Revelation of John 2

Efesus Iifi E'a Papiau'i E'i Iifa

Isa lau epainiau pugu einaka, “Efesus iifi e'a papiau'i e'i iifa ipapea auga
1 Grik malagai isafa agelo keoma. Ke verse 8, 12, ke 18 alogai isafa ekae.
ega iifa i'ina fopapua:

  • “I'ina auga, mi'imi'i imagea gua ima kaina kainai eafii'i auga, ke lanepa ipafa'a'i afu'i goldai kekapa'i, au'i imagea gua epo'iai epealao epeamai auga kapa'ina eifania auga fouga.
Lau oi kapa'ina lokapa'i auga, ke lopinauga kapula, ke kapa'ina faagamuai kemia ganinagai, gamu'i mo looponi'i auga lalogo. Ke oi au apala'i au'i aloafi'i fou aloagu, ke kaisau apostolo laa'i kai ifo'i apostolo keomai'i au'i lo'opoi'i, ke isa pifoge au'i auga lokapulaisa auga isafa lalogo. Oi ega'ina mo alokapaisa kai, oi lau akau faugai kina apala'i lokaifaini'i mo ganinagai, oi aloafipugu kai, alomu loafiapia mo gamu'i mo loponi'i auga isafa lalogo.
  • Kai lau oi i'ina auga mo alokapa felo auga anina alaani. Oi alomu ko'agai lau aniu loani kakaua auga, pau lopua'afuga.
Ega puo oi kapai lo'ualai loake auga moopolaga! Oi emu laomai apala'i foumakalaini'i kai, kapa'ina lokapa kakau'i au'i fokapa'i pugu. Kai oi emu laomai apala'i afoloumakalaini'i koa aisama, lau alafai oi emu lanepa ipafa'a afuga alaafi'aua. Kai oi laomai felo aga'o eemuai ekae lokapa. Ega'ina auga oi Nikolaitan
6 I'ina auga papiau laomai apala'i i'oi'i i'oi'i kekapa'i au'i e'i la'afou aga'o.
papiau'i kapa'ina kekapa'i au'i alomi ko'agai ani'i aloani. Ega koa i'opoga mo, lau isafa alou ko'agai ega'ina lao'i mai'i ani'i alaani.
  • Kaisau aina ekae auga, Deo ega Spiritu iifi e'a ee'iai kapa'ina eifania auga aina felogo. Ke kaisau ega pako'ai laomai apala'i epalutini'i auga, lau isa alalogoaina, Deo ega agofa'ai au puaga mauni epipeni auga anina ageania.

Smina Iifi E'a Papiau'i E'i Iifa

Isa lau epainiau pugu einaka, “Smina iifi e'a papiau'i e'i iifa ipapea auga ega iifa i'ina fopapua:

  • “I'ina iifaga auga, isa ufaimaaga emia auga, ke muniai ipauma emia auga, ke emae kai emaunimue auga ega iifa.
Lau oi emu kiekie ke ulalu fou lalogo. Kai lau laopolaga oi pa'amu'amu aumu laoma. Papiau isa'i ifo'i Iudea papiau'i keoma'i au'i, oi eemuai keifa apala auga lalogo. Isa auga Iudea papiau'i laa'i kai, Satani ega la'afou papiau'i. 10 Oi faagamiai kapa'ina akemia agokiekie auga mani'i'i folopa'aua. Lau lapainio, oi epomiai isami Satani ga'opoimi ageoma, tipulai agepaaguimi. Ke kina ou'aga alogai oi agokiekie alogaina. Kai oi emi mae kuagai ganinagai, emi pako'a lau eeuai fooge paisa. Ega koa agokapa aisama, lau oi afa felo ipauma alapenimi, agu pagai maunina agoafia. 11 
  • Kaisau aina ekae auga, Deo ega Spiritu iifi e'a ee'iai kapa'ina eifania auga aina felogo. Ke kaisau ega pako'ai laomai apala'i epalutini'i auga, laomai apala'i kekapa'i au'i muni mae gua akepamia aisama, isa faaga ala aga'o afaeoma.

