aAisaea 53:4

Matthew 8

Iesu Molumolu Isafaga Auga Epafelo

(Mako 1:40-45; Luka 5:12-16)

Iesu iku mapegai eapa epamalele efua eake emai aisama, papiau la'afou akaiki'agai isa muninai kepea. Ega'ina alogai au molumolu isafaga eafia auga emai Iesu agogai eanife'u kai eifa einaka, “Lopia, oi lau mopafeloisau alooma koa aisama, alopafeloisau agekaina,” eoma.

Ega aisama Iesu ima ekalaisa elao au faagagai eafiau kai eifa einaka, “Lau lalogo oi mapafeloiso laoma puo, felomu momia,” eoma. Ke fiakoa mo au faaga felo emia. Ega aisama Iesu isa epainia einaka, “Foisa oi faagamuai kapa'ina emia auga kai aga'o maagai foloifania. Kai opainai folao sakedote ee'iai faagamu fopakina'i. Ke isa oi faagamu felo emia auga fekeisa, papiau fekepakina'i. Ke faagamu felo emia laoga maina Moses ega iifai eifa kapula penio auga kainai, amu Deo fopa'a penia,” eoma.

Iesu Roma Ifani Lopiaga Ega Kala'afi Epafelo

(Luka 7:1-10; Ioane 4:43-54)

Ega'ina afegai Iesu elao Kapenaum taoninai ekoko aisama, Roma ifani au'i 100 e'ima'i lopiaga emai isa eegai egoinia gapalagaina eoma. Ke eifa einaka, “Lopia, lau e'u kala'afi faaga fofouga emae paguai ekae ekiekie alogaina,” eoma.

Ega aisama Iesu einaka, “Lau alafai alapafelo,” eoma.

Kai ifani lopiaga iifa epamue einaka, “Lopia, lau au e'eleu puo, oi fomai lau e'u e'ai fokoko auga afaekaina. Foloafipugu e'u e'a folomai kai, moifa mo e'u kala'afi felo gamia. Gome lau ifou isafa e'u lopia akaiki'a'i papa'iai lapinauga, ke e'u ifani au'i isafa papauai kepinauga. Lau i'ina au'i aga'o lapaina, ‘Molao’ laoma aisama, elao. Ke aga'o lapaina, ‘Momai,’ laoma aisama, emai. Ke e'u kala'afi lapaina, ‘i'ina mokapa,’ laoma aisama, ekapa,” eoma.

10 Ke Iesu ifani lopiaga ega enini'ani oma aina elogonia aisama, ekauai alogaina, ke e'afoaipini papiau isa muninai kepea au'i epaini'i einaka, “Iifa gome maamiai laifania. Israel papiau'i epo'iai kai aga'o iina epako'a omaisau auga alaisa koa. 11 Lapainimi, kina fuagai papiau ma'o kina e'agaukae afuga kaina, ke kina eake afuga kainai akemai Abraham, Aisak, ke Iakobo fou Deo ega agofa'ai, miamia akaiki'agai afu'i akeafia akeagu. 12 Kai Israel papiau'i Deo ega agofa'a papiau'i auga, afegai uminagai akepiulai'i, egae akeapepe nie'i akeapalolia,” eoma.

13 Ke Iesu enini'ani afegai, ifani lopiaga epainia einaka, “Molao! Oi lopako'ania koa i'opoga mo ageikapa,” eoma. Ke ifani lopiaga ega kala'afi ega'ina kina maagai mo felo emia.

Iesu Papiau Ma'o Epafelo'i Pugu

(Mako 1:29-34; Luka 4:38-41)

14 Ega'ina afegai Iesu ke ega imoi fou kelao Peto ega e'ai ekoko. Egae Peto gafa papiega auama isafa eafiia petiai eka eisa. 15 Ke Iesu papie ima eafi opogaina aisama, auama isafaga isa epua'afuga. Ke e'uegekae fo'ama egakunia epenii'i keaniia.

