Revelation of John 22

Mauni Agapuge

Ke agelo ega'ina lau agapuge mauni epipeni auga feina epakinaisau. Ke fei ega'ina auga kepo afa akaiki'a aka crystal koa i'opoga emalolo alogaina, ke Deo ke Sipi Gauga fou e'i aguagu afugai ekipolai elao. Ke eake emai taoni keagaga ipuaina ipaumagai epiau. Ke agapuge ega'ina apie apie auga au mauni kepipeni au'i keapa. Ke au ega'ina au'i auga ani'i ou'aga kuagai gua keoge'i. Ke aua gafai auga ani'i aga'o aga'o keogei'i. Ke au ega'ina gagau'i auga ago fekepafelo'i au'i. Ke kapa aga'o keifa apala penia auga ega'ina taonina alogai afaeka. Ke Deo ke Sipi Gauga fou e'i aguagu afu'i auga taoni alogai akeka. Ke Isa ega pinauga au'i isa ega pinauga akekapa. Ke pinauga au'i ega'ina Deo kua maaga akeisa, ke aka isa paku'iai ageka. Ke egae afaegapigapi pugu. Ke isa lanepa eaea, o kina eaea fekeafia auga afaekaina. Gome Lopia Deo isa eaea agepeni'i. Ke isa kapa ma'oai ake'ima'i aoniamo.

Ke agelo ega'ina lau epainiau pugu einaka, “Lopia Deo ega Spiritu profeta epenii'i auga, ega agelo eulaisa kapa'ina afa'agamo fekemia auga, isa ega pinauga au'i epakina'i. Ega kainai i'ina iifa'i au'i ko'a'i ipauma'i, ke oi i'ina iifa'i fopako'ani'i auga ekainia,” eoma.

Iesu Emai Pugu

Ke Iesu lau epainiau einaka, “Moisa, lau afa'agamo alafai! Kaisau i'ina pukagai Deo ega iifa profeta koa i'opoga iifafouga emia, kepapua'i au'i muni'iai epea auga, Deo eegai kapa felo'i eafi'i,” eoma.

Lau Ioane, ega'ina kapa'i a'o'i lalogonia, ke laisa'i. Ke lau ega'ina kapa'i au'oniai au'i ma'oai a'o'i lalogonia aisama, agelo ega'ina kapa ega'ina ma'oai lau epakinaisau auga ife fo'inai laomukipo maau afagaina laoma. Kai isa lau epainiau einaka, “Ega'ina folokapa! Lau isafa oi, ke oi aamu akimu profeta au'i, ke i'ina pukagai iifa ma'oai kekae au'i muni'iai kepea au'i ma'oai koa i'opo'i, Deo ega pinauga ikapa au. Ega kainai Deo moau afagaina!” eoma.

10 Ke epainiau pugu einaka, “I'ina pukagai Deo ega iifa profeta koa iifafouga emia auga, puka ipaafiapina kapagai folopaafiapia, gome kina emai kainagai. 11 Kaisau laomai apala ekapa auga pua'afuga gakapa. Ke kaisau alo feofu kapa'i ekapa'i auga, mopua'afuga gakapa'i. Ke kaisau Deo maagai alo opai lao'i mai'i ekapa'i auga, mopua'afuga gakapa'i. Ke kaisau alo elolofa auga, mopua'afuga alo galolofa,” eoma.

12 Ke Iesu eifa pugu einaka, “Moisa, lau afa'agamo alafai! Ke afa fapipeni auga kapa'i lau eeuai kekae. Ke lau papiau aga'o aga'o kapa'ina kekapaisa auga kainai mo afa alapeni'i. 13 Lau Alfa, ke Omeka. Ufaimaaga, ke La'ina au, ke Muniai Ipauma, ke Fua au.

14 Ke kaisau e'i tiapu keikua koa i'opoga e'i laomai felo au'i, Deo eegai kapa felo'i akeafi'i. Ega koa isa au mauni epipeni auga anina fekeania isapuga akeafia. Ke isa Ierusaleme taonina mamaga auga pa'afinai fekekoko auga isapuga fekeafia laoma. 15 Kai papiau ugauga kekapa au'i, amage koa lao'i mai'i kekapa'i au'i, auau au'i, deo pifoge'i keau afagaini'i au'i, ke pifoge anina keani ke kekapa'i au'i ma'oai auga taoni ega'ina afegai keague. Ega'ina papiau'i auga amu'e koa i'opo'i. 16 Lau, Iesu e'u agelo laulaisa, iifi e'a fau'iai ega'ina iifaga ko'a ipauma auga feifafoua laoma. Ke lau auga Mesaia, Davide okogai lamai au akaiki'au au, ke Davide akagai lamai au. Ke lau auga amagai mi'imi'ina eeaea alogaina au,” eoma.

17 Ke Deo ega Spiritu, ke ifiao Sipi Gauga ageakafania auga fou keifa keinaka, “Mai,” keoma. Ke kaisau aina epaaua isa aina'i elogo auga feifa, “Mai,” feoma. Ke kaisau aiso ekupu auga femai. Ke kaisau anina eani auga, femai fei mauni epipeni auga afa laa'i, feafi aagenia mo.

18 Lau papiau ma'oai Deo ega iifa i'ina pukagai profeta koa i'opoga iifafouga emia a'o kelogo au'i ma'oai aina'i iina lapalogo oma: Aufalao aga'o i'ina iifa'i laagai iifa i'oina aga'o ageogeaua koa aisama, i'ina pukagai kapa apala'i fou'i kepapua'i au'i, Deo ega'ina kapa'i apala'i laagai ageogeaua. 19 Ke aufalao aga'o i'ina pukagai Deo ega iifa profeta koa i'opoga iifafouga emia auga aga'o ageafilaisa koa aisama, i'ina pukagai kapa'ina kepapua'i au'i, Deo ega taoniai au mauni epipeni auga faagagai kapa'ina isa apuga feafia eoma auga ageafania.

20 Ke ega'ina kapa'i ma'oai ko'a'i mo auga eifafoua auga eifa einaka, “E, lau afa'agamo alafai,” eoma.

Amen. Lopia Iesu, mai.

21 Lau lamegamega ega koa Lopia Iesu ega gafegafe Deo ega papiau ee'iai feka laoma. Amen.

Copyright information for `MEK