Revelation of John 21

Ufai Ierusaleme Taonina Mamaga

Egae kai lau maau elao aisama, ufa mamaga, ke aagoa isafa mamaga auga laisa. Gome ufa eufai auga, ke aagoa eufai auga fou laa'i kemia, ke a'u isafa egae laa'i. Ke lau, Ierusaleme taonina mamaga, Deo ega Taoni ufai Deo eegai eake emai auga laisa. Isa auga, ifiao isa akafa ageakafania auga faugai ekaikai felo alogaina auga koa i'opoga ekaikai eake emai laisa. Ke lau Deo ega aguagu afugai aufalao aga'o aina akaiki'agai iina eifa oma aina lalogonia, “Moisa, Deo ega pagua auga pau eake papiau e'i pagua emia. Ke Isa papiau fou akeagu. Papiau ega'ina Isa ega papiau akemia, ke Deo ifo auga isa fou akemia, ke Isa e'i Deo agemia. Deo isa maa'i iuga ma'oai agefaina. Ke mae, pinapina, apepe, ke kiekie fou laa'i akemia. Gome kapa ufai'i ma'oai kepagai efua,” eoma.

Ke Deo ega aguagu afugai eagu auga eifa einaka, “Lau kapa ma'oai mama'i lakapa'i!” eoma. Ke eifa pugu einaka, “Ke i'ina iifa'i mopapua'i, gome i'ina iifa'i ko'a'i ipauma'i, ke fopako'ani'i auga ekainia,” eoma.

Ke Isa lau epainiau pugu einaka, “Kapa ma'oai lakapai'i efua. Lau Alfa, ke Omeka. La'ina, ke Fua au. Kaisau aiso ekupu auga, lau isa fei gome mauni mamaga epipeni auga feina, afa laa'i, alapeni aagenia mo ageinu. Kaisau ega pako'ai laomai apala'i agepalutini'i auga, i'ina kapa'i ma'oai alapenia. Lau isa ega Deo alamia, ke isa Lau gau agemia. Kai kemani'i au'i, pako'a laa'i au'i, Deo gua kepakupua au'i, auau au'i, amage koa lao'i mai'i kekapa'i au'i, ugauga au'i, deo pifoge'i keau afagaini'i au'i, ke pifoge au'i ma'oai auga afu'i, mulamula laofaga isapuga ipauma ofugaga akaiki'a auga,” eoma.

Egae kai agelo imagea gua liti imagea gua alo'iai kapa apala'i imagea gua fuagai kefopulaisa au'i aga'o emai lau epainiau einaka, “Mai, lau oi Sipi Gauga ifiao ageakafania, akafa agemia auga alapakinaiso,” eoma. 10 Ke isa lau Deo ega Spiritu isapugai eafiiau elaoainiau iku akaiki'agai, au'oniai ke Ierusaleme taonina, Deo ega taoni, ufai Deo eegai eake emai auga epakinaisau. 11 Ke taoni ega'ina auga Deo ega eaea akaiki'a ipauma eafiia, ke ega kimage auga, kepo aga'o afa akaiki'a ipauma aka jasper koa i'opoga ekimage alogaina, ke faagagai ofu aga'o laa'i, kepo aga'o kalati koa i'opoga, agaisa pagainia auga aka crystal koa i'opoga. 12 Ke ega'ina taonina pou akaiki'a e'agau alogaina auga eapa lofe. Ke pouai pa'afi ma'oai 12 keka. Ke agelo 12 pa'afi ega'inagai keapa. Ke pa'afi ega'ina laa'iai Israel ikupu'i 12 aka'i kepapua. 13 Ke kina e'agaukae afuga, East kaina pa'afi oiso keka. Ke North kaina pa'afi oiso keka. Ke South kaina pa'afi oiso keka. Ke kina eake afuga, West kaina isafa pa'afi oiso keka. 14 Ke pou papagai auga uu'u koa i'opoga, kepo 12 faaga'iai pou kekapaisa. Ke kepo ega'ina faaga'iai, Sipi Gauga ega apostolo 12 aka'i kepapua'i.

15 Ke agelo lau maauai enini'ani auga amu i'opo'i kapa goldai kekapa auga eafiia, Ierusaleme taoni ega'ina, ke pa'afina, ke pouga fou ga'opo'i eoma. 16 Ke taoni ega'ina ega maefa, ke uufa fou auga i'opo'i mo. Ke apie apie fou i'opo'i koa i'opoga, ega maefa isafa fou i'opo'i mo. Agelo ega'ina i'opo augai taoni e'opoisa, ke ega maefa auga 2200 kilomita, uufa isafa ega koa i'opoga, ke ega maefa au'oni elao auga isafa ega koa i'opoga. 17 Ke agelo i'opo epapinauga auga i'opogai pou e'opoisa, ke papiau aumauni e'i i'opoai e'opoisa aisama, pou ega maefa au'oni elao auga 65 mita. 18 Ke pou ega'ina auga kepo afa akaiki'a aka jasper keafiia kekapaisa. Ke taoni ifo auga gold ipaumagai kekapaisa, ke iisa auga kalati aeofu auga koa i'opoga. 19 Ke taoni pouga papagai uu'u koa i'opoga kepo'i auga, kepo afa'i akaiki'a'i i'oi'i i'oi'iai kepakaikai'i. Ke kepo uu'u'i afa'i akaiki'a ega'ina au'i auga aka'i inamo'e; kepo eufai auga aka jasper, ke gua auga aka sapphire. Ke oiso auga aka chalcedony; ke pani auga aka emerald. 20 Ke ima auga aka sardonyx; ke imagea aga'omo auga aka sardus; ke imagea gua auga aka chrysolite; ke imagea oiso auga aka beryl; ke imagea pani auga aka topaz; ke ou'aga auga aka chrysoprase; ke ou'aga kuagai aga'omo auga aka jacinth; ke ou'aga kuagai gua auga aka amethyst. 21 Ke taoni pa'afi'i au'i isafa kepo afa akaiki'a aka pearl keafii'i kekapai'i. Ke pa'afi aga'o aga'o auga pearl aga'omogai kekapaisa. Ke taoni keagaga auga gold ipaumagai kekapaisa kai, iisa auga kalati aisa pagainia koa i'opoga.

22 Kai taoni alogai Deo ega e'a alaisa, gome Lopia Deo kapa ma'oai agekapa'i agekaina, ke Sipi Gauga fou auga Deo ega e'a. 23 Ke kina taoni ega'ina laagai afaeaga, ke gafa isafa taoni ega'ina laagai afaepoa. Gome Deo ega eaea akaiki'a auga taoni ega'ina epaeaea. Ke Sipi Gauga auga taoni ega'ina lanepaga emia. 24 Ago ma'oai taoni ega'ina eaeagai akepea. Ke aagoa kini'i ma'oai kapa felo'i ee'iai kekae au'i akemaiseini'i ega'ina taoninai. 25 Ke kina aga'omo alogai ganinagai, taoni pa'afi'i ega'ina afakekupukupuni'i. Gome egae afaegapigapi. 26 Ke ago ma'oai e'i kapa felo'i, ke e'i akaiki'a ma'oai akemaiseini'i egae. 27 Kai ofu kapa'i aga'omo ganinagai, ega'ina taonina alogai afaekoko. Ke kaisau Deo gua kepakupua kapa'i ekapa'i auga, ke epifoge auga isafa ega'ina taoninai afaekoko. Kai kaisau aka'i Sipi Gauga mauni epipeni auga pukagai kepapua au'i mo egae akekoko.

Copyright information for `MEK