Revelation of John 19

Deo Amaau Afagaina!

Ega'ina afegai lau ufai a'oa'o akaiki'a ipauma, papiau ealogai alogaina keifi koa i'opoga aina'i lalogonia. Isa keifi keinaka:

“Deo amaau afagaina!

Papiau kania'i isagamauga auga,

ke eaea akaiki'a,

ke isapu akaiki'a auga

i'a a'a Deo apuga.

Ke Isa papiau e'i laomai felo, o apala afa epipeni auga,

ko'a ke opaina auga mo ekapa.

Gome Isa peage lapau papiega apala ipauma,

amage koa lao'i mai'iai aagoa epalifua auga

afa apala epeniia.

Isa ega pinauga au'i ifa'i efaka afa isa epeniia,” keoma.

Ke keifi pugu keinaka:

“Deo amaau afagaina!

Isa eaga akuga e'agaukae aefuafua,” keoma.

Ke au akaiki'a'i au'i 24 ufai keague au'i, ke pagama kapa'i maa'i maunina au'i pani fou Deo ega aguagu afugai eague auga agogai keomukipo keau afagaina. Ke keifi keinaka:

“Amen! Deo amaau afagaina!” keoma.

Ke Deo eaguagu afugai aufalao aga'o aina epealai emai eifa einaka:

“Oi Deo ega pinauga aumi ma'oai,

isa omani'iaina aumi, e'elemi,

ke akaiki'ami aumi ma'oai

i'a a'a Deo amoifagaina!” eoma.

Ke lau a'oa'o akaiki'a ipauma, papiau ealogai alogaina koa keifi aina'i lalogonia. Ke fei epiau fa'i'i fopai eauga a'o akaiki'a emia auga a'o lalogonia. Ke ufa eauga a'o akaiki'a emia auga koa i'opoga a'o lalogonia. Isa keifi keinaka:

“Deo gaisau afagai!

Gome i'a a'a Lopia Deo, kapa ma'oai agekapa'i agekaina Auga,

kapa ma'oai e'ima'i.

I'a amaalogama, alo'a gagama alogaina, Isa au akaiki'a amapamia!

Gome Sipi Gauga ega amage kina emai efua,

ke ifiao isa feakafania eoma auga ifo efua eague.

Ke isa linen tiapu'i felo'i ipauma'i, kekimage ke aiofu'i au'i kepeniia ei'iuka'i,” keoma.

(Linen tiapu'i ega'ina au'i auga, Deo ega papiau alo opai lao'i mai'i kekapa'i au'i fouga eifania.)

Egae kai agelo lau epainiau einaka, “Papiau kapa'i Sipi Gauga ega amagelofe miamia gapigapi fo'amaga fekeania eoma eifa koko'i au'i, Deo eegai kapa felo'i keafia auga fouga mopapua,” eoma. Ke eifa pugu einaka, “I'ina auga Deo ega iifa ko'a'i au'i,” eoma.

10 Ega aisama lau isa ife fo'inai laomukipo maau afagaina laoma. Kai isa lau epainiau einaka, “Moisa! Ega'ina folokapa! Lau auga pinauga au aga'o, oi ke aamu akimu Iesu fouga ko'a mo oifafoua aumi koa i'opou. Oi Deo moau afagaina! Gome Iesu fouga ko'a mo auga Deo ega Spirituai profeta eifania auga.

Oti Keloga Laagai Eaguka Auga

11 Egae kai lau ufa eagalai laisa. Ke moisa egae oti keloga, ke oti laagai eaguka auga kepafaala ‘Alo ko'agai, ke iifa ko'agai Deo muninai epea keoma auga’ laisa. Isa alo opainai kapa'ina felo, o kapa'ina apala auga fouga eifania, ke eifani. 12 Ke isa maaga alo auga lo eufa koa i'opoga emia. Ke isa kania laagai auga kin kaniagai kraon eoge auga ma'o eogei'i. Ke isa faagagai aka aga'o kepapua, ke aka ega'ina auga kai aga'o aelogo kai isa ifogamo mo elogo. 13 Ke isa afe tiapuga ifai kei'iupia auga ei'iuka, ke isa aka auga Deo ega Iifa. 14 Ke ufai ifani au'i linen tiapu'i felo'i ipauma'i kelo'i, ke aiofu'i kei'iuka'i au'i oti kelo'i laa'iai keaguka, isa muninai kepea. 15 Isa akegai ifani a'ifaga eako alogaina auga epealai. Ke isa ega'ina aifagai aagoa papiau'i feaga'i eoma. Ke isa isapu aulinai ega'ina papiau'i age'ima'i. Isa Deo kapa ma'oai agekapa'i agekaina Auga, ega guakupu akaiki'a ipauma, fino koa i'opoga auga, fino ikapa afugai agegafamu'a, agefakalai. 16 Ke afe tiapugai, ke a'agagai isa aka iina kepapua oma:

KIN MA'OAI E'I KIN, KE LOPIA MA'OAI E'I LOPIA.

17 Egae kai maau elao aisama, agelo kina alogai eapa laisa. Isa aina akaiki'agai ufa guagai inei kegopo au'i ma'oai eagaga peni'i einaka, “Amomai, Deo ega gapigapi fo'amaga akaiki'a auga puogai amokaigugu. 18 Ega koa oi kin, ifani lopia'i, kapula au'i, oti, ke oti laagai keaguka au'i, ke papiau i'oi'i ma'oai, keagu aage mo au'i, ke kala'afi au'i, ke au e'ele'i ke akaiki'a'i au'i ma'oai pitio'i foani'i,” eoma.

19 Ke lau ifeni koa i'opoga, ke aagoa kini'i, ke e'i ifani au'i fou kekaigugu, oti laagai eaguka auga ega ifani au'i fou kegaifani keoma laisa'i. 20 Kai ifeni koa i'opoga auga keafiia, ke profeta pifoge gou akaiki'a'i ekapa'i auga isafa isa fou keafii'i. Isa gou akaiki'a'i ekapai'i papiau ifeni koa i'opoga ega maka keafia, ke papiau ifeni koa i'opoga auga iisa kekapa auga keau afagaina au'i efogei'i. Ifeni koa i'opoga ke profeta pifoge auga auni'i keafii'i maa'i maunina mo, mulamula isapuga ipauma laofaga auga ofugaga akaiki'a alogai kepiulai'i. 21 Ke isa muni'iai kepea au'i ma'oai oti laagai eaguka auga akegai ifani a'ifaga epealai auga a'ifagai eaupugui'i. Ke inei ma'oai kemai isa pitio'iai keanipugu.

Copyright information for `MEK