Revelation of John 12

Papie Ke Kaapa Akaiki'a Ipauma Mai'ife Maipanina Auga

Ega'ina afegai ufai gou akaiki'a ipauma epealai. Gou ega'ina alogai papie aga'o, kina auga isa ega tiapu epamia ei'iuka ke ife papagai gafa eka ke kaniagai mi'imi'i 12, kin kania'iai kraon keoge auga koa i'opoga kemia kaniagai eogei'i laisa. Isa einae ke ega mauni kina ekainia aisama, ega kiekieai eagaga. Ke ufai gou i'oina aga'o epealai pugu. Gou ega'ina alogai, kaapa akaiki'a ipauma mai'ife maipanina faaga pitoga auga laisa. Isa kania imagea gua, ke pa'o ou'aga, ke kania imagea gua laagai kin kaniagai kraon keoge auga eogei'i. Isa iugai ufai mi'imi'i fofouga epo'iai oiso koa i'opoga auga, aga'omo koa i'opoga auga ela'alai'i, ke epiulai'i keake aagoai. Ke kaapa papie ega'ina gamauni eoma auga agogai eapa, ega koa isa afemauni koa aisama, fiakoa mo gauga fekogopa eoma. Ke papie ega'ina imoi maguaega epamauga. Ke ega'ina imoina isapu eafia auga gouga aulina ageafia agofa'a fofouga papiau'i ma'oai age'ima'i. Deo papie ega'ina gauga eafiia elaoaina Isa ega aguagu afugai. Kai papie auga epiau ago maini elao. Ega'ina afuga auga Deo isa faugai epafua eka, ega koa kina ma'oai mo 1,260 alogai isa feke'ima eoma.

Egae kai ufai ifani emia. Lopia agelo aka Michael, ega agelo fou, kaapa mai'ife ke maipanina auga fou kepipaini. Ke kaapa ega'ina isafa, ega agelo apala'i fou Michael ega agelo fou kepipaini. Kai kaapa ega'ina ega kapula, Michael ega kapula aeka'egaina, ke isa ega agelo apala'i fou ufai afu'i eka auga kepagea. Kaapa akaiki'a ipauma ega'ina auga keafiia kepiulaisa eake. Isa auga kaapa ufaina, kepafaala tiapolo, o tiapolo e'i lopia aka Satani keoma. Ke isa agofa'a fofouga papiau'i efoge'i. Ke isa kepiulaisa eake agofa'ai aisama, isa ega agelo apala'i au'i fou kai'ialao kepiulai'i.

10 Ega aisama lau ufai aufalao aga'o aina akaiki'a emai iina eifa oma aina lalogonia pugu:

Pau papiau kania'i isagamauga, isapuga, ke i'a a'a Deo ega agofa'a,

ke isa ega Mesaia papiau fe'ima'i isapuga eafiia auga fou kemai efua.

Gome i'a aa'a aki'a pako'a papiau'i epaagu fofou'i auga,

ke aufa kina kinai ke gapiai Deo agogai isa epaagu fofou'i aefuafua auga,

kepiulaisa eake.

11 Kai pako'a au'i,

Sipi Gauga ifagai, ke Deo ega iifa ko'a mo keifafoua auga faagagai

isa kepalutinia.

Ega'ina papiau'i au'i,

alo'i ko'agai ifo'i e'i agu maunina anina akeani,

ega mo keagu oma elao kemae.

12 Ega puo oi ufai oague aumi,

ke oi isa fou oague aumi alomi gagama.

Kai oi pako'a aumi laa'i,

aagoai ke a'uai oague aumi,

Deo oi afa apala ipauma fepenimi laoma. Gome tiapolo eake oi eemi efai.

Isa auga gua ekupu alogaina,

gome isa elogo ega kina maaga ofola'o,” eoma.

13 Ke kaapa mai'ife, maipanina ega'ina kepiulaisa eake agofa'ai elogo aisama, isa papie imoi maguaega ega'ina epamauga auga papiega muninai elao eafi apalania. 14 Ega aisama paili akaiki'a ipauma panina auni'i papie kepeniia, ega koa isa fegopo felao ago maininai isa faugai afuga kepafua ekae auga afugai feagu. Ke isa felao ega'ina afuga, kaapa ageafia afaekaina auga afugai, inipo oiso, ke gafa imagea
14 Grik malagai kepapua pagainia emai Pilitani malagai auga, ‘time, times and half a time.’
alogai egae feke'ima eoma.
15 Ega aisama kaapa ega'ina akegai fei akaiki'a agapuge koa i'opoga eakilaisa papie muninai elao, ega koa fei ega'ina felao papie feka'egaina pugepugegai fepakipo eoma. 16 Kai aagoa ake epaagalaisa, kaapa ega'ina akegai agapuge eakilaisa auga ekogopia faagagai papie epalagaina. 17 Ega aisama kaapa ega'ina papie eegai gua ekupu alogaina. Ke ekailai elao papie ega'ina gauga kapa'i mo keague au'i fou fekeifani eoma. Ega'ina papiau'i auga, Deo ega iifa kapula'i kainai kepea, ke Iesu Kristo iifa ko'a eifafoua keafiapia mo au'i. Ke isa papiau ega'ina au'i fou fekeifani eoma puo, elao foeai eapa.

Copyright information for `MEK