Revelation of John 20

Inipo 1000

Egae kai lau agelo aga'o, Abis pa'afina fepaagalaisa isapuga eafia, ke imagai tieini akaiki'a ipauma eafia auga ufai eake emai laisa. Eake aisama tiapolo, o Satani kaapa mai'ife maipanina, ufainagai eagu auga kaapaga eafiia egopeisa inipo 1000 feagu eoma. Ke eafiia Abis alogai e'afolaisa, ke pa'afina efau apua, ega koa agofa'a papiau'i faefoge'i mo felao inipo 1000 feafia kinagai kai eoma. Ega'ina afegai isa fekepapealaisa afa'agamo mo feagu.

Ke lau Deo eaguagu afuga laisa aisama, egae papiau isapu keafiia papiau e'i laomai felo, o apala afa fekepeni'i keoma au'i laisa'i. Ke papiau Iesu fouga ko'a keifafoua auga puogai, ke Deo ega iifa puogai aiso'i kefoua au'i lalau'i laisa. Ega'ina papiau'i auga ifeni koa i'opoga auga, o isa iisa i'opoga mo kekapa auga akeau afagaina, ke ega maka paku'iai o ima'iai akeoge au'i. Isa kemaunimue ke Iesu Kristo fou inipo 1000 kapa ma'oai ke'imai'i. Ega'ina auga maeai maunimue eufai auga. (Kai papiau isa'i kemae au'i auga, akemaunimue mo elao inipo 1000 efua afegai kai.) Kai papiau kapa'i maeai maunimue eufai auga alogai kemaunimue au'i, Deo eegai kapa felo'i keafi'i ke alo'i elolofa au'i. Ke mae gua auga isapuga isa ae'ima'i. Kai isa Deo, ke Iesu Kristo fou e'i sakedote au'i akemia, ke isa fou inipo 1000 kapa ma'oai ake'ima'i.

Satani Ega Kina Fua

Ke inipo 1000 agepagai afegai aisama, Satani ega tipula afugai akepapealaisa. Ke isa agepealai agelao aagoa kiuga paniai, ago ma'oai kepafaala'i Kok, ke Makok keoma au'i papiau'i agefoge'i, ega koa agepakai guguaini'i ifani kegalao ageoma. Ke ega'ina papiau'i auga, au'i ma'oai mo a'uai figu kekae au'i koa i'opoga. Isa aagoa fofouga alogai kepea pagai Deo ega papiau keagu afuga, Deo taoni alo ko'agai anina eani auga taonina keapa lofe. Kai ufai lo eake emai eumai'i ekogopi'i. 10 Ke Satani papiau efoge'i auga keafiia ifeni koa i'opoga, ke profeta pifoge fou, mulamula laofaga isapuga ipauma ofugaga alogai kepiulai'i afugai kepiulaisa. Egae gapi gani faaga'i agekiekie aoniamo.

Papiau E'i Laomai Felo O Apala Afa Akeafia Kina Fua Auga

11 Egae kai lau Deo ega aguagu afuga akaiki'a ipauma kelogai Isa egae eagu laisa. Ke aagoa ufa fou Isa agogai kepealai, ke isa afu'i laa'i emia. 12 Ke lau papiau ma'oai, au akaiki'a'i ke e'ele'i au'i kemae au'i Isa ega aguagu afuga agogai keapa, ke Isa agogai puka keega keka laisa'i. Ke puka i'oina aga'o isafa kepaega eka. Ega'ina puka auga papiau agu pagai maunina fepeni'i auga puka. Ke kemae au'i auga isa kapa'ina kekapai'i au'i fou'i pukai kepapua'i koa i'opoga mo, afa ega koa keafiia. 13 Ke a'u, papiau kemae egae alogai keagu au'i epapealai'i. Ke mae au'i Ipeliai keagu au'i epapealai'i. Ke papiau aga'o aga'o kapa'ina kekapaisa auga kainai mo afa akeafia. 14 Ke mae Hades fou auga keafii'i lo ofugaga akaiki'a alogai kepiulai'i. Ke lo ofugaga akaiki'a ega'ina auga, mae gua auga fouga eifania. 15 Ke aufalao aga'o aka Deo papiau agu pagai maunina fekeafia eoma pukagai laa'i auga, keafiia lo ofugaga akaiki'a alogai kepiulaisa.

Copyright information for `MEK