Revelation of John 5

Puka Ke Sipi Gauga Fou

Egae kai Deo ega aguagu afugai eague auga ima kaina kainai puka apie apie malele kepapua, ke ipaafiapina kapa'i ma'oai imagea gua kepaafiapia laisa. Ke agelo isapu akaiki'a auga aina akaiki'agai iina eifa oma auga lau laisa: “Kaisau puka kepaafiapia kapa'i ageafilai'i, ke ega'ina puka agepaagalaisa agekaina?” Kai ufai, o aagoai, o aagoa papagai keague au'i aufalao aga'o ega'ina puka fepaagalaisa, o alo feisa auga laa'i. Ke kai aga'o ega'ina puka fepaagalaisa, o alo feisa fekaina auga akekapulaisa puo, lau laapepe alogaina. Ega aisama au akaiki'a'i au'i 24 ufai keague au'i aga'o lau epainiau einaka, “Foloapepe! Moisa. Laion Juda ikupugai, Davide okogai emai, au akaiki'a auga ega ou au'i ma'oai epalutini'i efua. Ega puo isa puka, ke puka ipaafiapina kapa'i imagea gua au'i agepaagalai'i agekaina,” eoma.

Ke isa eaguagu afugai, pagama kapa'i maa'i maunina au'i pani, ke au akaiki'a'i ufai keague au'i fou keagu lofe auga, ipuainagai Sipi Gauga eapa laisa. Isa iisa auga keaupugua koa i'opoga. