Ke kaisau aaga akina agepaina ‘Oi kafo'o aumu’ ageoma auga ipeli logai agekoko ageaga.

23 “Ega puo oi Deo amu kepa'a penia afugai kapa aga'o Deo mopa'a penia loomaoma kai aamu akimu aga'o oi eemuai gua ekupu auga aloopolaga koa aisama, pipeni amuga ega'ina afuga akegai fopua'afuga feka. Egae kai folao aamu akimu eegai oi emu apala fe'agegeai kakaua fou fogagao kai fomai pugu emu pipeni Deo fopa'a penia.

25 “Ke aufalao aga'o oi iifa ipakainai agepaapaukaiso aisama, fiakoa mo ega'ina papiauga aunimi kapa ega'ina oko fopakaisa. Ke iifa ipakaina auga eega alolao koa kai keagai ega koa fokapa. Laa'i koa aisama, isa ageafio au oi emu laomai afa fepenio auga imagai agepauiso. Ke isa oi tipula afuga e'ima auga imagai agepauiso, ke tipula afuga e'ima auga oi tipula afugai age'afo kokoiso. 26 Iifa gome maamiai laifania. Oi afolopealai laa'i agelao emi moni fua eemiai ekae auga agopafua afe'aina.”

Papiau Fou Akeamage Kai Fou Kefeu Auga Fouga

27 Iesu eifa pugu einaka, “Ufainagai Moses ega iifa kainai papiau iina keifa oma a'o ologonia. ‘Aufalao aga'o fou aloamage auga fou folofeu,’ keoma. 28 Kai lau oi lapainimi. Kaisau ifiao o papie eisa emaaga auga, papie fou kefeu koa laoga maina apala gua alogai ekapaisa efua. 29 Oi maami kaina epaafimi laomai apala okapa koa aisama, amo'iulaisa amopuake. Oi faagami aga'o fegea kai Deo ega agofa'ai fokoko auga felo. Kai faagami fofouga mo ipeliai agoake auga apala ipauma. 30 Ke oi imami kaina epaafimi laomai apala okapa koa aisama, fofoua fopuake. Oi faagami aga'o fegea kai Deo ega agofa'ai fokoko auga felo. Kai faagami fofouga mo ipeliai agoake auga apala ipauma.”

Amage Papiau'i Akafa'i Kepaake'i Auga Fouga

(Mateo 19:9; Mako 10:11-12; Luka 16:18)

31 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Moses ega iifa kainai iina keifa oma auga isafa a'o ologonia. ‘Au aga'o akafa agepaake auga, isa akafa epaake auga pepa fekapa fepenia,’ keoma. 32 Kai lau lapainimi. Kaisau akafa fou keamage ke akafa ega'ina aufalao aga'o fou afakefeu mo ganinagai agepaake auga, isa akafa au i'oina aga'o fou kefeu auga laoga maina isa epagama. Ke kaisau ipaake papiega ageakafania auga, isa papie i'oina aga'o fou fakefeu auga iifaga eaupea.

Pako'a Nini'anina Auga Fouga

33 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Ufainagai Moses ega iifa kainai papiau iina kepaini oma'i auga isafa a'o ologonia. ‘Oi emi pako'a nini'anina okapaisa auga laagai foloaopagai. Kai Lopia eegai emi pako'a nini'anina ega'ina okapaisa auga kainai fopea,’ keoma. 34 Kai lau lapainimi. Oi pako'a nini'anina aga'omo mo ganinagai folokapa. Oi ufa akagai isafa pako'a nini'anina folokapa. Gome ufa auga Deo ega aguagu afuga. 35 Ke oi aagoa akagai isafa pako'a nini'anina folokapa. Gome aagoa auga Deo ife ipaapauga afuga. Ke oi Ierusaleme taonina isafa akagai pako'a nini'anina folokapa. Gome Ierusaleme taonina auga Kin akaiki'a Auga ega taoni. 36 Ke oi ifomi kaniamiai pako'a nini'anina folokapa. Gome oi ifomi kaniamiai fufumi aga'omo ganinagai keloga o umuga agopamia afaekaina. 37 Kai aufa kina ko'a mo foifania, ke kapa'ina agokapa auga ‘E’ mo fooma, ke afolokapa auga, ‘Laa'i’ mo fooma. Ke muniai kapa'ina agoifania auga tiapolo eegai emai.”

Papiau E'i Laomai Afa Isogemue Auga Fouga

(Luka 6:29-30)

38 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Oi Moses ega iifa kainai papiau iina keifa oma auga a'o ologonia. ‘Aufalao aga'o au aga'o maaga agepalifua koa aisama, papiau ega'ina isafa isa ima afa feoge i'opoga mo faagagai fekapa. Ke aufalao aga'o au aga'o nie agepalifua koa aisama, papiau ega'ina isafa isa ima afa feoge i'opoga mo faagagai fekapa,’ keoma. 39 Kai lau lapainimi. Papiau apala aga'o oi eemuai apala afekapa koa aisama, ima afa folooge. Ke aufalao aga'o me'emu kaina afepoa koa aisama, apie foailao me'emu lafanina kaina isafa fepoa. 40 Ke aufalao aga'o iifa ipakainai gapaapaukaiso kai emu tiapu i'iuka gaafia ageoma koa aisama, afemu tiapuga isafa feafia. 41 Ke aufalao aga'o agepaafio fou 2 kilomita amopea ageoma koa aisama, fou 4 kilomita fopea. 42 Ke kaisau kapa'ina agegoinimi auga fopenia, ke kaisau eemiai kapa aga'o gaafia kai muniai fepenimueimi ageoma auga folomuniapua, kapa'ina gaafia eoma auga fopenia.”

Alomi Ko'agai Emi Ou Au'i Ani'i Foani Auga Fouga

(Luka 6:27-28; 32-36)

43 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Moses ega iifa kainai papiau iina keifa oma auga a'o ologonia. ‘Alomi ko'agai emi e'a ipafe au'i ani'i foani. Kai emi ou au'i auga alomi ko'agai ani'i foloani,’ keoma. 44 Kai lau lapainimi. Alomi ko'agai emi ou au'i ani'i foani, ke keafi apalanimi au'i fau'iai fomegamega. 45 Ega koa Amami ufai eague auga gauga agomia agekaina. Gome Deo kina epaaga papiau felo'i ke apala'i ma ganinagai ma'oai laa'iai egefaopu. Ke imu epa'aua alo opai ke alo opai laa'i au'i isafa epeni'i. 46 Ega kainai oi papiau animi keani au'i mo ani'i agoani koa aisama, Deo eegai ega'ina laoga mainai afa felo agoafia ma? Ke tax isafina au'i isafa laomai apala ikapa au'i mo ganinagai ega koa akekapa ma? 47 Ke oi aami akimi mo agopamegoni'i koa aisama, oi kapa'ina okapa auga papiau isa'i kapa'ina kekapa auga faagagai oka'egaini'i ma? Oi kapa aga'o alokapa isa aloka'egaini'i. Gome Deo akelogonia papiau'i isafa ega koa kekapa. 48 Ega puo oi Amami ufai eague auga alo opai lao'i mai'i alo epogu koa i'opoga, oi isafa Isa koa i'opoga fomia alo opai lao'i mai'i alomi fepogu.”

Copyright information for `MEK