Revelation of John 11

Papiau Auni'i Deo Ega Iifa Ega'ina Ko'a Keoma Au'i

Ke isa lau inipo auga, i'opo koa i'opoga auga epeniiau, ke epainiau einaka, “Molao Deo ega e'a ke a'o Deo kepa'a penia afuga mo'opo, ke egae papiau Deo keau afagaina au'i mopauni'i. Kai Deo ega e'a afe kaina auga fopua'afuga folo'opo. Gome Deo ega'ina afuga auga Iudea papiau'i laa'i au'i epenii'i. Isa gafa ma'oai 42 alogai Deo ega Taoni laagai akepea akegafamu'a. Ke lau e'u pinauga au'i auni'i, iifa ko'a mo keifafoua au'i isapu alapeni'i. Ke isa ofuofu tiapu'i koa akei'iuka'i, profeta koa i'opo'i akemia, kina ma'oai 1,260 alogai, Deo ega iifa akeifafoua,” eoma. I'ina au'i auga, au aka olive au'i auni'i, ke lanepa ipa'afa'i afu'i auni'i, agofa'a i'ima Lopiaga agogai keapa au'i. Ke aufalao aga'o age'opo isa gapalifu'i ageoma koa aisama, isa ake'iai lo agepealai e'i ou au'i ageuma'i, ke isa ou au'i ega'ina akekogopi'i. Aufalao aga'o isa gapalifu'i eoma auga ega agemae oma. Ega'ina au'i auni'i auga ufa gua fekekupuga auga isapuga keafiia, ega koa isa profeta koa kemia kenini'ani alogai imu aga'o afaeau. Ke isa fei ifa fekepamia auga isapuga keafiia. Ke isa anina akeani kina kapagai kapa apala'i i'oi'i i'oi'i fekeulai'i aagoa fekemai akeoma auga isafa isapuga keafiia.

Ke isa Deo ega iifa ko'a auga akeifafoua afegai aisama, Abis
7 9:1 foisa.
alogai ifeni koa i'opoga e'agaukae emai auga isa fou akepipaini, ke ifeni koa i'opoga ega'ina auga isa auni'i agepalutini'i ageaupugu'i.
Ke isa auni'i imaau'i taoni akaiki'a alogai keafa'ai akeka. Ega'ina taonina auga Deo ega Spiritu ega isapuai aganini'ani aisama, isa Sodom taonina, ke Isipto ago, ke egae isa e'i Lopia isafa kolotiai keau'u'ua agaoma. Ke kina fofou'i oiso, ke kina aga'o agelao atiafa ageafia alogai, papiau ma'oai, ikupu ma'oai, mala ma'oai, ke ago ma'oai alo'iai kemai au'i isa imaau'i akeisa'i. Ke afakelogoaini'i papiau kemae keoge'i laagai afakefufuni'i. 10 Ke agofa'ai keague au'i isa akealogama laini'i, ke alo'i agegama alogaina. Ke isa aga'o aga'o ee'iai pipeni amu'i akeulai'i. Gome profeta i'ina au'i isa agofa'ai keague au'i faaga'i kepakiekie alogaina.

11 Kai kina oiso fofou'i, ke kina aga'o elao atiafa eafiia afegai aisama, Deo eegai spiritu emai mauni epipeni auga spirituga emai isa imaau'i alogai ekoko. Ke isa ke'ue keapa. Ega aisama isa keisa'i papiau'i mani'i akaiki'a alo'iai e'uegekae. 12 Egae kai ufai aufalao aga'o aina akaiki'a isa epaini'i, “Amo'agaukae iina omai,” eoma aina kelogonia. Ega aisama isa e'i ou au'i maa'i elao keisaisa'i kai, isa apuapuai ke'agaukae kelao ufai.

13 Ke ega'ina kina maagai mo, kafokau akaiki'a ipauma emai, ke taoni fofouga alogai kapa ma'oai ou'aga koa i'opo'i auga, aga'omo koa i'opoga auga e'ualai. Ke papiau ma'oai 7,000 kafokau ega'ina alogai kemae. Ke papiau akemae au'i kemani'i alogaina, ke Deo ufa i'ima auga au akaiki'a kepamia.

14 Ega'ina auga afa apala gua emai auga. Ke amoisa afa apala oiso auga emai efua, afa'agamo agemai.

Fi'i Imagea Gua Auga

15 Egae kai agelo imagea gua auga ega fi'i eipinia. Ega aisama ufai papiau ma'o koa aina'i akaiki'a eake emai eifa einaka:

“Kapa'ina i'ina agofa'a apuga auga,

i'a a'a Lopia ke ega Kristo fou apu'i emia.

Ke Lopia ega'ina afuga age'ima aoniamo,” eoma.

16 Ega aisama au akaiki'a'i ufai keague au'i 24, Deo agogai e'i aguagu afugai keagu au'i, Deo agogai keomukipo, keau afagaina. 17 Ke keifa keinaka:

“Lopia Deo,

kapa ma'oai alokapa'i agekaina Aumu,

ufainagai loagu ke pau loague aumu,

tenkiu akaiki'a apenio.

Gome oi emu isapu akaiki'a ipauma loafiia,

ke lo'ina kapa ma'oai lo'ima'i.

18 Ke agofa'a papiau'i oi eemuai gua'i ekupu,

ke oi emu guakupu isa ee'i emai.

Ke pau papiau kemae au'i e'i laomai felo,

o apala afa fopeni'i auga kina emai ekainia.

Ke profeta oi emu pinauga au'i, oi emu papiau, ke papiau akaiki'a'i, o e'ele'i fou

kai'ialao oi akamu kemani'iaina au'i e'i laomai felo afa alopeni'i auga isafa kina ekainia.

Kai kaisau agofa'a keauoka au'i afa apala alopeni'i, aloauoka'i auga isafa kina emai ekainia,” keoma.

19 Ega'ina afegai Deo ega e'a ufai ekae auga kepaagalaisa. Ke Isa ega e'a ega'ina alogai, Deo pako'a iifaga ega papiau maa'iai ekapa auga gouga sikunaga egae eka laisa. Ke ufa eauniia a'o, ke a'oa'o akaiki'a emia, ke kimage eafi, ke kafokau akaiki'a emai, ke aisi o'opi'i imu akaiki'a koa i'opoga auga eake.

Copyright information for `MEK