Matthew 7

Papiau E'i Apala O E'i Felo Auga Alomiai Foloopolaga

(Luka 6:37-38, 41-42)

Ke Iesu eifa pugu einaka, “Aufalao aga'o kapa aga'o ekapaisa auga oi alomiai isa felo o apala ekapaisa folooma. Laa'i koa aisama, oi kapa aga'o alokapa aisama, aufalao aga'o isafa alogai oi felo o apala lokapaisa ageoma. Gome felo o apala alomiai agoopolaga agoifania aisama, Deo isafa oi eemiai ega koa agekapa. Ke aufalao aga'o ega laomai felo o apala afa ala openi oma auga i'opoga mo, Deo oi afa ega agepenimi omaimi.

“Kapa puo oi aami akimi maa'iai au keilina aeapuga e'ele ekae auga oisa kai, oi ifomi maamiai au u'ufa akaiki'a ekae auga gefa aloauga? Oi aufa kina maamiai au u'ufa ekaega maami ekaisapua kai, ala koa aami akimi opaini'i oinaka, ‘Aau o akiu, maamuai ama'ama e'ele maafilaisa ooma?’ Pifoge aumi! Foufai ifomi maamiai au u'ufa ekae auga foafilaisa kai, maami ofakaegai aami akimi maa'iai iili aeapuga ekae auga agoafilaisa agekaina.

“Ke Deo maagai kapa'ina elolofa ooma ooge me'e auga, oafia amu'e folopeni'i. Ke kapa aga'o afa akaiki'agai o'afa auga oafia uma folopiu peni'i. Kai ega agokapa oma koa aisama, uma kapa felo ega'ina auga ife'iai akegafamu'a kai, ake'afoaipini oi eemi akefai ake'i'iokaimi,” eoma.

Deo Fagoina Fakapuga Ke Ega Pa'afi Fa'inipa Auga Fouga

(Luka 11:9-13)

Ke Iesu eifa pugu einaka, “Fopinoi ke agoafia. Fokapuga ke agokapulaisa. Ke pa'afi fo'inipa ke pa'afi ageagalai. Gome kaisau epinoi auga kapa'ina egoina auga eafia. Ke kaisau kapa aga'o ekapuga aepakipo auga ekapulaisa. Ke kaisau pa'afi e'inipa auga pa'afi eagalai.

“Ke oi epomiai kaisau auga gauga isa agegoina palafa ageoma aisama, kepo agepenia? 10 Ke kaisau gauga isa agegoina ma'a ageoma aisama, kaapa agepenia? 11 Oi laomai apala ikapa aumi mo ganinagai, pipeni felo gaumi ipeni'i ologo. Kai oi Amami ufai eague auga felo ipauma puo, kaisau Isa egoina auga pipeni felo'i ma'o mo agepenia papiau ageka'egaini'i. 12 Ega puo kapa ma'oai agokapa'i alogai, papiau oi eemiai kapa'ina fekekapa ooma auga mo isa ee'iai fokapa. Gome Moses ega iifa ke profeta ma'oai e'i iifa ma'oai ega fokapa oma keoma kepapua ekae.”

Ufa Falao Keagaga

(Luka 13:24)

13 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Oi auga pa'afi ake e'elegai fokoko. Gome keaga ake akaiki'a auga elao afu apala ipauma papiau epalifu'i afugai epealai. Ke ega'ina afuga pa'afina ake akaiki'a. Ega puo papiau ma'o ega'ina pa'afinai kekoko. 14 Kai keaga elao papiau agu pagai maunina keafia afugai epealai auga ake e'ele, ke pa'afina isafa ake e'ele. Ega puo papiau isa'i mo ega'ina pa'afinai kekoko.”

Au Puaga Iisagai Agologo

(Luka 6:43-44)

15 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Profeta pifoge'i eemi kefai au'i foisa felo'i. Isa faaga'i afe auga sipi koa i'opoga kai alo'i auga, ago alo amu'e'i a'i'i koa i'opo'i. 16 Ke isa papiau kapa'i au'i e'i laomaisai agoisa'i agologo. Ke papiau ini gufugai aupua puaga akeafia agekaina ma? Ke ini gufugai au aka fik keoma auga isafa puaga akeafia agekaina ma? Laa'i afaekaina! 17 Ega koa i'opoga, au felo auga puaga felo eoge kai, au apala auga puaga apala eoge. 18 Ke au felo auga anina apala afaeoge, ke au apala auga anina felo afaeoge. 19 Au kapa'i ani'i felo afakeoge au'i akeaga'i loai ake'afoau'i. 20 Ega puo profeta pifoge'i au'i, au puagai aisa alogo koa i'opoga, isa isafa e'i laomaisai isa kaisau auga agoisa'i agologo.”

Lau Oi Alalogologonimi

(Luka 13:25-27)

21 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Papiau lau, ‘Lopia, Lopia,’ keomaisau au'i ma'oai mo ufai Deo ega agofa'ai afakekoko. Kai kaisau lau Amau ega logoai kapa ma'oai ekapa auga mo ega'ina agofa'agai agekoko. 22 Ega'ina kina ma'o lau akepainiau, ‘Lopia, Lopia, lai oi akamuai profeta koa i'opoga emu iifa papiau maa'iai aifafoua, ke oi akamuai tiapolo papiau alo'iai keagu au'i apapealai'i, ke oi akamuai mirakulo ma'o akapai'i,’ akeoma. 23 Ega aisama lau isa maa'iai alaifa gomeisa mo alainaka, ‘Lau oi egae alalogonimi mo emai pau. Oi Deo ega iifa kai'iai alopeapea aumi eeuai amokailai,’ alaoma.”

E'a Ipaapa Au'i Auni'i

(Luka 6:47-49)

24 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Ega puo papiau ma'oai lau e'u iifa a'o kelogo ke kekapa au'i auga, ikifa auga fopa laagai e'a epaapa auga koa i'opo'i. 25 Au ega'ina ega e'a uu'uga fopai efaunia kai e'a epaapa. Ega puo imu e'au, ke kou elai, ke ameku epua ega e'a epuaisa mo ganinagai aepoi. 26 Kai papiau ma'oai lau e'u iifa a'o kelogo kai kai'iai akepea au'i auga, kafo'o auga ega e'a figuai epaapa auga koa i'opo'i. 27 Ega puo imu e'au, ke kou elai e'a eauniia, ke ameku epua e'a epuaisa aisama, epoi eauoka a'o akaiki'a ipauma emia.”

28 Iesu ega'ina kapa'i ma'oai epamalele efua aisama, egae kela'afou au'i ma'oai isa ega pamalele eegai keopofua ke kekauai alogaina. 29 Gome isa Moses ega iifa pamalelega au'i koa aepamalele kai, Deo ega isapu eafia auga koa epamalele.

Copyright information for `MEK