Revelation of John 15

Agelo Au'i Imagea Gua Kapa Apala'i Keafii'i Kemai Au'i

Egae kai lau ufai gou akaiki'a i'oina aga'o papiau fekeisa fekeopofua auga gouga laisa. Ega'ina auga agelo au'i imagea gua kapa apala'i imagea gua muniai ipauma keafii'i kemai au'i. Lau kapa apala'i ega'ina au'i muniai ipauma au'i laoma, gome isa faaga'iai Deo ega guakupu agepafua. Ke lau kalati a'u koa i'opoga, lo fou keogefoua auga laisa. Ke papiau kapa'i ifeni koa i'opoga, ke papiau isa iisa i'opoga mo kekapa auga, ke isa aka nambaga fou kepalutini'i au'i a'u ega'ina niegai keapa laisa'i. Ke Deo isa harp epenii'i auga ima'iai keafii'i. Ke isa Deo ega pinauga auga Moses ega iifi, ke Sipi Gauga fou e'i iifi keifinia keinaka:

“Lopia Deo kapa ma'oai alokapa'i agekaina Aumu,

oi kapa'ina lokapa'i au'i, akaiki'a'i ipauma'i, ke papiau keisa'i keopofua.

Oi agofa'a fofouga e'i Kin Aumu,

Oi emu keaga auga opaina ke ko'a ipauma.

O Lopia, kaisau Oi afaemani'iainio, ke akamu akaiki'a afaepamia?

Gome oi ifomu mo alo lolofa Aumu.

Ago ma'oai papiau'i akemai

Oi agomuai akeau afagainio,

gome Oi emu pinauga opaina auga papiau maa'iai lopafokia,” keoma.

Ega'ina afegai lau maau elao aisama, ufai Deo ega e'a, Deo iifa ko'a eifania auga gouga e'a e'ele epaagalaisa auga laisa. Ke Deo ega e'a alogai agelo imagea gua, kapa apala'i imagea gua keafi'i au'i kepealai kemai. Ke isa tiapu felo ipauma linen keoma au'i, ai'ofu'i ke kekimage au'i kei'iuka'i, ke olaga'iai tiapu goldai kekapa'i au'i kegope pagaini'i. Ke pagama kapa'i maa'i maunina au'i pani epo'iai aga'o auga agelo au'i imagea gua au'i liti goldai kekapa'i au'i ma'oai imagea gua epenii'i keafii'i. Ke ega'ina liti'i alo'iai auga Deo eague aoniamo Auga ega guakupu kepapogu'i keka. Ke Deo ega isapu, ke eaea akaiki'a ipauma faagagai aku akaiki'a emai Deo ega e'a ega'ina epapogua. Ke kai aga'o Deo ega e'a ega'ina alogai afaekoko agelao agelo imagea gua e'i kapa apala'i imagea gua au'i akepafua'i afegai kai.

Copyright information for `MEK