Revelation of John 16

Liti Imagea Gua Alogai Deo Ega Guakupu Keuka'i Au'i

Egae kai Deo ega e'a alogai aufalao aga'o aina akaiki'a emai agelo au'i imagea gua epaini'i iina eifa oma aina lalogonia, “Amolao liti imagea gua alo'iai Deo ega guakupu keka au'i, aagoa laagai amofopulai'i,” eoma.

Ke agelo eufai auga elao ega liti aagoa laagai efopulaisa. Ega aisama papiau ifeni koa i'opoga ega maka keafiia au'i, ke papiau ifeni koa i'opoga ega'ina iisa kekapa auga keau afagaina au'i faaga'iai kua iisa'i apala'i ipauma'i keaguau.

Ke agelo gua auga ega liti a'u laagai efopulaisa. Ega aisama a'u iisa i'oina emia, au aga'o emae auga ifa koa i'opoga emia. Ke kapa ma'oai a'uai keapa au'i kemae.

Ke agelo oiso auga ega liti agapuge, ke fei gome'i kapai kemai au'i laa'iai efopulai'i. Ega aisama ega'ina fei'i ifa kemia. Ke agelo fei e'ima'i auga iina eifa oma aina lalogonia:

“Oi alo lolofa Aumu, ufainagai loagu, ke pau loague Aumu,

Oi papiau e'i laomai apala afa ega lopipeni oma puo,

Oi kapa'ina lokapaisa auga opaina ipauma.

Gome isa Oi emu papiau, ke profeta fou ifa'i kepafaka.

Ke Oi isa kapa'ina fekeafia auga mo lopeni'i, ifa lopeni'i keinu,” eoma.

Ke aufalao aga'o aina Deo a'o kepa'a penia afugai epealai emai iina eifa oma aina lalogonia:

“E, Lopia Deo kapa ma'oai alokapa'i agekaina Aumu,

Oi afa lopipeni auga,

opaina ke ko'agai mo lopipeni,” eoma.

Ke agelo pani auga ega liti kina laagai efopulaisa. Ega aisama kina isapu eafiia, ega'ina isapugai loai papiau eumai'i. Ke kina isapuga ipauma isa eumai'i. Kai isa e'i laomai apala'i fekeumakalaini'i auga anina akeani, ke Deo i'ina kapa'i apala'i e'ima'i Auga mo ganinagai au akaiki'a akepamia.

10 Ke agelo ima auga, ega liti ifeni koa i'opoga ega aguagu afuga laagai efopulaisa. Ega aisama ifeni koa i'opoga auga ega ago e'umina afe'ai. Ke kiekie akaiki'a kainai, papiau mala'i keagaisa. 11 Ke isa kekiekie, ke faaga'iai kua keaguau puogai, ufai Deo eague auga keifa apala penia. Kai isa kapa'ina kekapa'i au'i akeumakalaini'i.

12 Ke agelo imagea aga'omo auga ega liti agapuge akaiki'a aka Eufrates keoma auga laagai efopulaisa. Ega aisama ega'ina agapuge efuga, ega koa kin kina e'agaukae afugai kemai au'i e'i keaga fekekapa eoma. 13 Ke lau spiritu apala'i
13 Grik malagai auga spiritu ofu'i ‘unclean spirit’
oiso kulua koa iisa'i au'i laisa'i. Aga'o auga kaapa mai'ife, maipanina auga akegai epealai, ke aga'o auga ifeni koa i'opoga auga akegai epealai, ke aga'o profeta pifoge auga akegai epealai.
14 Isa auga tiapolo e'i spiritu, isapu akaiki'a'i gou'i kekapa'i au'i. Ke isa kepealai kelao agofa'a fofouga kini'i fekepakai guguaini'i, Deo kapa ma'oai agekapa'i agekaina auga ega kina akaiki'agai fou fekepipaini keoma.

15 Ega aisama Sipi Gauga eifa einaka, “Amoisa, lau painao au'i koa i'opoga lafai! Kaisau maaga ekiakae eague, ke afe tiapuga eegai kekae auga faaga maini afaemia, ke papiau ago'iai afaemeagai auga Deo eegai kapa felo'i ageafi'i,” eoma.

16 Ke spiritu apala'i oiso au'i, kin ma'oai afu aka Hibru malagai, Armageddon keoma auga afugai kepakai guguaini'i.

17 Ke agelo imagea gua auga ega liti, ufa guagai efopulaisa. Ega aisama Deo ega e'ai, ega aguagu afugai aufalao aga'o aina akaiki'a iina eifa oma aina lalogonia, “Kapa ma'oai kemia efua!” eoma. 18 Ega aisama kimage eafi, a'oa'o akaiki'a emia, ufa eauniia, ke kafokau akaiki'a emai. Kafokau ega'ina auga akaiki'a ipauma, papiau aagoai keagu alogai kafokau ega koa i'opoga aga'o aemiamia mo emai ega'ina kinagai kai. 19 Ke taoni akaiki'a ipauma auga keaupea oiso emia. Ke agofa'a taoni'i ma'oai ke'ualai. Kai Deo Babilon ago akaiki'a auga eopolaga, ke isa ega guakupu fino kaputiai epapogua epeniia. 20 Ke keleipua ma'oai kepiaukoko, ke iku aga'o alaisa. 21 Ke ufa guagai kepo aga'o aga'o e'i meau 45 kilo koa i'opoga au'i imu akaiki'a koa i'opoga ke'ualai keake papiau laa'iai. Ke kapa apala ega'ina aisi o'opi'i imu akaiki'a koa i'opoga eake ke apala ipauma kainai, papiau Deo keifa apala penia.

Copyright information for `MEK