Revelation of John 3

Sardis Iifi E'a Papiau'i E'i Iifa

Isa lau epainiau pugu einaka, “Sardis iifi e'a papiau'i e'i iifa ipapea auga
1 Grik malagai auga agelo isafa keoma. Verse 7 ke 14 isafa alogai ekae.
ega iifa i'ina fopapua:

  • “I'ina iifaga auga, isa Deo ega spiritu au'i imagea gua, ke mi'imi'i imagea gua eafi'i auga ega iifa. Lau oi kapa'ina lokapa auga lalogo. Papiau ma'oai kelogo felo oi auga loagu felo keoma kai, oi lomae efua koa i'opoga.
Ega puo mo'ue pugu! Ke oi eemuai kapa'ina ekae afa'agamo agemae auga mopakapulania. Gome lau e'u Deo maagai oi emu pinauga opaina auga alaisa. Ega kainai kapa'ina loafia, ke a'o lologonia auga foopolani'i faefuafua. Ke ega'ina muni'iai mopea, ke emu laomai apala'i foumakalaini'i. Kai oi afolo'ue pugu koa aisama, lau painao au koa alafai, ke lau kina maaga kapagai eemu alafai auga afolologo.
  • Kai Sardis taoninai oague aumi epomiai papiau isa'i mo afe'i tiapuga aeofu koa i'opoga, e'i laomai apala aemia. Ega'ina au'i laomai felo'i tiapu keloga koa i'opoga au'i akei'iuka'i lau fou agapea. Gome isa auga Deo eisa'i ekainia au'i.
Kaisau ega pako'ai laomai apala'i agepalutini'i auga, ega'ina au'i koa i'opoga, ega laomai felo auga, afe tiapuga keloga koa i'opoga agei'iuka. Ke lau isa aka agu pagai maunina feafia auga pukagai kepapua auga afala'ina. Kai lau Amau, ke ega agelo fou ago'iai isa aka alaifafoua. Kaisau aina ekae auga, Deo ega Spiritu iifi e'a ee'iai kapa'ina eifania auga aina felogo.”

Filadelfia Iifi E'a Papiau'i E'i Iifa

Isa lau epainiau pugu einaka, “Filadelfia iifi e'a papiau'i e'i iifa ipapea auga ega iifa i'ina fopapua:

  • “I'ina iifaga auga, isa alo elolofa auga, ke iifa ko'a inagome auga, ke Davide ega isapu akaiki'a pa'afina fepaagalaisa isapuga eafiia auga, ega iifa. Isa kapa'ina epaagalaisa auga kai aga'o agekupuga afaekaina. Ke kapa'ina ekupuga auga kai aga'o agepaagalaisa afaekaina.
Lau oi kapa'ina lokapa auga lalogo. Moisa, lau e'u pinauga fokapa auga pa'afina eagalai umamo kai aga'o agekupuga afaekaina auga oi agomiai laogeisa. Oi emu pako'a kapulaga afa'agamo eemuai ekae auga mo ganinagai, oi lau e'u iifa muninai lopea paisa, ke lau akau alopuniaiaina auga lalogo. Satani ega la'afou papiau'i isa'i, Iudea papiau'i laa'i kai kepifoge ifo'i Iudea papiau'i keoma'i au'i oi alapenio. Moisa, lau isa alapapea'i ega koa akefai oi ifemu fo'inai fekeomukipo, ke lau alou ko'agai oi animu laani auga isa fekelogo laoma. 10 Oi lau e'u iifa kapula'i, papiau gamuga mo fekeopo laoma au'i iifa'i muni'iai lopea. Ega kainai i'opo kina maaga agemai agofa'ai keague au'i ma'oai fe'opo'i ageoma agemai agofa'a fofouga alogai aisama, lau oi i'opo ega'ina eegai alapapealaiso. 11 
  • Lau afa'agamo alafai. Oi eemuai kapa'ina kekae au'i foafiapi'i mo. Ega koa kai aga'o oi afa akaiki'a kraon koa i'opoga foafia auga faeafanio.
12 Kaisau ega pako'ai laomai apala'i agepalutini'i auga, lau e'u Deo ega e'ai ipalao kapula ipauma alapamia. Ke isa Deo ega e'a afaepuapua'afuga. Ke lau isa faagagai e'u Deo aka alapapua. Ke lau e'u Deo ega taoni, Ierusaleme mamaga, ufai lau e'u Deo eegai ageake agemai auga aka isafa isa faagagai alapapua. Ke lau akau mamaga isafa, isa faagagai alapapua. 13 Kaisau aina ekae auga, Deo ega Spiritu iifi e'a ee'iai kapa'ina eifania auga aina felogo.”

Laodisia Iifi E'a Papiau'i E'i Iifa

14 Isa lau epainiau pugu einaka, “Laodisia iifi e'a papiau'i e'i iifa ipapea auga ega iifa i'ina fopapua:

  • “I'ina iifaga auga, isa Iifa Ko'a Inagome Auga,
    14 Grik malagai, “Amen.”
    ke papiau fekepako'ania, ke alo ko'agai iifa ko'a mo eifafoua auga, ke Deo ega pagama kapa'i ma'oai e'ima'i Lopiaga auga ega iifa.
15 Lau oi kapa'ina lokapa auga lalogo. Oi alo'isapu ke alokeke'a. Lau anina laani auga, oi ipuainagai folomia kai kapa aga'omo fomia laoma. 16 Ega puo oi alo'isapu alogaina, ke alokeke'a alogaina kai, ipuainagai mo kainai, lau akeuai afa'agamo oi ala'upelaiso. 17 Oi ifomu foumu loifania loinaka, ‘Lau lapa'amu'amu lalaoaina, ke pau lapa'amu'amu efua, ke lau kapa aga'o eegai alaafi'afu,’ looma. Kai oi lolifu afe'ai, papiau oi keisao guamu keania, maamu ekimi'i, ke faagamu maini koa i'opoga loulalu alogaina auga oko alologo. 18 Lau oi magogomu laauga, lau eeuai gold lo e'isapu alogaina auga logai keuma epo emaefa kai, gold ko'a ipauma mo eka auga fo'afa, ega koa oi fopa'amu'amu laoma. Ke afemi tiapu'i kelo'i fo'afa'i foi'iuka'i, ega koa oi faagamu maini meagaina lopa'aua auga fokaisapua. Ke maamu mulamula fo'afa maamuai fooge, ega koa afu foisa laoma. 19 Lau auga kaisau alou ko'agai anina laani auga lafina, ke lapaikifania keaga felogai lapapea. Ega puo oi kapa'ina lokapa auga alomu ko'agai fokapa, ke emu laomai apala foumakalaini'i. 20 Moisa! Lau pa'afi akegai laapae pa'afi la'inipa. Aufalao aga'o lau ainau agelogo, ke pa'afi agepaagalaisa koa aisama, lau alakoko alalao isa fou agaaniani. Ke isa isafa lau fou agaaniani. 21 
  • Kaisau ega pako'ai laomai apala'i agepalutini'i auga, lau isa isapu alapenia fou kaimaisalao e'u aguagu afugai agaagu. Ega'ina auga lau laomai apala'i lapalutini'i, Amau ega aguagu afugai laaguega koa i'opoga mo agemia.
22 Kaisau aina ekae auga, Deo ega Spiritu iifi e'a ee'iai kapa'ina eifania auga aina felogo.”
Copyright information for `MEK