Philippians 2

Iesu Kristo Ifo E'ele Epamia Auga Laoga Maina Muninai Fopea

Ke oi Iesu Kristo fou omia auga alomi epakapulania, ke isa oi animi eani auga laoga mainai oi epaameimi, ke Deo ega Spiritu fou aga'omo omia, ke aga'o aga'o eemiai ogafegafe ke guami oania. Ega koa aisama, Iesu Kristo kapa'ina oi faagamiai ekapaisa auga i'opoga mo fokapa. Ke Iesu oi animi eani koa i'opoga papiau ma'oai ani'i ega foani oma, ke alomi aga'omo femia kapa'ina amoafia ooma auga pinaugaga aga'omo fokapa. Ega koa agokapa aisama, lau e'u alogama agopafua. Ke oi ifomi mo foloopolanimi kapa aga'o folokapa, o ifomi foloau afagai aagenimi mo kai kapa aga'o folokapa. Kai ifomi e'elemi fopamiaimi kai, papiau isa'i oi keka'egainimi auga foopolaga. Ke aga'o aga'o ifomi mo kapa'ina anina oani auga foloisa folokapa kai, papiau isa'i isafa kapa'ina anina keani auga foisa kai fokapa.

Ke oi emi laomai auga Iesu ega laomai koa i'opoga femia. Ega'ina laoga maina auga iina koa:

Isa auga Ama Deo ala koa auga i'opoga mo.
Ega mo ganinagai isa ifo fepa'agaua Deo auni'i i'opo'i mo fekemia auga opolaga aeafia,
ke isa ifo ega isapuai kapa ma'oai feafi afe'aini'i auga isafa opolaga aeafia.
Kai ifo kapa aga'o laa'i koa epamia, papiau aumauni imaau'i eafiia,
ke ifo pinauga au'i aga'o koa epamia.
Ke isa papiau aumauni iisa'iai egama eapakina peni'a.
Isa ifo e'ele epamia, ke Deo aina eafiia mo elao ega maeai.
Ke kolotiai femae eoma mo ganinagai, aina eafiia kolotiai emae.
Ega kainai Deo isa eafiia afu au'oni ipaumagai epaagua.
Ke aka isafa aka ma'oai laa'iai auga aka epeniia.
10 Deo ega koa ekapaisa, ega koa Deo ega pagama kapa'i ma'oai ufai, aagoai, a'isa papagai au'i ma'oai
Iesu aka a'o akelogo aisama,
fekeanife'u, ke fekeloukipo fekeau afagaina eoma.
11 Ega koa ega'ina kapa'i ma'oai Iesu Kristo Lopia auga fekeifafoua eoma.
Ke ega koa agemia aisama, Ama Deo au akaiki'a akepamia, akeau afagaina.

Agofa'ai Eaea Fomia

12 Ega puo ekefa'auagai, lau egae oi fou aagu alogai kapa'ina lapamalelenimi auga aufa kina ainau oafiia kai, pau lau egae laa'i ganinagai ainau oafi alogaina aefua koa i'opoga, oi maimani'imi mo, ke maipigugumi mo Deo kaniami ageagamauga auga pinaugaga fokapa faefua. 13 Gome Deo auga oi alomiai epinauga, ega koa Isa ega felo logo faugai kapa'ina ani'i eani au'i, ke alo epagama kapa'i mo okapa'i.

14 Ke kapa ma'oai agokapa'i aisama, iifa folopalifua ke foloakekua. 15 Ega koa laomai apala, ke Deo ega iifa kepaefo pagainia i'oina kepamia auga agofa'agai oague alogai, oi kapa aga'o apala okapaisa auga puo foloafia, ke alomi felolofa Deo gauga fomia, ke faagamiai kapa aga'o apala faeisa. Ega koa mi'imi'i ufa guagai keeaea koa i'opoga, oi i'ina agofa'agai eaea fomia foeaea. 16 Ke Deo ega iifa agu pagai maunina epipeni auga foafi inokania, ega koa Iesu Kristo agemai pugu kinagai aisama, lau alapiau aisoge aage mo, ke alaafipugu aage mo auga aina'auga fapa'aua laoma. 17 Kai sakedote lopia'i ifa keafiia papiau fau'iai Deo kepa'a penia koa i'opoga, lau oi emi pako'a faugai fekeaupuguisau ifau fefaka mo ganinagai, alou egama, ke oi ma'oai fou aalogama. 18 Ke ega koa i'opoga, oi isafa alomi ko'agai ifomi imaaumi Deo opa'a penia auga alogama lau fou faalogama laoma.

Timoti Ke Epafroditus Auni'i Fou'i

19 Kai lau e'u afia'ama auga Lopia Iesu lau agelogoainiau Timoti alaulaisa agefiakoa oi eemi agefai. Ega koa isa agemue agemai pugu oi foumi lau maauai ageifania aisama, lau isafa alou fekapula laoma. 20 Gome isa auga oi ala oagu oma auga guakaega epa'au alogaina. Ke inae kai aga'o isa koa i'opoga laa'i. 21 Gome papiau ma'oai auga isa ifo'i mo kapa'ina anina keani auga mo kainai kepea kai, Iesu Kristo kapa'ina anina eani auga kainai akepea. 22 Kai Timoti auga Iesu Kristo ega pinauga agekapa agekaina auga oi ologo, gome isa auga au aga'o gauga fou kepinauga koa i'opoga isa lau aunimai iifa faunina Iesu Kristo fouga pinaugaga akapaisa. 23 Ega puo lau eeuai ala agemia oma alaisa aisama, lau lapako'ania isa faulaisa fefiakoa oi eemi fefai laoma. 24 Kai lau lapako'ania Lopia lau agelogoainiau alafiakoa oi eemi alafai.

25 Kai lau akiu Kristiano auga Epafroditus aunimai apinauga auga ke fou Iesu Kristo ega ifani aumai amia apinauga auga, ke isa isafa oi emi iifa isafina imoina auga, ke oulaisa lau kapa'ina ani'i laani au'i ekapai'i epeniiau auga, faulaimue oi eemi fefai pugu auga laopolaga ekainia. 26 Gome isa alafai gaoma oi ma'oai gaisami pugu eoma, ke isa eopopo alogaina, gome oi isa eisafa auga fouga ologo. 27 Lau ega'ina laifania, gome iifa ko'a auga isa eisafa emia femae. Kai Deo isa gua eaniia epafelo. Ke Deo isa mo gua aeania kai, lau isafa guau eaniia e'u alomafu akaiki'a ipauma femia auga laa'i epamia. 28 Ega puo lau fafiakoa isa faulaisa fefai paisa, ega koa oi isa foisa pugu alomi fegama laoma. Ke ega koa lau isafa opopo ma'o falaafia laoma. 29 Ega puo alomi fegama alogaina, alogamai isa Lopia akagai foifa koko. Ke papiau isa koa i'opo'i au'i au akaiki'a'i fopamia'i. 30 Gome isa Iesu Kristo ega pinauga faugai emia femae, ifo imaauga elogoaina mae mauni epogai elao emai, oi pipalagai lau fopeniau kai alopeniau auga isa epeniiau.

Copyright information for `MEK