Matthew 9

Iesu Au Faaga Fofouga Emae Auga Epafelo

(Mako 2:1-12; Luka 5:17-26)

Ega puo Iesu gaagai eaguka pugu, ega'ina a'ugai epagai emai ifo ega taoninai eofau. Ega aisama au isa'i au aga'o faaga fofouga emae auga ileai eka kai kepuaisa Iesu eega kemaiseina. Ke Iesu ega'ina au'i ma'oai, ke faaga fofouga emae auga isa agepafelo auga kepako'ania eisa aisama, faaga fofouga emae auga epainia einaka, “Gauagai, alomu gakapula, oi emu laomai apala'i la'agegeaini'i,” eoma.

Ega aisama Moses ega iifa pamalelega au'i isa ifo'i mo epo'iai keifa keinaka, “Deo mo papiau e'i laomai apala age'agegeaini'i. I'ina auga Deo eegai eifa apala!” keoma.

Ke Iesu isa kapa'ina keopolaga auga elogo puo epaini'i einaka, “Kapa puo oi alomiai opola apala mo oopolani'i? Nini'ani auni'i epo'iai kapa auga mame'a foifania ooma, ‘Emu laomai apala'i la'agegeaini'i,’ o ‘Mo'ue mopea?’ Oi oopolaga lau ega'ina auga ega laomai apala'i la'agegeaini'i auga agoisa afaekaina ooma puo nini'ani mame'a mo laifania ooma. Kai lau Papiau Aumauni Gauga au agofa'ai papiau e'i laomai apala'i fa'agegeaini'i isapuga laafiia auga agoisa,” eoma. Egae kai Iesu au faaga fofouga emae auga epainia einaka, “Lau lapainio, oi lofelo efua mo'ue emu ile moafia emu e'a molao,” eoma. Ke au ega'ina e'uegekae ega ile eafiia ega e'a elao. La'afou papiau'i iina koa emia keisa aisama kemani'i alogaina. Ke Deo papiau isapu ega koa epenii'i mirakulo kekapa auga au akaiki'a kepamia.

Iesu Mateo Eifaga

(Mako 2:13-17; Luka 5:27-32)

Ega'ina afegai Iesu ekailai elao alogai, tax isafina auga aga'o aka Mateo tax keogeoge afugai eagu epinauga eisa. Ega aisama Iesu isa epainia einaka, “Lau muniuai mopea,” eoma. Ke Mateo e'ue Iesu muninai epea.

10 Ega'ina afegai Iesu Mateo ega e'ai fou gapigapi fo'amaga kegaania keoma alogai, tax keafia au'i ma'o, ke tax keafia au'i koa i'opo'i laomai apala'i kekapa'i au'i isafa ma'o kemai Iesu ke ega imoi fou keagu keaniani. 11 Faliseo au'i iina koa emia keisa aisama, anina akeani puo Iesu ega imoi kepa'ani peni'i keinaka, “Kapa puo oi emi pamalele auga tax keafia au'i, ke laomai apala kekapa au'i fou keaniani?” keoma.

12 Iesu isa e'i pa'ani a'o elogonia puo epaini'i einaka, “Papiau akeisafa au'i toketa anina akeani kai, keisafa au'i mo toketa anina keani. 13 Ega koa i'opoga, lau lamai auga papiau Deo maagai alo'i opaina au'i faifani'i puo alamai. Kai Deo maagai laomai apala'i kekapa au'i faifani'i, e'i apala fekeumakalaini'i Deo fekeaipenia laoma puo lamai. Ega puo folao i'ina iifaga kapa'ina eifania auga fomaleleaina oko fokapulaisa: ‘Lau guani anina laani kai, amu opa'a peniau auga ani'i alaani.’”
13 Hosea 6:6


Ani Gopegope Pa'anina

(Mako 2:18-22; Luka 5:33-39)

14 Ega'ina alogai Ioane ega imoi kemai Iesu kepa'ani penia keinaka, “Ala koa i'opoga lai ke Faliseo au'i fou aani gopegope kai, oi emu imoi fou auga aloani gopegope?” keoma.

15 Ke Iesu iifa epamue einaka, “Papiau amage mamaga auga ega miamia kemai au'i, amage mamaga auga fou keaguega kai alo'i emafu gouga akekapa agekaina ma? Laa'i, afaekaina! Kai kina aga'o agemai amage mamaga auga isa ee'iai akeafi'aua aisama, egae kai isa akeani gopegope,” eoma.

16 Ke Iesu isa maa'iai eifa pugu einaka, “Kai aga'o tiapu aina mamaga aeafia, afe tiapuga ufaina ine aekaiapua. Gome isa ega koa agekapa koa aisama, tiapu mamaga ega'ina, afe tiapuga ufaina age'i'ina, ke ine akaiki'a ipauma agemia. 17 Ega koa i'opoga, papiau fino mamaga afakeafia fino pute ufainagai afakepa'efauka. Kai isa ega koa akekapa koa aisama, fino mamaga pute ufaina efugugu puo ageau'i'ina. Ke fino agefaka ke pute isafa agelifu afe'ai. Laa'i, isa ega koa afakekapa kai, fino mamaga akeafia fino pute mamagai ake'efauka, ega koa auni'i kai'ialao akeka felo.

