Revelation of John 1

I'ina puka auga Iesu Kristo kapa'ina epafokia auga fouga. Ega'ina kapa'i auga Deo Iesu Kristo epeniia, ega koa isa kapa'ina emai efua afa'agamo agemia auga, Deo ega pinauga au'i fepakina'i eoma. Ke Iesu Kristo ega agelo eulaisa, ke agelo faagagai isa ega pinauga auga Ioane i'ina kapa'i epalogo. Ke Ioane Deo ega iifa ke Iesu Kristo kapa'ina ko'a eifafoua eisa'i au'i ma'oai papiau maa'iai ko'a auga eifafoua. Kaisau Ioane profeta koa emia i'ina iifa'i epapua'i au'i ekuapini'i auga, Deo maagai kapa felo'i eafi'i auga emia. Ke kaisau mo i'ina iifa'i a'o'i kelogoni'i, ke alo'i ko'agai kai'iai kepea au'i, Deo eegai kapa felo'i akeafi'i. Gome i'ina kapa'i fekemia auga kina emai kainagai.

Lau Ioane i'ina malelega lapapua oi Asia agogai iifi e'a imagea gua aumi eemiai laulaisa. Lau lamegamega ega koa Deo ufainagai eagu auga, pau eague, ke muni agemai auga, ega gafegafe akaiki'a ke gagao fou fepenimi foagu felo laoma. Ke isa mo laa'i kai, Deo ega Spiritu au'i imagea gua Deo isapu akaiki'a eafia afugai eagu auga agogai keagu au'i isafa gafegafe akaiki'a, ke gagao fou fekepenimi foagu felo laoma. Ke Iesu Kristo alo ko'agai Deo faugai ko'a mo eifafoua, ke eufai maeai emaunimue auga, ke i'ina agofa'a kini'i elopialaini'i auga isafa gafegafe akaiki'a, ke gagao fou fepenimi foagu felo laoma.

Isa auga alo ko'agai i'a ani'a eani, ke ifagai i'a a'a laomai apala'i ee'iai epapealai'a.
Ke i'a isa ega agofa'a papiau'a, ke ega sakedote epamiai'a, ega koa i'a isa Ama Deo ega pinauga fakapa eoma. I'a Iesu Kristo au akaiki'a, ke isapu inagome auga amapamia aoniamo! Amen.

“Amoisa, Iesu Kristo apuapuai emai,

ke papiau ma'oai maa'iai isa akeisa.

Ke papiau isa imaauga keoga au'i isafa maa'iai isa akeisa.

Ke agofa'a papiau'i ma'oai isa puogai akeapepe.

Iifa gome ega'ina agemia paisa! Amen.

“Lopia Deo kapa ma'oai agekapa'i agekaina auga, ufainagai eagu, pau eaguega, ke muni agemai auga eifa, “Lau auga Alfa, ke Omeka,”
8 Grik malagai malele eufai auga Alfa, ke malele muniai ipauma auga Omeka. Ega'ina auga isa kapa ma'oai e'inaisa auga, ke kapa ma'oai isa faagagai akefua.
eoma.

Ioane Maaga Elaulau Iesu Kristo Eisa

Lau Ioane, oi Asia agogai iifi e'a imagea gua aumi aami lamia. Oi lau Iesu Kristo fou amia kainai, fou kai'alao isa ega agofa'ai agaagu. Ke i'a kai'alao akiekie, ke gamuga mo aopo. Lau Deo ega iifa, ke Iesu Kristo ko'a eifafoua auga laifafoua puogai, keulaisau ifou mo lalao Patmos keleipuagai. 10 Ke Lopia Iesu keau afagaina kina aga'ogai, Deo ega Spiritu lau alou epogu. Ke lau muniuai aufalao aga'o aina akaiki'a, fi'i a'o koa i'opoga a'o lalogonia. 11 Ke isa eifa einaka, “Kapa'ina loisa auga pukai mopapua kai, foulaisa felao Asia agogai iifi e'a imagea gua au'i ee'i. Ega'ina iifi e'a'i au'i auga, Efesus, Smina, Perkamum, Tiatira, Sardis, Filadelfia, ke Laodisia,” eoma.

12 Ke lau la'afoaipini kaisau enini'ani auga maisa laoma. La'afoaipini aisama, lanepa kepa'afa'i afu'i goldai kekapa'i au'i, au'i imagea gua laisa'i. 13 Ke ega'ina lanepa'i kepa'afa'i afu'i epo'iai aufalao aga'o, “papiau aumauni gauga,”
13 Daniel 7:13
koa i'opoga eapa. Ke isa tiapu ei'iuka auga eake elao ifegai. Ke tiapu goldai kekapa auga olagagai epagai.
14 Ke isa kania, ke fufuga auga sipi faaga puina keloga koa i'opoga, snou koa i'opoga ekelo alogaina. Ke isa maaga alo auga lo eufa emoge eaea akaiki'a ipauma koa i'opoga emia. 15 Ke isa ife auga, auli lo e'isapu alogaina auga logai keuma epo emaefa kai, kepakuma ekimage alogaina auga koa i'opoga emia. Ke isa enini'ani aina auga, fei epiau fa'i'i fopai eauga a'o koa i'opoga emia. 16 Ke isa ima kainai mi'imi'i imagea gua eafii'i. Ke pipaini a'ifaga apie apie kepaaka eako alogaina auga isa akegai epealai. Ke isa kua maaga auga, kina ea felo alogaina eaea akaiki'a ipauma emia koa i'opoga emia.

17 Ke lau isa laisa aisama, lau lamae koa i'opoga la'ualai ife fo'inai. Ega aisama isa ima kaina lau faagauai eogeaua kai eifa einaka, “Folomani'i. Lau auga ufaimaaga au, ke muniai ipauma au. 18 Lau auga Mauni Inagome au. Lau lamae kai lamaunimue laague aoniamo moisa. Ke papiau akemae, ke ipeli
18 Grik malagai, ‘Hades’
akelao auga isapuga lau eeuai ekae.

19 “Ega puo pau kapa'ina emia auga, ke muni kapa'ina agemia auga loisa'i au'i fopapua'i. 20 Mi'imi'i imagea gua imau kainai laafi'i au'i, ke lanepa ipafa'a'i afu'i imagea gua goldai kekapa'i loisa'i au'i e'i ogefake iina koa: Mi'imi'i imagea gua au'i auga, iifi e'a au'i imagea gua au'i, e'i iifa ipapea au'i.
20 Grik malagai isafa agelo keoma.
Ke lanepa ipafa'a'i au'i imagea gua au'i auga, iifi e'a'i au'i imagea gua au'i.

Copyright information for `MEK