Perkamum Iifi E'a Papiau'i E'i Iifa

12 Isa lau epainiau pugu einaka, “Perkamum iifi e'a papiau'i e'i iifa ipapea auga ega iifa i'ina fopapua:

  • “I'ina iifaga auga, isa pipaini a'ifaga apie apie kepaaka eako alogaina auga eafia auga ega iifa.
13 Oi kapai loague auga lau lalogo. Oi auga Satani eaguagu afugai loague. Kai oi alomu ko'agai lau akau loafiapia. Ke oi emu taoni, Satani eagu afugai papiau Antipas alo ko'agai lau fou ko'a mo eifafoua auga keaupugua kinagai mo ganinagai, oi lau lopako'aniau auga alopuniaiaina. 14 Kai lau oi i'ina auga mo alokapa felo auga anina alaani. Papiau isa'i oi epomiai Balaam ega pamalele keafia muninai kepea au'i keague. Balaam auga Balak epamalelenia, Israel papiau'i epaafi'i fo'ama deo pifoge'i kepa'a peni'i au'i keanii'i, ke amage lao'i mai'i apala'i kekapai'i. Ke ega'ina laoga maina auga isa ife'i feke'anina feke'ualai auga kapa emia. 15 Isa ega koa kekapa koa i'opoga, oi epomiai papiau isa'i Nikolaitan papiau'i e'i pamalele muninai kepea au'i keague. 16 Ega puo oi emi laomai apala'i amoumakalaini'i. Kai oi ega koa afolokapa koa aisama, lau fiakoa mo oi eemi alafai, ke lau akeuai pipaini a'ifaga epealai auga a'ifagai isa fou agapipaini. 17 
  • Kaisau aina ekae auga, Deo ega Spiritu iifi e'a ee'iai kapa'ina eifania auga aina felogo. Ke kaisau ega pako'ai laomai apala'i epalutini'i auga, lau mana laogefake'i au'i alapenia ageania. Ke lau isa kepo keloga isafa alapenia. Ke kepo laagai aka mamaga ipapua emia auga kai aga'o i'oina afaelogo kai, kaisau ega'ina kepo eafia auga mo agelogo.

Tiatira Iifi E'a Papiau'i E'i Iifa

18 Isa lau epainiau pugu einaka, “Tiatira iifi e'a papiau'i e'i iifa ipapea auga ega iifa i'ina fopapua:

  • “I'ina iifaga auga, isa Deo Gauga maaga alo lo eufa emoge eaea akaiki'a ipauma emia koa i'opoga auga, ke isa ife auli lo e'isapu alogaina auga logai keuma epo emaefa kai, kepakuma ekimage alogaina auga koa i'opoga emia auga ega iifa.
19 Lau oi kapa'ina lokapa'i auga, ke oi alomu ko'agai Deo ke papiau ani'i loani auga, ke e'i pinauga lokapa'i au'i, ke emu pako'a Deo eegai looge auga, ke kapa'ina mo faagamuai kemia ganinagai, alomu loafiapia mo, gamu'i mo loponi'i auga lalogo. Ke pau kapa'ina lokapa auga, kapa'ina lokapa kakaua auga eka'egaina auga isafa lalogo. 20 
  • Kai lau oi i'ina auga mo alokapa felo auga anina alaani. Oi Jesebel ifo eifaga profeta papiega eoma auga loafia fou oagu. Isa ega pamaleleai lau e'u pinauga au'i, epapea me'e'i kelao amage koa lao'i mai'i apala'i kekapai'i, ke fo'ama deo pifoge'i kepa'a peni'i au'i fo'ama'i keanii'i.
21 Lau isa kina lapeniia, amage koa lao'i mai'i apala'i ma'oai ekapai'i au'i feumakalaini'i laoma. Kai isa ega koa fekapa auga anina aeani. 22 Moisa! Lau isa kiekie petinai alapiuaua. Ke kaisau isa fou amage koa lao'i mai'i apala'i ma'oai kekapa'i au'i, e'i laomai apala'i afakeumakalaini'i koa aisama, kiekie akaiki'a ipauma alapeni'i. 23 Lau kai mo isa ega laomai muninai kepea gauga kemia au'i alaaupugui'i. Ega aisama iifi e'a ma'oai lau auga papiau alo'i ke opola'i laisa lakapulaisa auga akelogo. Ke lau oi aga'o aga'o kapa'ina okapa'i au'i faaga'iai afa alapenimi. 24 Kai oi Tiatira papiaumi epomiai isami, papie ega'ina ega pamalele aloafia kainai alopea aumi, ke Satani ega ogefake kapa'i keoma au'i alomaleleaini'i aumi kapa aga'o meauga afalapenimi. 25 Kai pau auga kapa'ina oafi'i auga foafi'i mo felao lau alafai kinagai kai. 26 
  • Ke kaisau ega pako'ai laomai apala'i agepalutini'i auga, ke isa lau kapa'ina anina laani auga agekapa'i mo agelao kina fuagai aisama, lau isa agofa'a fofouga papiau'i fe'ima'i auga isapuga alapenia.
27 Ke isa isapu ageafia auga gouga aulina ageafia agofa'a papiau'i age'ima'i ke oga koa i'opo'i ageaupea'i. Ega'ina agemia auga, lau Amau eegai isapu laafia koa i'opoga, isa isafa isapu ageafia ega koa agekapa. 28 Ke lau isa amagai mi'imi'ina eaea akaiki'a auga alapeni'i. 29 Kaisau aina ekae auga, Deo ega Spiritu iifi e'a ee'iai kapa'ina eifania auga aina felogo.”
Copyright information for `MEK