Ifiao Emae Auga Emaunimue Ke Ifamomogu Isafa Eafia Papiega Efelo

(Mako 5:21-43; Luka 8:40-56)

18 Iesu enini'ani laolao kai, Iudea papiau'i e'i la'afou afuga e'ima auga aga'o emai Iesu agogai eanife'u kai eifa einaka, “Lau gau ifiaoga pau mo emae. Kai mai alao faagagai imamu mo moogeaua kai, isa agemaunimue ageagu,” eoma. 19 Ega puo Iesu e'uegekae ega'ina auga, ke ifo ega imoi isafa fou kelao.

20 Ega'ina alogai papie aga'o inipo 12 alogai ifamomogu isafaga eafia auga emai Iesu afe tiapuga eafi opogaina. 21 Gome isa ifo mo alogai einaka, “Lau isa tiapuga mo alaafi opogaina koa aisama, felou alamia,” eoma.

22 Ega aisama papie ega'ina Iesu tiapuga eafi opogaina auga gamuga eoponia puo, e'afoaipini papie eisa ke epainia einaka, “Gau ifiaomu, folomani'i. Oi emu pako'a epafeloiso,” eoma. Ke ega'ina kina maagai mo papie felo emia.

23 Ke Iesu elao Iudea papiau'i e'i la'afou afuga e'ima auga ega e'ai ekoko. Ke egae mae filikoga keipina au'i, ke la'afou akaiki'a a'oa'o ma'o kekapaisa au'i eisa'i. 24 Ega aisama ega'ina papiau'i epaini'i einaka, “Oi amokani. Ifiao aemae kai efeu,” eoma. Kai ega'ina papiau'i ifiao emae auga kelogo puo, Iesu kepa'aua kea'alaina. 25 Ke la'afou papiau'i ma'oai kepapealai'i afegai aisama, Iesu ifo mo ekoko elao ifiao imagai eafi, ke ifiao emaunimue e'ue eagu. 26 Iesu ega'ina ekapaisa auga fouga ega'ina ago fofouga epeaisa.

Iesu Akeafu Ke Maakimi'i' Au'i Fou Epafelo'i

27 Iesu ifiao epamaunimue afegai, ekailai elao alogai, maakimi'i au'i auni'i isa muninai kemai keagaga keinaka, “Davide okogai lomai aumu, guamai moania!” keoma.

28 Ke Iesu elao e'a aga'o alogai ekoko aisama, isa isafa kemai ega'ina e'agai, ke Iesu isa epa'ani peni'i einaka, “Oi lau ega'ina alakapa agekaina auga opako'ania ma?” eoma.

Ke isa iifa kepamue keinaka, “E Lopia lai apako'ania,” keoma.

29 Ega puo isa maa'i eafi opogaina kai, epaini'i einaka, “Oi opako'ania koa i'opoga mo faagamiai gamia,” eoma. 30 Ke maa'i felo emia afu keisa. Egae kai epaini kapulani'i einaka, “Foisa, kai aga'o i'ina fouga faelogo,” eoma. 31 Kai isa kelao Iesu fouga ago fofouga alogai keifafoua.

32 Ke Iesu e'ai ega imoi fou kepealai alogai, papiau isa au aga'o akeafu tiapolo alogai eagu puo, aenini'ani auga isa eega kemaiseina. 33 Ke Iesu tiapolo epapealaisa aisama, akeafu auga ega'ina e'ina enini'ani. La'afou papiau'i ma'oai kapa'ina emia keisa aisama, kekauai keopofua ke keifa keinaka, “Kapa iina koa aga'o Israel agogai emia alaisaisa,” keoma.

34 Kai Faliseo au'i auga Iesu eegai kepikupa puo keifa keinaka, “Isa tiapolo e'i lopia aka isapugai tiapolo epapealai'i,” keoma.

Pinauga Au'i Ma'o Laa'i

35 Ega'ina afegai Iesu taoni ke pagua ma'oai alo'i epeai'i Iudea papiau'i e'i la'afou afu'iai ekoko epamalele. Ke iifa faunina Deo ega agofa'a fouga einogoaina. Ega'ina alogai papiau isafa apala keafia au'i kemai eegai epafelo'i. Ke isafa i'oi'i i'oi'i isafa kemai epafelo'i. 36 Ke Iesu la'afou papiau'i eisa'i gua'i eani alogaina. Gome isa sipi koa i'opo'i kai i'ima'i auga aga'o laa'i keafipugu, ke kai aga'o isa fepalagaini'i auga papiauga aga'o laa'i auga eisa. 37 Ega aisama ega imoi epaini'i einaka, “Iifa faunina a'o fekelogo papiau'i ma'o auga, laiti anina ma'o eoge efua i'aina kina ekainia koa i'opoga, papiau ma'o kefua keague kai pinauga au'i ma'o laa'i. 38 Ega puo laiti i'aina Lopiaga amogoina pinauga au'i ma'o gaulai'i, isa ega laiti afugai kegapinauga,” eoma.

Copyright information for `MEK