Philippians 1

Lau Paulo i'ina malelega lapapua. Ke lau Timoti aunimai auga Iesu Kristo ega pinauga ikapa aumai. Isa lau aunimai akamaisai i'ina malelega laulaisa oi Filipi taonina papiaumi Iesu Kristo fou omia kainai Deo ega papiau omia aumi, ke iifi e'a o'ima aumi
1 Pilitani malagai ‘bishops’
ke opipalagai aumi
1 Pilitani malagai ‘deacons’
fou eemi efai.

Lau lamegamega ega koa i'a Ama'a Deo, ke a'a Lopia Iesu Kristo fou e'i gafegafe ke e'i gagao fou fekepenimi foagu felo laoma.

Paulo Filipi Taonina Kristiano Papiau'i Fau'iai Emegamega Deo Tenkiu Epeniia

Lau aufa kina oi laopolanimi aisama, Deo tenkiu lapenia aefuafua. Ke lau e'u megamegai oi ma'oai faumiai lamegamega aisama, aufa kina alogamai lamegamega. Gome iifa faunina Iesu fouga opako'ania mo kinagai, oi lau opalagainiau iifa faunina Iesu Kristo fouga aifafoua mo emai pau kina. Ke Deo oi eemiai pinauga felo e'inaisa auga, eemiai pinauga ega'ina agekapa mo agelao Iesu Kristo agemai pugu kinagai aisama, pinauga ega'ina agefua auga lau alou ko'agai lapako'ania.

Lau alou ko'agai oi animi laani kainai, oi eemiai ega laopola oma auga ekainia. Gome lau pau tipulai laague, o iifa faunina Iesu Kristo fouga iina laogeisa ke fouga ko'a mo auga laifafoua, ega koa Deo ega gafegafe oi ma'oai fou kai'alao aafiia. Lau ega laifa oma, gome Iesu Kristo oi guakaemi ala epa'au oma koa i'opoga, lau oi ma'oai guakaemi ega lapa'au oma auga ko'a mo Deo eifafoua.

Ke lau e'u megamega auga, oi alomi ko'agai Deo ke oi aga'o aga'o animi oani auga laoga maina alomiai feuki faefuafua, ega koa ega'ina laoga maina alomi fepogu laoma. Ke ega'ina laoga mainai oi Deo ologo auga logo akaiki'a femia, ke Deo maagai kapa'ina felo o apala auga fologo ikifaga ma'oai isafa feuki akaiki'a femia, alomiai ikifa fepogu laoma. 10 Ega koa kapa'ina felo auga foisa fologo, ke alomi felolofa, ke kapa apala aga'o folokapa, puo foloafia mo felao Iesu Kristo femai pugu kinagai kai laoma. 11 Ke Iesu Kristo ifogamo alo opai lao'i mai'i epipeni. Ega puo oi emi agu alogai isa fepalagainimi alo opai lao'i mai'i alomi fepapogua, anina alomiai feoge laoma. Ke ega koa agokapa aisama, papiau Deo au akaiki'a akepamia, ke akeau afagaina.

Paulo Tipulai Eagu Aisama Iifa Faunina Iesu Fouga Isafa Epea Efoufa'a

12 Aau akiu Kristiano aumi, kapa'ina lau faagauai emia auga epipalagai, iifa faunina Iesu fouga epapea efoufa'a papiau ma'o kelogo auga, pau anina laani oi ega'ina fouga fologo laoma. 13 Ega koa emia puo, lau Iesu Kristo puogai latipula auga kin ega e'a ke'ima au'i, ke papiau ma'oai isafa kelogo afe'ai. 14 Ke lau tipulai laague kainai, aa'a aki'a ma'o Lopia kepako'ania au'i alo'i ekapula alogaina, ke aimani'i'i mo Deo ega iifa keifafoua.

