Revelation of John 13

Ifeni Koa I'opoga A'uai Emai Auga

Ega aisama lau a'uai ifeni koa i'opoga aga'o e'agaukae emai laisa. Ke ifeni koa i'opoga ega'ina pa'o ou'aga, ke kania imagea gua, ke kin kania'iai kraon keogeoge au'i, ou'aga isa pa'ogai eogeau'i. Ke aka Deo keifa apala penia auga aka'i isa kania aga'o aga'ogai keka. Ke ifeni koa i'opoga ega'ina lau laisa auga, iisa miini akaiki'a aka leopard koa i'opoga. Kai ife auga a'o akaiki'a aka bear ife koa i'opoga. Ke ake auga laion ake koa i'opoga. Ke kaapa mai'ife maipanina auga, ega kapula, ega aguagu afuga, ke kapa isa'i fe'ima'i isapu akaiki'a a'o ega'ina apala epeniia. Ke a'o ega'ina kania aga'ogai auga, kua akaiki'a isa fepamaea auga kua eka kai, kua akaiki'a ega'ina fepamaea koa i'opoga auga egama. Ega aisama agofa'a fofouga papiau'i keopofua, ifeni koa i'opoga ega'ina muninai kepea. Ke papiau kaapa ega'ina keau afagaina, gome isa isapu ifeni koa i'opoga ega'ina epeniia. Ke isa ifeni koa i'opoga ega'ina isafa keau afagaina ke keifa keinaka, “Kaisau auga, ifeni koa i'opoga i'ina auga fou i'opo'i mo? Ke kaisau isa fou akeifani agekaina? Kai aga'o laa'i,” keoma.

Ke a'o ega'ina ake auga aina'au iifa'i, ke Deo eegai feifa apala auga ake kaapa eegai eafiia. Ega koa gafa 42 alogai isa ega'ina isapuga fepapinauga eoma. Isa ake epaagalaisa Deo eegai gaifa apala, ke Deo aka, ke ega aguagu afuga, ke kaisau ufai keague au'i aka'i gapalifua eoma. Ke isa isapu kepeniia, Deo ega papiau fou fekeifani, ke fepalutini'i eoma. Ke isa isapu kepeniia, ikupu ma'oai, papiau ma'oai, mala ma'oai, ke ago ma'oai papiau'i fe'ima'i eoma. Ke agofa'ai keague au'i ma'oai a'o ega'ina akeau afagaina. Ega'ina papiau'i ma'oai aka'i auga, ufainagai Deo agofa'a aepagama koa kai, papiau agu pagai maunina fekeafia eoma pukagai aka'i aepapua'i au'i. Ke puka ega'ina auga papiau Sipi Gauga keaupugua auga apuga.

Kaisau aina ekae auga, lau kapa'ina laifania auga ainau felogo!

10 Ke aufalao aga'o fekeafia fekegope keoma auga, akeafia akegope.

Ke aufalao aga'o ifani a'ifagai fekeaupugua keoma auga, ifani a'ifagai akeaupugua.

Ega'ina puogai Deo ega papiau au'i auga, e'i pako'a Deo eegai fekeoge, ke kapa'ina faaga'iai fekemia mo ganinagai, gamuga mo fekeopo fekeafiapia mo.

Ifeni Koa I'opoga Aagoai Emai Auga

11 Ega'ina afegai ifeni koa i'opoga i'oina aga'o aagoai e'agaukae emai auga laisa. Isa sipi gauga koa i'opoga pa'o auni'i e'ele'i kai, kaapa mai'ife maipanina enini'ani koa i'opoga enini'ani. 12 Isa ifeni koa i'opoga emai kaukau auga, agogai ega isapu ma'oai epapinauga. Ke agofa'ai keague au'i ma'oai elaoaini'i ifeni koa i'opoga emai kaukau, kaniagai kua isa fepamaea koa kua egama afuga laisa auga ifenina keau afagaina. 13 Ke isa gou akaiki'a'i ekapai'i. Ega koa isa lo ufai epaake emai aagoai papiau ago'iai keisa. 14 Isa a'o emai kakaua auga faugai fepinauga isapuga eafiia kainai, ega'ina isapugai gou ekapai'i agofa'ai keagu au'i efogei'i. Isa ega'ina papiau'i epaini'i, a'o ifani a'ifagai keagaisa kai, eague auga faugai, isa iisa i'opoga mo kapa aga'ogai fekekapa fekepaapa eoma. 15 Ke isa isapu kepeniia, ifeni koa i'opoga emai kakaua, iisa i'opoga mo papiau kekapa auga alogai feipiuka mauni fepenia eoma. Ega koa ifeni koa i'opoga emai kaukau iisa i'opoga mo ega'ina auga, fenini'ani ke ifeni koa i'opoga iisa i'opoga isau afagaina keumaka au'i ma'oai fepamae'i eoma. 16 Ke isa papiau ma'oai, e'ele'i, o akaiki'a'i, ke ulalu au'i, o pa'amu'amu au'i, ke kala'afi au'i, o papiau aage'i ma'oai epaafi'i aga'o aga'o ima'i kaina kainai, o paku'iai maka fekeoge eoma. 17 Ega koa kaisau maka ega'ina afaeafia koa aisama, kapa aga'o age'afa'afalaina, ke age'afa afaekaina. Ke maka ega'ina auga ifeni koa i'opoga ega'ina aka, o isa aka nambaga.

18 Ega'ina puogai i'a ikifa anina faani. Aufalao aga'o opola felo eafia auga, ifeni koa i'opoga ega'ina ega namba fepaauga fekapulaisa. Gome namba ega'ina auga papiau aumauni ega namba. Ke isa ega namba auga 666.

Copyright information for `MEK