Revelation of John 18

Babilon Ago Akaiki'a E'ualai Auga Fouga

Ega'ina afegai lau agelo i'oina aga'o ufai eake emai laisa. Isa isapu akaiki'a eafiia, ke ega'ina isapugai ega eaea akaiki'a ipauma aagoa fofouga epaeaea. Ke isa aina akaiki'agai eagaga einaka:

“Babilon,

ago akaiki'a auga e'ualai efua, e'ualai efua!

Isa auga tiapolo e'i pagua,

ke spiritu apala'i ma'oai

e'i aguagu afuga emia.

Ke inei ofu'i, ke Deo maagai apala'i ipauma'i au'i afu'i emia.

Gome ago ma'oai papiau'i

isa fou amage koa lao'i mai'i apala'i

fekekapa'i auga fino keinu.

Ke aagoa kini'i isa fou amage koa lao'i mai'i kekapai'i.

Ke isa kapa felo'i ipauma'i ma'oai eegai fekeka isapuga eafia auga faagagai,

aagoai afa'afa au'i kepa'amu'amu,” eoma.

Egae kai lau aufalao i'oina aga'o aina ufai emai iina eifa oma aina lalogonia:

“E'u papiau, isa eegai amopealai,

ega koa oi isa fou laomai apala'i folokapa'i.

Ke isa kapa apala'i feafi'i auga

oi fou kaimialao foloafi'i.

Gome isa ega laomai apala'i au'i kegoai'i e'agaukae elao ufa.

Ke Deo isa ega laomai apala'i eopolani'i.

Isa kapa'ina epipeni auga amopenimue.

Ke kapa'ina isa oi eemiai ekapai'i auga,

afa ipeninai ekapaisa auga aga'omo laagai foogeaua fopenimue.

Ke isa ega kaputi alogai kapa'ina eoge lapuinia auga,

laagai gua mopamia mooge lapuinia.

Ke isa ifo epa'amu'amu alogaina, ke ifo au akaiki'a epamia koa i'opoga,

oi isa ega mopakiekie oma,

ke alo isafa ega mopamafu oma.

Gome isa gua alogai ifo eifa einaka,

‘Lau kuini koa laague, ke lau alaafuafu, ke lau afalaapeapepe,’ eoma.

Ega puo kapa apala'i, mae, apepe ke magea isa feafi'i au'i ma'oai,

kina aga'omo alogai akemai ageafi'i.

Ke isa loai ageaga, gome Lopia Deo kapula gome auga,

isa ega laomai apala auga afa agepenia.

“Ke aagoa kini'i isa fou amage koa lao'i mai'i kekapa'i au'i, ke isa kapa felo'i ipauma'i eegai epa'amu'amu alogaina auga kapa'i fou kai'ialao keafi'i au'i, isa loai eaga auga akuga akeisa. Ega aisama isa puogai akepinapina, akeapepe alogaina. 10 Ke kin ega'ina au'i isa ega kiekie akaiki'a ipauma akeisa akemani'i puogai, aakai mo akeapa kai, akeapepe akeinaka:

“O Babilon ago akaiki'a aumu,

Deo eegai afa apala ipauma loafia! Deo eegai afa apala ipauma loafia!

O isapu akaiki'a ago aumu,

Kina maaga aga'omo alogai oi emu laomai apala afa Deo epenio auga loafia efua!” keoma.

11 Ke aagoai afa'afa au'i isa puogai akepinapina, ke akeapepe alogaina, gome kai aga'o isa e'i amu afae'afa'i pugu. 12 Amu ega'ina au'i auga gold, silifa, ke kepo kimage'i felo'i afa'i akaiki'a'i i'oi'i i'oi'i au'i, ke pearl, ke linen tiapuga felo ipauma, ke tiapu umuga eaea, ke tiapu silikaga, ke tiapu pitoga koa i'opoga auga, ke au felo'i ipauma'i i'oi'i i'oi'i au'i. Ke a'o akaiki'a'i pa'o'iai kapa i'oi'i i'oi'i kekapa'i au'i, au afa'i akaiki'a'i au'i. Ke kopa, auli, ke kepo kimagega auga. 13 Ke au aka cinnamon faaga, ke aupu gagau'i ke'isapu au'i. Ke mulamula foga'i felo'i i'oi'i i'oi'i au'i. Ke oili papiau faaga'i kepakuma au'i. Ke fino, au aka olive oilina. Ke palafa kepaikumu'a auga, ke palafa anina akepaikumu'a auga. Ke polomakau, sipi, oti, ke pulieta, ke papiau imaau'i, ke papiau lalau'i.

