Revelation of John 10

Agelo Ke Puka E'ele Auga Fou Fou'i

Egae kai lau agelo ekapula alogaina auga aga'o ufai eake emai laisa. Ke apuapu auga tiapu koa kepai'iuka. Ke ananati isa kania laagai efai elao. Ke kua maaga auga kina koa i'opoga emia. Ke ife auga ipalao loai eaga epito auga koa i'opoga emia. Ke imagai puka e'ele eega umamo auga eafiia. Isa ife kaina auga a'uai epaapa, ke lafanina auga aagoai epaapa. Ke isa laion eagaga koa i'opoga, aina akaiki'agai eagaga. Ke eagaga aisama, ufa eauga a'o akaiki'a emia auga au'i imagea gua au'i iifa kepamue. Ke ufa eauga auga au'i imagea gua kenini'ani aisama, lau kapa aga'o mapapua laomaoma kai, ufai aufalao aga'o iina eifa oma aina lalogonia, “Puka ipaafiapina kapa moafia puka mopaafiapia, ke ufa eauga au'i imagea gua au'i kapa'ina keifania auga ogefake kapa gamia, folopapua,” eoma.

Ke agelo ife apie a'uai epaapa, ke apie aagoai epaapa auga ima kaina eafiakae ufa Deo eagu afuga epa'a penia laisa. Deo auga eague aoniamo, ke Isa ufa epagama, ke kapa ma'oai ufai kekae au'i isafa epagama'i. Ke Isa aagoa epagama, ke kapa ma'oai aagoai kekae au'i isafa epagama'i. Ke Isa a'u epagama, ke kapa ma'oai a'uai kekae au'i isafa epagama'i. Agelo lau laisa auga, Deo ega'ina faagagai pako'a iifaga ekapaisa, ke eifa einaka, “Deo kina eifania auga kina afaeafiapia! Kai Isa agelo imagea gua auga ega fi'i ageipina kina'iai aisama, Deo ega ogefake kapa'i fekemia eoma auga agepafua'i. Ega'ina auga Isa ega pinauga au'i profeta maa'iai eifania koa i'opoga mo agemia,” eoma.

Egae kai ufai aufalao aga'o aina lalogo auga, lau maauai eifa pugu einaka, “Molao agelo ife apie a'uai epaapa, ke apie aagoai epaapa auga imagai puka e'ele eega umamo ekae auga moafia,” eoma.

Ke lau lalao agelo eegai ke lapainia puka e'ele ega'ina gapeniau laoma. Ke isa lau epainiau einaka, “Moafia moania! Ke aloania aisama, akemuai auga meme'uge feina emeki'a alogaina auga koa i'opoga agemia. Kai ageake agelao guamu alogai aisama agekimu,” eoma. 10 Ke lau isa imagai puka e'ele ega'ina laafiia laaniia. Ega aisama akeuai auga meme'uge feina emeki'a alogaina auga koa i'opoga emia. Kai lakogopia eake elao aisama, guau alogai ekimu. 11 Ke isa lau epainiau einaka, “Oi ago ma'o, papiau ma'o, mala ma'o papiau'i, ke kin ma'o isafa maa'iai ega'ina kapa'i fou'i profeta koa fomia foifafou'i pugu,” eoma.

Copyright information for `MEK