Revelation of John 17

Papie Ifeni Koa I'opoga Laagai Eaguka Auga Fouga

Egae kai agelo imagea gua liti keafia au'i epo'iai aga'o emai epainiau einaka, “Mai ke lau peage lapau papiega apala ipauma, agofa'a fei'i ma'oai laa'iai eague auga, Deo eegai ega laomai apala ipauma afa ageafia auga alapakinaiso. Agofa'a kini'i isa fou amage koa lao'i mai'i apala'i kekapai'i, ke agofa'ai keague papiau'i isa fou amage koa lao'i mai'i apala'i fekekapa'i auga fino keinu,” eoma.

Ke agelo ega'ina Deo ega Spirituai lau eafiiau elaoainiau ago maininai. Egae lau papie aga'o ifeni koa i'opoga faaga pitoga auga laagai eaguka laisa. Ke ifeni koa i'opoga ega'ina faaga fofouga auga aka Deo keifa apala penia auga aka'i faagagai epogu. Ke isa kania ma'oai mo imagea gua, ke pa'o ma'oai ou'aga. Ke papie ega'ina auga, tiapu felo ipauma umuga eaea,
4 Pilitani malagai ‘scarlet’.
ke pitoga koa i'opoga auga ei'iuka, ke gold, ke kepo afa'i akaiki'a'i au'i, ke pearl keoma auga kepo'iai ekaikai. Ke isa imagai kaputi goldai kekapa auga eafiia. Ke kaputi ega'ina alogai auga Deo gua kepakupua kapa'i, ke papie ega'ina amage koa lao'i mai'i ofu'i ekapai'i au'i, ke laomai apala'i ipauma'i ekapai'i au'i fou ake epogu.
Ke isa pakugai aka iina kepapua oma:

OGEFAKE BABILON, AGO AKAIKI'A AUGA

PEAGE LAPAU PAPIE'I

KE AGOFA'A EE'IAI GUA EKUPU AU'I INA'I

Ke lau papie ega'ina, Deo ega papiau ifa'iai, ke Iesu fouga ko'a mo keifafoua au'i fou ifa'iai einuinu laisa.

Ke lau isa laisa aisama laopofua.
Ega aisama agelo lau epainiau einaka, “Kapa puo oi loopofua? Lau papie ega'ina, ke ifeni koa i'opoga, kania imagea gua, ke pa'o ou'aga auga laagai eaguka auga ogefake kapa'ina eifania auga fouga maamuai alaifania. Ifeni koa i'opoga loisa auga ufainagai eagu kai, pau auga aeagu kai, muniai Abis alogai age'agaukae agemai, agelao isa fekeauoka afe'aina auga afugai agekoko. Ke agofa'a papiau'i ifeni koa i'opoga ega'ina akeisa aisama, akeopofua. Gome isa ufainagai eagu, ke pau auga aeagu kai, muni agemai pugu. Papiau akeopofua au'i auga, aka'i Deo agofa'a epagama mo alogai, agu pagai maunina fekeafia eoma pukagai aka'i akepapua au'i.

Ke agelo eifa einaka, “I'ina auga ikifai foopola felo alogaina. Ifeni koa i'opoga kania imagea gua au'i auga, papie iku e'ele'i laa'iai eagu au'i. Ke kania imagea gua au'i auga, kin au'i imagea gua au'i isafa eifani'i. 10 Ega'ina epo'iai kin ima au'i auga, ke'ualai efua. Aga'o auga pau eague, ke i'oina aga'o auga aemai koa. Kai isa agemai aisama, ageagu epo afaemaefa. 11 Ke ifeni koa i'opoga ufainagai eagu kai, pau aeagu auga, kin imagea oiso auga. Isa isafa kin imagea gua au'i epo'iai aga'o. Ke agelao isa fekeauoka afe'aina auga afugai agekoko.

12 “Ke ifeni koa i'opoga pa'o ou'aga loisa'i au'i auga, kin au'i ou'aga e'i ago aga'o akeafia koa au'i. Kai isa kina maaga aga'omo alogai, ifeni koa i'opoga auga fou kin koa i'opo'i papiau feke'ima'i isapuga akeafia. 13 Ke isa opola aga'omo fekekapa keoma, ke isa e'i kapula ke papiau feke'ima'i auga isapuga ifeni koa i'opoga auga akepenia. 14 Ke isa Sipi Gauga fou akeifani kai, Sipi Gauga ke isa eifani'i au'i, ke ekinani'i, ke alo'i ko'agai isa muninai kepea au'i isafa fou isa akepalutini'i. Gome Sipi Gauga auga lopia ma'oai e'i Lopia, ke kin ma'oai e'i Kin,” eoma.

15 Ke agelo lau epainiau pugu einaka, “Peage lapau papiega fei laa'iai eagu loisa auga, agofa'a ma'oai papiau'i, ago ma'oai papiau'i, la'afou i'oi'i i'oi'i papiau'i, mala i'oina i'oina papiau'i fou'i eifani'i. 16 Ke ifeni koa i'opoga auga, ke pa'o ou'aga fou peage lapau papiega ega'ina alo'i ko'agai anina afakeani. Isa papie ega'ina eegai kapa ma'oai kekae au'i akeafania, ke faaga maini akepua'afuga ageagu. Ke isa papie ega'ina pitioga akeania, ke loai akeuma. 17 Gome Deo kapa'ina fekapa eoma auga isa alo'iai eogeisa, ke isa alo'i aga'omo emia, e'i isapu aagoai ifeni koa i'opoga ega'ina kepeniia. Ke ifeni koa i'opoga ega'ina, isapu ega'ina ageafia mo agelao Deo ega iifa ma'oai ko'a'i akemia kinagai kai. 18 Ke papie oi loisa auga, taoni akaiki'a aagoa kini'i e'ima'i auga.

Copyright information for `MEK