Philippians 4

Ega puo aau akiu Kristiano papiaumi, alou ko'agai animi laani aumi ke alafai maoma maisami laoma aumi ke ekefa'auagai, oi auga lau e'u alogama ke puomiai Deo lau afa felo agepeniau puo, oi Lopia fou oagu alogai, oi emi pako'ai foapa kapula laoma.

Fuagai Magogo Kapula'i Isa'i

Ke oi papie aumi Euodia, ke Sintik aunimi lagoinimi Lopia Iesu fou omia kainai, ainami aga'omo femia laoma. Ke oi alomu ko'agai lau fou Iesu Kristo ega pinauga akapa aumu
3 Sisigus
lagoinio, oi ega'ina papie'i lau fou apinauga kapula iifa faunina Iesu Kristo fouga apapea au'i fopalagaini'i. Ke Klement ke lau fou apinauga au'i isa'i agu pagai maunina akeafia pukagai aka'i Deo epapua au'i isafa fopalagaini'i laoma.

Ke oi auga Lopia fou omia kainai, aufa kina alomi gagama. Ke lapainimi pugu, alomi gagama! Ke oi alomi gagafe auga papiau ma'oai fopakina'i fekelogo. Gome Lopia ega mai kina emai kainagai. Ke kapa aga'o opopo folopa'aua. Kai aufa kina kapa ma'oai agokapa'i alogai, emi megamegai ke emi pinoisai Deo tenkiu openipenia kai, emi pinoi Deo maagai foifania felogo. Ega aisama Deo ega gagao papiau aumauni e'i logo eka'egaina auga, oi Iesu Kristo fou omia kainai, oi alomi ke opomi fou age'ima.

Aau akiu Kristiano papiaumi, nini'ani ega'ina laifani'i au'i fuagai, ina'ina mo alaifania. Kapa'ina ko'a, kapa'ina akaiki'a, kapa'ina opaina, kapa'ina ofu faagagai laa'i kai felo ipauma auga, kapa'ina papiau keisa anina keani auga, kapa'ina papiau keisa felo ipauma keoma auga, ke kapa'ina papiau keifagaina auga, oi opomi i'ina kapa'i mo ee'iai fooge. Ke kapa'ina lau eeuai omaleleaina, o oafiia, o a'o ologonia, o faagauai oisa auga ma'oai fokapa'i. Ke Deo gagao inagome auga oi eemiai feagu laoma.

Paulo Filipi Taonina Kristiano Papiau'i E'i Pipeni Faugai Tenkiu Epenii'i

10 Ke lau Lopia fou amia kainai alou egama alogaina, ke Deo tenkiu lapenia, gome oi lau oopolaniau auga opakinaisau efua. Ke pau oi lau oopolaniau pugu. Iifa gome oi lau oopolaniau kai, oi kina felo aga'o aloafia, ega koa oi lau oopolaniau auga alopakinaisau. 11 Lau i'ina laifania auga kapa aga'o eegai laafi'afu puo alaifania. Gome lau lamalele efua kapa'ina mo eeuai kekaega au'i alou ekainia. 12 Ega'ina auga lau kapa'ina aka afi'afu, ke kapa'ina aka ma'o auga isafa lalogo. Ke lau faanipugu, o inaeu fekimu, o kapa ma'o eeuai fekeka, o kapa ma'o ee'iai faafi'afu, ega koa kapa ma'oai faagauai fekemia mo ganinagai, lau alou ekainia, gome lau ega'ina ogefake'i ma'oai lamaleleaini'i lalogo efua. 13 Ke lau Iesu Kristo lapako'ania auga kapula epeniiau puo, kapa ma'oai alakapa'i agekaina.

14 Ega mo ganinagai oi lau e'u kiekieai opalagainiau auga, felo ipauma okapaisa. 15 Ke oi Filipi papiaumi, oi ologo mamagai mo lau iifa faunina Iesu Kristo fouga mainogonia laoma, Masedonia ago lapua'afuga aisama, iifi e'a aga'o lau fou alamia pipeni alapipeni ke alaafia papiau alapalagaini'i. Kai oi mo ega koa okapaisa. 16 Gome lau Tesalonika taoninai laagu mo ganinagai, kapa'ina eegai laafi'afu auga nininai nininai oulaisa opalagainiau. 17 Lau pipeni aga'o lakapunia puo ega koa aemia kai, lau anina laani oi lau opalagainiau anina auga, Deo oi kapa felo'i ma'o fepenimi laoma puo ega koa emia. 18 Kai lau afa faafia laoma auga fofouga laafiia, ke ega'ina mo alaafia kai, laagai ma'o laafii'i efua. Ke oi pipeni Epafroditus openiia eafiia emai auga epeniiau efua. Ke ega'ina pipeni'i auga mulamula foga felo Deo kepalao penia koa i'opoga, ke Deo pipeni ega'ina eegai alo egama anina eani eafia auga koa i'opoga emia. 19 Kai Iesu Kristo oi faumiai kapa'ina ekapaisa auga kainai, Deo auga oi eemiai kapa akaiki'a'i ipauma ipenina gome auga emia. Ke lau Deo faugai lapinauga auga oi kapa ma'oai ani'i oani au'i Iesu Kristo faagagai agepeni afe'ainimi.

20 Ega puo i'a Ama'a Deo au akaiki'a amapamia amaau afagaina aoniamo. Amen.

Pamego Fua

21 Lai emai pamego Deo ega papiau ma'oai Iesu kepako'ania au'i fopeni'i. Ke aami akimi Kristiano papiau'i inae fou aague au'i isafa, ke Deo ega papiau i'oi'i ma'oai isafa e'i pamego oi eemiai keulaisa. Kai Kristiano papiau'i Sisa ega e'ai kepinauga au'i auga alo'i ko'agai e'i pamego oi eemiai keulaisa.

23 Lau lamegamega ega koa Lopia Iesu Kristo ega gafegafe akaiki'a oi alomiai feka laoma.

Copyright information for `MEK