15 Iifa ko'a papiau isa'i auga alo'i pikupagai, ke alo'i lo'ugai Iesu Kristo fouga keinogonia. Kai isa'i auga alo'i felogai Iesu Kristo fouga keinogonia. 16 Ke alo'i felogai Iesu fouga keinogonia au'i, alo'i ko'agai lau aniu keani kainai kekapa. Ke isa lau tipulai laague auga iifa faunina Iesu fouga iina faoge puo Deo lau inae tipulai epaaguisau auga kelogo. 17 Kai alo'i pikupagai, ke alo'i lo'ugai iifa faunina Iesu fouga keinogonia au'i, ifo'i mo keopolani'i keinogo kai, alo'i ko'agai akekapa. Isa ega koa kekapa auga, anina keani kelele ma'o kegakapa'i lau tipulai laaguega kai, opopo ma'o maafi'i keoma. 18 Kai ega'ina kekapa auga kapa akaiki'a ma? Laa'i. Kapa akaiki'a auga, isa alo'i ko'agai ma, pifogeai ma kekapa ma ganinagai, isa Iesu Kristo mo fouga keinogonia. Ke ega'ina kainai lau alou egama alogaina. Iifa ko'a alou agegama afaefuafua. 19 Gome lau lalogo oi emi megamegai, ke Iesu Kristo ega Spiritu epipeni auga ega pipalagaisai, pau kapa'ina apala'i faagauai kemia au'i ee'iai alapealai. 20 Ke lau alou ko'agai la'ima ke afia'amaga lapa'aua auga, kapa'ina mo faagauai fekemia mo ganinagai, lau afalameagai. Kai aufa kina lakapa koa i'opoga, lau afalamani'i alou alapaaipania alapinauga paisa, ega koa lau faagu o famae ma ganinagai, Iesu Kristo lau faagauai aka akaiki'a femia laoma. 21 Gome lau laague auga Iesu Kristo puogai laague. Ke alamae aisama, lau isa fou agaagu aoniamo. 22 Kai lau alaagu mo agelao koa aisama, ega'ina auga lau Kristo faugai fapinauga paisa, ega koa e'u pinauga anina auga papiau Iesu Kristo eega famaiseini'i laoma. Kai lau kapa'ina fakinaga? Lau faagu o famae auga alalogo! 23 Gome i'ina kapa'i auni'i epo'iai lau kapa'ina fakapa auga alalogo. Lau anina laani famae falao Kristo fou faagu laoma. Ega'ina auga felo ipauma. 24 Kai oi kaimiai puo lau afalamae imaauai faagu paisa auga felo ipauma. 25 Ke lau alouai lapako'ania, ke lalogo lau oi ma'oai fou aague, ke agaagu ega koa oi emi pako'a Iesu Kristo eegai ooge auga ageuki, ke ega'ina pako'agai alomi agegama. 26 Ke ega koa lau oi eemi alafai fou agaagu pugu, ega koa lau puouai oi emi alogama Iesu Kristo eegai auga, fepagai alogaina laoma.

27 Ke kapa'ina fegama mo ganinagai, emi laomai auga iifa faunina Iesu Kristo fouga kapa'ina eifania auga mo fokapa. Ega aisama lau faafai faisami, o lau egae laa'i, foumi mo falogo mo ganinagai kai, lau alalogo oi alomi aga'omogai agoapa kapula, ke papiau aga'omo koa agomia kaimialao iifa faunina Iesu Kristo fouga puogai agoakekua kapula. 28 Ke kaisau oi kapa'ina oifania auga anina akeani puo fou oakekua au'i, eemiai kapa'ina akekapa auga mani'ina folopa'aua. Ega'ina agokapa auga, Deo isa ageauoka afe'aini'i auga gouga koa i'opoga agokapa kai, oi auga kaniami ageagamauga. Ke ega'ina kapa'i au'i Deo agekapa'i. 29 Gome Deo Iesu Kristo faugai oi elogoainimi isa fopako'ania mo aeoma kai, isa kiekie isafa fopa'aua eoma. 30 Gome lau kapa'ina apala'i faagauai kemia oisa'i au'i, ke pau faagauai kemia a'o'i ologoni'i au'i isafa i'opo'i mo oi faagamiai kemia.

Copyright information for `MEK