14 “Ke afa'afa au'i Babilon ago akepaina akeinaka, ‘Oi au anina loisa lomaaga auga oi epua'afunio elao. Ke oi emu pa'amu'amu amu'i, ke emu eaea akaiki'a auga fou eemuai laa'i kemia. Ke ega'ina kapa'i auga papiau afakeisa'i pugu,’ keoma. 15 Ke afa'afa au'i ega'ina amu'i ke'afa'afalaini'i, ke isa faagagai kepa'amu'amu au'i aakai akeapa, isa ekiekie alogaina auga akeisa akemani'i alogaina. Ke akepinapina, ke akeapepe. 16 Ke akeifa akeinaka:

“O ago akaiki'a,

linen tiapuga felo ipauma pitoga,

ke pitoga koa i'opoga loi'iuka,

ke gold, silifa, ke kepo afa'i akaiki'a'i i'oi'i i'oi'iai

lokaikai aumu!

Deo oi afa apala epeniio efua!

Deo oi afa apala epeniio efua!

17 Gome emu pa'amu'amu akaiki'a ega'ina auga,

kina maaga aga'omo alogai keauoka afe'aini'i!” keoma.

Ke ufai aufalao aga'o aina lalogo auga eifa pugu einaka, “Lonti ke'ima'i lopia'i ma'oai, ke lontiai kelao kemai au'i ma'oai, ke lontiai kepinauga au'i, ke papiau i'oi'i isa'i a'uai e'i fo'ama keafia keania au'i ma'oai aakai akeapa.
18 Ke maa'i agelao taoni akaiki'a ega'ina eaga akuga akeisa aisama akeifa akeinaka, ‘Taoni aga'o ega akaiki'a i'ina taonina koa i'opoga laa'i,’ akeoma. 19 Ke isa alo'i agemafu alogaina, aeapu akeafia kania'iai akeoge, ke akepinapina akeapepe akeinaka:

“O taoni akaiki'a,

papiau ma'oai e'i lonti a'uai ekae au'i,

isa eegai pa'amu'amu akaiki'a ekae auga

eegai keafiia kepa'amu'amu!

Deo isa afa apala epeniia efua!

Deo isa afa apala epeniia efua!

Gome pa'amu'amu akaiki'a ega'ina auga,

kina maaga aga'omo alogai keauoka afe'aini'i!

20 Kai ufa, Deo ega papiau aumi, apostolo,

ke profeta aumi isa amoalogamalaina.

Gome isa oi faagamiai kapa'ina ekapai'i koa i'opoga mo, Deo isa ega laomai apala afa epeniia,” akeoma.

21 Ke agelo aga'o ekapula alogaina auga, kepo aga'o fo'ama kepaikumu'a kepo akaiki'a koa i'opoga auga eafiakae a'uai epiulaisa, ke eifa einaka:

“Ega koa i'opoga mo,

Babilon taonina akaiki'a auga fiakoa mo

akeafia akepiulaisa, ke afakeisa pugu.

22 Ke harp kepa'opunia a'o,

iifi kepagama au'i a'o'i, ineine keipina a'o'i,

ke fi'i keipina au'i a'o'i

oi alomuai afakelogoni'i pugu.

Ke oi alomuai papiau ima'iai

pinauga i'oi'i i'oi'i kekapa'i au'i,

aga'omo ganinagai, afakeisa'i pugu.

Ke papiau kepo akaiki'agai fo'ama kepaikumu'a auga

a'o afakelogo pugu.

23 Ke lanepa eaea auga oi alomuai afaeeaea pugu.

Ke amage mamaga auga, ke ifiao ageakafania auga fou e'i miamia kekapa au'i,

aina'i oi alomuai afakelogoni'i pugu.

Ke oi emu afa'afa au'i, agofa'ai au akaiki'a'i.

Kai oi emu ugauga isapugai ago ma'oai lofogei'i.

Ke profeta, ke Deo ega papiau, ke aagoai papiau i'oi'i ma'oai

24 oi loaupugu'i au'i ifa'i oi alomuai kekapulaisa,” eoma.

Copyright information for `MEK