16 Ke epagapigapi aisama, papiau ma'o tiapolo alo'iai keagu au'i kemaiseini'i Iesu eegai. Ke isa eifa mo tiapolo kepealai, ke isafa papiau'i ma'oai epafelo'i. 17 Iesu ega koa ekapaisa auga, Deo ega iifa pukagai profeta Aisaea iina eifa oma auga pau ko'a mo emia:

“Isa i'a a'a apoke lao'i mai'i ma'oai eafi'au'i apuga epamia,
ke a'a isafa epuai'i.” a 

Iesu Muninai Kepea Auga Mai'afa

(Luka 9:57-62)

18 Ega'ina afegai papiau ma'o alogaina kemai Iesu keapa lofe. Ega puo ega imoi eifa kapula peni'i, gaaga aga'o kegaisa gaaguka gapagai a'u apie galao eoma. 19 Ega'ina alogai Moses ega iifa pamalelega auga aga'o emai Iesu epainia einaka, “Pamalele aumu, oi ala folao mo ganinagai, munimuai alafai paisa,” eoma.

20 Ega aisama Iesu einaka, “Ago alo amu'e'i e'i feu afuga apu inegai ekae, ke ufa inei'i isafa nii'i ekae. Kai Papiau Aumauni Gauga auga, kania feogeaua felaagai afuga aga'o laa'i,” eoma.

21 Ke Iesu ega imoi aga'o Iesu epainia einaka, “Lopia, mologoainiau malao amau mafufu kakaua kai alamai munimuai alapea,” eoma.

22 Kai Iesu isa epainia einaka, “Lalau'i emae au'i ifo'i e'i mae kegafufuga. Kai oi auga mai muniuai mopea,” eoma.

Iesu Lanina Epaapakipo

(Mako 4:35-41; Luka 8:22-25)

23 Iesu ega'ina eifania afegai, gaagai eaguka ke ega imoi isafa gaagai keaguka. 24 Ke kelao alogai, fiakoa mo lanina akaiki'a ipauma emai ega'ina a'uga mo epea oma. Ega puo goiso emai gaaga laagai e'afo pagainia. Kai ega'ina alogai Iesu eka efeu. 25 Ega puo Iesu ega imoi kelao kepagonia kai kepainia keinaka, “Lopia, kania'a moagamauga! I'a agakogo!” keoma.

26 Ke Iesu isa epaini'i einaka, “Oi pako'a e'ele ipauma aumi. Kapa puo oi ega omani'i oma?” eoma. Egae kai e'uegekae ameku a'u fou efinai'i, ke kapa ma'oai ke'olo.

27 Au ma'oai ega'ina gaagagai keaguka au'i ega koa emia keisa aisama, kekauai alogaina keopofua ke kepa'ani keinaka, “I'ina au kapa? Isa ameku, a'u mo ganinagai aina keafia,” keoma.

Kerasene Agogai Iesu Au Auni'i Alo'iai Tiapolo Keagu Au'i Epafelo'i

(Mako 5:1-20; Luka 8:26-39)

28 Ega'ina afegai kelao apiegai Kadara papiau'i keagu agogai keofau ke'agaukae keagai kepea. Ega aisama au auni'i alo'iai tiapolo keagu au'i laai kemai Iesu fou kepiaogai. Isa ke'e'efa alogaina puo kai aga'o ega mo aepeapea oma. 29 Isa Iesu keisa aisama, tiapolo isa alo'iai keagu au'i keagaga keinaka, “Deo Gauga aumu, kapa'ina lai eemaisai anina loani? Oi emu kina aekaina koa kai lomai lai mopakiekie alogainimai ma looma?” keoma.

30 Ega'ina alogai afa'agamo aakai koa i'opoga auga, uma ma'opa'i kela'afou keapa keanimai. 31 Ega puo tiapolo Iesu kegoinia keinaka, “Oi lai alopapealaimai koa aisama, foulaimai falao uma ega'ina ma'opa'i kela'afou keapae au'i alo'iai fakoko,” keoma.

32 Ke Iesu isa elogoaini'i ke epaini'i einaka, “Amolao,” eoma. Ega puo tiapolo ega'ina au'i auni'i alo'iai kepealai kelao uma alo'iai kekoko. Ke uma kekauai la'afouai poupouai kepiau keake kelao a'uai kekogo kemae. 33 Ke egae keapa uma ke'ima'i au'i kepiau kelao taoniai kapa'ina kemia au'i ma'oai keifafou'i. Ke au alo'iai tiapolo keagu au'i isafa, faaga'iai kapa'ina emia auga papiau maa'iai keifafoua. 34 Ega aisama taoni papiau'i ma'oai kelao Iesu kegaisa keoma. Ke keisa aisama, kapa'ina ekapaisa auga mani'ina kepa'aua puo kegoinia e'i ago gapua'afuga keoma.

Copyright information for `MEK