Philippians 3

Keaga Ko'aga Kania'a Ageagamauga Auga

Aau akiu Kristiano papiaumi, e'u nini'aniai kapa isa'i fou'i alaifani'i pugu. Oi Lopia fou omia kainai eegai alomi fegama. Ke lau kapa'ina laifa kakau'i au'i i'opo'i mo fapapua'i eemi fefai pugu auga, lau eeuai opopo aga'o laa'i. Ke i'ina iifa'i oi emi pako'ai agepakaisapuimi.

Ke maami fogoa kaisau amu'e koa kekagakaga, laomai apala'i kekapa'i, au maguae'i faaga iifalaina gamia paisa keoma au'i foisa felo'i. Gome i'a auga papiau maguae'i faaga iifalaina emia auga gouga ko'a ipauma auga aafiia. Ega'ina auga i'a Deo ega Spirituai Deo aau afagaina, ke Iesu Kristo fou amia kainai aaina'au kai, faaga'aisai kapa'ina kekapaisa auga alapako'ania. Kai lau ifou auga maguae'i faaga iifalaina gouga emia auga fapako'ania, gome lau faagauai ega'ina kekapaisa.

Ke aufalao aga'o imaaugai kapa'ina kekapaisa auga eopolaga ega kapa aga'o ekae fepako'ania eoma koa aisama, lau auga ega'ina fapako'a kapulania.
Lau lamauni kina imagea oiso aisama, ega'ina gouga faagauai kekapaisa. Ke lau auga Israel papiau aga'o, ke Israel ikupu'i aga'o aka Benjamin ikupuga au. Ke lau Hibru au ko'a ipaumau, ke Moses ega iifa kainai auga, lau Faliseo au aga'o. Ke lau alou ko'agai Moses ega iifa muninai lapea, ke anina laani Deo ega iifi e'a papiau'i isafa ega'ina iifa'i muni'iai fekepea laoma puo, la'uegekae laafi apalani'i. Ke papiau Moses ega iifa ma'oai kai'iai fekepea alo'i opaina femia keoma au'i iifa'i ma'oai kai'iai lapea. Ke ega'ina iifaga kainai kapa apala aga'o alakapaisa kai aga'o puo aepeniau.

Kai lau ufainagai kapa'ina laopolaga felo'i laoma kai'iai lapea au'i, pau Iesu Kristo faugai ega'ina kapa'i auga kapa aga'o laa'i lapamia'i. Ke ega'ina kapa'i mo laa'i kai, lau e'u Lopia Iesu Kristo kapa ma'oai eka'egaini'i auga lalogo aisama, kapa ma'oai isafa kapa aga'o laa'i lapamia'i. Ke ega'ina kapa'i ama'ama lapamia'i, ega koa lau Iesu Kristo faafia alouai feagu, ke Iesu alouai eague auga papiau fekeisa. Ke lau Moses ega iifa muninai lapea kainai, alou opaina aemia kai, Iesu Kristo lapako'ania kainai, alo opai au lamia. Ke alo opai ega'ina auga Deo eegai emai, ke pako'ai isafa emai. 10 Lau anina laani Kristo falogo, ke maeai emaunimue auga isapuga isafa falogo, ke ega kiekie gamuga faopo, ke isa lau fauai emae koa i'opoga, lau isafa isa faugai famae laoma. 11 Ke ega koa fakapa afekaina koa aisama, Iesu emae emaunimue koa i'opoga, lau isafa maeai famaunimue laoma.

Kapa'ina Amoafia Ooma Auga Faugai Fopinauga Kapula

12 Kai lau ega'ina kapa'i ma'oai faagauai akemia koa, o lau alou opaina aemia koa. Kai lau launiaimoimo lalao paisa, ega koa Iesu Kristo lau eafiiau kinagai, isa lau kapa'ina faafia eoma auga faafia laoma. 13 Aau akiu Kristiano papiaumi, lau ifou Iesu Kristo lau kapa'ina faafia eoma auga laafiia efua alaoma. Kai kapa aga'omo i'ina auga mo lakapa. Kapa'ina kemia efua au'i la'agegeaini'i efua kai, kapa'ina agouai ekae auga laai penia eega lalao. 14 Ke Iesu Kristo kainai Deo lau eifaniau, ke lau opou fofougai Deo kapa'ina ufai alaafia eoma auga eega lalao, ega koa ega'ina afa faafia laoma.

15 Ega puo i'a ma'oai a'a pako'a eapao au'a, opo'a ega fapaapa oma. Kai lau kapa isa'i laifani'i au'i ee'iai opomi i'oina afopamia koa aisama, ega'ina kapa'i isafa Deo oi maamiai agepaofakaea agologo. 16 Ega mo ganinagai kapa'ina mo ega omagai akapaisa emai auga, ega'ina mo agugai amaagu ke opo'a isafa aga'omo gamia.

17 Aau akiu Kristiano papiaumi, papiau lau kapa'ina lakapa auga kainai mo kepea au'i fou fomia, lau kapa'ina lakapai'i au'i kai'iai fopea. Ke papiau kapa'i lai ala aagu oma auga agugai keagu au'i foisa'i fomalele. 18 Lau ega'ina laifania, gome lau kina ma'o lapaini kakaumi koa i'opoga, pau isafa maau mai'iu'iuga mo lapainimi pugu. Papiau ma'o auga, e'i aguai isa Iesu Kristo kolotiai emae fouga iifafouga emia auga iifaga e'i ou kepamia. 19 Ega'ina papiau'i e'i agu fuagai auga, kapa ma'oai kelifu afe'ai afugai akeagu aoniamo. Ke isa gua'i alogai kapa'ina anina keani auga isa e'i deo kepamia muninai kepea. Ke isa kapa isa'i meagai'i fekepa'au'i au'i aina'au'i kepa'au'i. Ke isa opo'iai auga aagoa kapa'i mo keopolani'i. 20 Lau ega laifa oma, gome i'a a'a agu afuga ko'a ipauma auga ufai. Ke i'a Kania'a Isagamauga auga, Lopia Iesu Kristo egae ufai agemai auga alo'a ko'agai aague a'ima. 21 Ke isa ega isapuai kapa ma'oai isa papagai agepamia'i auga isapugai, i'a imaau'a agemae agelifu auga i'oina agepamia, ega koa i'a imaau'a isa imaauga afaemaemae auga koa i'opoga agemia.

Copyright information for `MEK