Matthew 6

Pipeni Ulalu Papiau'i Fopeni'i Auga Fouga

Ke Iesu eifa pugu einaka, “Foisa felo oi emi laomai felo'i papiau kegaisa ooma puo papiau ago'iai folokapa. Gome oi ega agokapa oma koa aisama, Amami ufai eague auga eegai afa felo afoloafia.

“Ega puo oi ulalu papiau'i amu openi'i aisama pifoge au'i kekapa koa i'opo'i folokapa. Isa auga papiau isa kegaisa'i au akaiki'a'i kegapamia'i keoma puo, la'afou afu'iai ke peapea afu'iai papiau ago'iai keapa e'i laomai felo auga fi'i keipina au'i kekapa koa i'opoga kekapa. Iifa gome maamiai laifania. Isa e'i laomai afa keafiia efua. Kai oi ulalu papiau'i amu agopeni'i aisama, imami kaina kapa'ina ekapa auga imami lafanina faelogo. Ega koa fokapa ogefakeai ega'ina laoga maina fokapa. Ega agokapa oma koa aisama, Amami laomai ogefakeai okapa eisa auga afa felo agepenimi.”

Megamega Fouga

(Luka 11:2-4)

Ke Iesu eifa pugu einaka, “Oi agomegamega aisama pifoge au'i kemegamega koa i'opoga folomegamega. Gome pifoge au'i kegamegamega keoma aisama, papiau isa fekeisa'i auga anina keani alogaina puo la'afou afu'iai, ke keaga kiu'iai keapa kemegamega. Iifa gome maamiai laifania. Isa e'i laomai afa keafiia efua. Kai oi agomegamega aisama, folao emi e'a alogai oi mo ologo afugai fokoko pa'afi fokupuga kai, Amami eaguega kai aloisaisa auga fomegamega penia. Ega agokapa oma koa aisama, Amami ogefakeai kapa'ina okapa eisa auga afa felo agepenimi. Ke oi agomegamega aisama, Deo akelogonia au'i nini'ani ani'i laa'i ma'o keifani'i au'i koa folomia. Gome isa kepamia nini'ani ma'o keifani'i puogai Deo aina'i agelogo keoma. Ega puo oi auga isa kekapa koa folokapa. Gome oi Amami kapa'ina agogoina auga alogoina koa kai elogo efua.

“Ega puo oi iina fomegamega oma:

‘Amamai ufai loague aumu, Akamu galolofa aoma.
10 Ke emu agofa'a gamai.
Oi emu logoai kapa'ina anina loani ufai kekapa auga i'opoga mo aagoai isafa gaikapa.
11 Aufa kina fo'amaga pau mopenimai.
12 Ke lai papiau e'i apala a'agegeaini'i koa i'opoga,
Oi isafa lai emai apala mo'agegeaini'i.
13 Ke mopapeaimai i'opo apala'i alo'iai falakoko,
ke tiapolo apala auga eegai mopapealaimai.’”
13 Papiau isa'i 13 fuagai i'ina iifaga kepapua: “Gome isapu ma'oai, eaea akaiki'a ma'oai, ke agofa'a ma'oai oi apumu aoniamo. Amen.”

14 Oi papiau e'i apala fo'agegeaini'i, gome oi papiau eemiai apala kekapa au'i e'i apala ago'agegeaini'i koa aisama, Amami ufai eague auga isafa, oi emi apala age'agegeaini'i. 15 Kai oi papiau e'i apala afolo'agegeaini'i koa aisama, Amami ufai eague auga isafa, oi emi apala afae'agegeaini'i.”

Ani Gopegope Fouga

16 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Oi agoani gopegope aisama, pifoge au'i kekapa ko'a i'opoga folokapa alomi faemafu. Gome isa keani gopegope aisama, papiau isa keani gopegope auga fekeisa keoma puo, iisa'i keafi lilifua. Iifa gome maamiai laifania, isa e'i laomai afa keafiia efua. 17 Kai oi agoani gopegope aisama, maami foikua ke oili kaniamiai fooge. 18 Ega koa oi oani gopegope auga papiau folopakina'i kai, oi Amami eaguega kai aloisaisa auga mo fopakina. Ke oi Amami kapa'ina ogefakeai okapa eisa auga afa felo agepenimi.”

