Revelation of John 14

Sipi Gauga Ke Papiau Au'i 144,000 Au'i Fou

Moisa! Egae kai maau elao aisama, Sipi Gauga Sion ikugai eapa laisa. Ke papiau ma'oai 144,000 paku'iai isa aka, ke isa Ama aka fou kepapua'i au'i isafa fou egae keapa laisa'i. Ke lau ufai a'oa'o, fei epiau fa'i'i fopai eauga a'o koa i'opoga, ke ufa eauga a'o akaiki'a emia auga koa i'opoga a'o lalogonia. Kai a'oa'o ega'ina a'o lalogonia auga, papiau ma'o e'i harp
2 5:8 foisa.
kepa'opuani'i auga koa i'opoga a'o emia.
Ke Deo ega aguagu afuga, ke pagama kapa'i maa'i maunina pani, ke au akaiki'a'i ufai keague au'i ago'iai iifi mamaga keifinia. Kai ega'ina iifina auga kai aga'o aage aemaleleaina kai, Iesu ifagai agofa'ai papiau au'i 144,000 e'afa'i au'i mo, ega'ina iifina kemaleleaina. Isa auga papie fou amage koa laoga maina akekapaisa, alo'i aeofu. Ke isa Sipi Gauga ala elao auga muninai kepea. Isa auga Deo isa papiau epo'iai e'afai'i, ke uma alogai fo'ama ani'i keoge kakau'i au'i keafi'i Deo kepa'a penia koa i'opoga, isa fo'ama ani'i keoge kakau'i koa kepamia'i keafii'i Deo ke Sipi Gauga fou kepalao peni'i. Ke isa ake'iai pifoge aga'o akekapulaisa. Ke kai aga'o isa e'i apala aga'o aeisa.

Agelo Oiso

Egae kai lau agelo i'oina aga'o ufa guagai egopo laisa. Isa papiau agofa'ai keague au'i, ago i'oi'i i'oi'i au'i, ikupu i'oi'i i'oi'i au'i, ke mala i'oi'i i'oi'i papiau'i ma'oai maa'iai iifa faunina Iesu fouga ageka aoniamo auga feifafoua eoma. Ke agelo ega'ina aina akaiki'agai eifa einaka, “Deo fomani'iaina, ke Isa au akaiki'a fopamia. Gome Isa papiau e'i laomai felo, o apala afa agepeni'i auga kina maaga emai efua. Ke Isa ufa, aagoa, a'u, ke fei gome kapai emai auga epagama'i auga amoau afagaina,” eoma.

Ke agelo gua auga isa muninai mo eifa einaka, “Babilon, ago akaiki'a, ago ma'oai papiau'i fino kapula ipauma epenii'i keinu, amage koa lao'i mai'i apala'i ipauma'i kekapai'i auga, e'ualai efua, e'ualai efua,” eoma.

Ke agelo oiso auga, aina akaiki'agai isa muni'iai eifa einaka, “Aufalao aga'o ifeni koa i'opoga auga, ke papiau isa iisa i'opoga mo kekapa auga, ageau afagaina, ke ega maka pakugai, o imagai akeoge koa aisama, 10 Deo ega guakupu auga fino koa i'opoga isa isafa ageinu. Deo ega guakupu ega'ina, fino koa i'opoga auga, kapulaga ipauma eafiia ega guakupu kaputinai epa'efauka auga. Ke au ega'ina fino ega'ina ageinu aisama, Deo ega agelo, ke Sipi Gauga fou ago'iai isa loai ke mulamula laofaga isapuga ipaumagai ageaga agekiekie alogaina. 11 Ke isa ageaga agekiekie auga akuga age'agau afaefuafua. Ke kaisau ifeni koa i'opoga auga, ke papiau isa iisa i'opoga mo kekapa auga, ageau afagaina, ke ega maka ageafia auga, gapi gani afaelaagai laa'i ipauma,” eoma. 12 Ega'ina puogai Deo ega papiau au'i Deo ega iifa kapula'i kai'iai kepea au'i, ke e'i pako'a Iesu eegai keoge paisa au'i, kapa'ina mo faaga'iai fekemia mo ganinagai, gamuga mo fekeopo fekeafiapia mo.

13 Egae kai lau ufai aufalao aga'o iina eifa oma aina lalogonia, “Pau papiau Lopia puogai kemae au'i Deo eegai kapa felo'i akeafi'i auga fouga mopapua,” eoma.

Ega aisama Deo ega Spiritu eifa einaka, “E, ko'a ipauma! Isa e'i afipuguai akelaagai, gome isa e'i pinauga felo afa akeafia,” eoma.

Kina Fuagai Papiau Akepakai Guguaini'i

14 Moisa! Ke maau elao pugu aisama, agouai apuapu keloga laisa. Ke apuapu ega'inagai aufalao aga'o, ‘papiau aumauni gauga’ koa i'opoga kaniagai kin kania'iai kraon keoge auga koa i'opoga goldai kekapa auga eogeisa. Ke fo'ama isafina a'ifaga eako alogaina auga imagai eafiia eagu. 15 Ke agelo i'oina aga'o Deo ega e'a alogai epealai emai aina akaiki'agai, isa apuapuai eagu auga epainia einaka, “Oi emu fo'ama isafina a'ifaga moafia fo'ama moafia. Gome agofa'ai fo'ama ani'i keogei'i efua, ke fo'ama i'afe kina maaga emai efua,” eoma. 16 Ega puo apuapuai eagu auga, ega fo'ama isafina a'ifaga aagoa laagai e'afoisa, ke aagoa fo'ama'i ma'oai eafii'i.

17 Ke ufai agelo i'oina aga'o Deo ega e'a alogai epealai emai, ke isa isafa imagai fo'ama i'afe a'ifaga maaga eako alogaina auga eafiia emai. 18 Ke agelo i'oina aga'o lo e'ima auga Deo a'o kepa'a penia afugai epealai emai. Isa aina akaiki'agai agelo fo'ama i'afe a'ifaga maaga eako alogaina imagai eafiia auga epainia einaka, “Oi emu a'ifa maaga aakoga auga moafia aagoai fino anina mofou'i mopakai guguaini'i, gome ani'i keaifa efua,” eoma. 19 Ke agelo ega'ina ega a'ifa aagoa laagai e'afoisa, ke fino anina ma'oai epakai guguaini'i emaiseini'i, Deo ega guakupu afuga, fino ikapa afuga akaiki'a alogai epiu koko'i. 20 Ke Deo ega taoni afegai, fino ikapa afuga akaiki'a ega'ina auga afugai fino ani'i ega'ina kegafamu'a'i. Ke ega'ina afugai ifa epealai, ega moai auga oti akegai auli keoge auga faagagai eake a'isaai koa i'opoga. Ke ega maefa auga 320 kilomita.

Copyright information for `MEK