Philemon 1

Paulo Malele Epapua Filemon Eegai Eulaisa Auga

Lau Paulo. Lau Iesu Kristo faugai latipula au malele lapapua, ke aki'a Kristiano auga aka Timoti aunimai akamaisai, oi ekefa'amaiagai fou pinauga aga'omo akapa aumu Filemon eemuai aulaisa.
Copyright information for `MEK