Ufa Amu'iai Fopa'amu'amu Auga Fouga

(Luka 12:33-34)

19 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Oi ifomi faumiai inae aagoa amu'iai folopa'amu'amu. Gome aagoa amu'i auga moamoa ke mokemoke ageafi'i akelifu. Ke painao au'i isafa oi emi e'a akeaupea ega'ina amu'i akepainaoni'i. 20 Ega puo inae aagoa amu'iai folopa'amu'amu kai, oi ifomi faumiai ufa amu'iai fopa'amu'amu. Gome amu ufai kekae au'i moamoa ke mokemoke afaeafi'i afakelifu. Ke painao au'i isafa e'a afakeaupea afakepainaoni'i. 21 Lau ega laifa oma, gome oi alomiai afu kapagai opa'amu'amu afugai, guami fofouga isafa egae ooge.”

Maami Auga Imaaumi Fofouga Ega Eaea

(Luka 16:34-36)

22 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Oi maami auga imaaumi fofouga ega eaea. Ega puo oi maami felo koa aisama, imaaumi fofouga eaea agepogu. 23 Kai oi maami apala ipauma koa aisama, imaaumi fofouga umina agepogu. Ega puo oi alomiai eaea ega'ina auga umina koa aisama, umina ega'ina oi imaaumi fofouga agepalifu afe'aina.”

Moni Foloopopoaina Kai Deo Fopako'ania

(Luka 16:13, 12:22-34)

24 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Kai aga'o lopia auni'i e'i kala'afi agemia afaekaina. Isa alo ko'agai aga'o anina afaeani, ke aga'o alo ko'agai anina ageani, o isa alo ko'agai aga'o ega iifa kainai agepea kai, aga'o auga alo ko'agai ega iifa kainai afaepea. Ega koa i'opoga mo, Deo ke moni fou e'i pinauga agokapa aga'onia mo afaekaina.

25 “Ega puo iifa gome maamiai laifania, oi emi agu opopo folopa'aua. Ega'ina auga kapa'ina agoania, o agoinu auga opopo folopa'aua. Ke imaaumi isafa opopo folopa'aua. Ega'ina auga kapa'ina agoi'iuka auga opopo folopa'aua. Oi emi agu auga kapa akaiki'a fo'ama aeka'egaina ma? Ke imaaumi auga kapa akaiki'a ipauma, tiapu aeka'egaina ma? Ko'a ipauma. Oi emi agu ke imaaumi fou kapa akaiki'a'i ipauma'i. 26 Maami galao ufa inei'i amoisa'i. Isa kapa aga'o akefauga, o fo'ama aga'o fo'ama isoge e'agai ake'oamenia aeka. Ega mo ganinagai oi Amami ufai eague auga isa epaaniani'i. Oi auga kapa akaiki'ami ufa inei'i aloka'egaini'i ma? 27 Oi epomiai kaisau opopoai kina maaga aga'omo koa ega aguagu laagai eogeaua ifo ega agu epo epamaefania? Kai aga'o laa'i.

28 “Ega puo kapa puo oi tiapu kapa agoi'iuka auga opopo opa'aua? Maami galao ago alo kaikai'i ala keuki oma auga amoisa'i. Isa akepinauga ke kapa aga'o feke'iuka auga pinaugaga aga'o akekapa. 29 Kai lapainimi, Solomon epa'amu'amu alogai mo ganinagai, ega tiapu aga'omo mo ganinagai kaikai ega'ina e'i felo aeka'egaina. 30 Deo ago alo mukimuki'i pau kekae kai fafoko akemae, loai ake'afoau'i mo ganinagai, kaikai'i tiapu felo ipauma koa epeni'i kei'iuka'i, iisa'i felo ipauma emia. Ega koa aisama, oi Deo maagai kapa akaiki'ami ipaumami puo, oi tiapu ma'o afaepenimi afolo'iuka'i ma? Oi pako'a e'ele aumi! Iifa gome Isa oi tiapu ma'o agepenimi agoi'iuka'i. 31 Ega puo foloopopo foloifa, ‘Kapa'ina agaania?’, o ‘Kapa'ina againu?’ o ‘Kapa'ina agai'iuka?’ folooma. 32 Gome Deo akelogonia papiau'i auga ega'ina kapa'i mo opopo'i kepa'au'i, ke muni'iai kepiau. Kai oi Amami ufai eague auga ega'ina kapa'i ma'oai ani'i oani auga elogo efua. 33 Ega puo Deo ega agofa'a, ke ega alo opai lao'i mai'i fokapu kakau'i. Egae kai ega'ina kapa'i ma'oai ani'i oani au'i isafa ega'ina fou laagai ageogeaua. 34 Ega puo oi fafoko opopo folopa'aua. Gome fafoko kapa'ina agemia auga ifo opopo agepa'aua. Aufa kina auga ifo ega opopo egome mo ekae.”

Copyright information for `MEK