Revelation of John 4

Ufai Deo Ega Aguagu Afuga

Isa ega'ina eifani'i efua afegai, lau maau elao pugu. Moisa! Ega aisama lau ufai pa'afi aga'o eagalai eka laisa. Ke aufalao aga'o aina fi'i koa i'opoga enini'ani kaukau aina lalogo auga eifa einaka, “Mo'agaukae mai inae. Ke lau i'ina kapa'i akemia afegai, kapa'ina muni fekemia auga alapakinaiso,” eoma. Ega aisama fiakoa mo lau alou Deo ega Spiritu epogu. Moisa! Ega aisama ufai aguagu afuga eka, ke aufalao aga'o ega'ina afugai eagu laisa. Ke ega'ina papiauga egae eagu auga, iisa kepo pitoga, afa akaiki'a ipauma, ke kepo i'oina aga'o faaga egegefa auga koa i'opoga. Ke ananati auga isa eagu afuga eailofe, ke iisa auga kepo afa akaiki'a ageage auga koa i'opoga.

Ke isa eagu afugai auga, aguagu afu'i ma'oai mo 24 Deo ega aguagu afuga kekalofe. Ke au akaiki'a'i au'i 24 ufai keague au'i ma'oai afe'i tiapu'i kelo'i kei'iuka'i ega'ina afu'iai keagu. Ke kin kania'iai kraon keogeoge koa i'opoga, goldai kekapa auga isa kania'iai eka. Ke Deo eaguagu afuga faagagai kimage eafi epealai, ke ufa eauniia a'o, ke a'oa'o akaiki'a emia emai. Deo ega aguagu afuga agogai, lanepa imagea gua keaga keka. I'ina au'i auga, Deo ega spiritu imagea gua au'i. Ke Deo ega aguagu afuga agogai auga, a'u kai kalati koa i'opoga, agaisa pagainia agekaina auga isafa eka.

Ke Deo ega pagama kapa'i maa'i maunina au'i pani, ago'iai ke muni'iai maa'i mo efai elaoaina au'i, ipuainagai Deo eaguagu afuga keagu lofe.
Pagama kapa'i ega'ina epo'iai eufai auga, laion koa iisa. Ke isa muninai auga, polomakau koa iisa. Ke pagama kapa oiso auga kua maaga papiau aumauni koa i'opoga. Ke pani auga, paili egopo auga koa iisa. Pagama kapa'i ega'ina aga'o aga'o pani'i ma'oai mo imagea. Ke faaga'i fofouga auga maa'i maini efai elaoaina, ke pani'i papagai ganinagai, maa'i maini efai elaoaina. Ke isa gapi gani Deo keifagaina aefuafua:

“Lopia, Deo kapa ma'oai agekapa'i agekaina auga,

ufainagai eagu auga, pau eague auga, ke muni agemai auga,

Alo Elolofa, ke Alo Elolofa, ke Alo Elolofa,” keoma.

Ke pagama kapa'i au'i pani, Deo ega aguagu afugai eagu auga ke eague aoniamo auga kepalopiania, au akaiki'a kepamia ke tenkiu kepenia. 10 Isa ega koa kekapakapa kai, au akaiki'a'i au'i 24 ufai keague au'i, Deo ega aguagu afugai eagu auga agogai keomukipo ke eague aoniamo auga keau afagaina. Ke isa kania'iai kraon eka auga keafia ago'iai kepiugalao kai, iina keifa oma keinaka:

“Emai Lopia, ke emai Deo kepalopianio, au akaiki'amu kepamiaiso,

11 ke isapu akaiki'a aumu kepamiaiso auga ekainia,

gome oi kapa ma'oai lopagama'i.

Ke oi emu logoai kapa ma'oai kegama, ke keague, ke kekae,” keoma.

Copyright information for `MEK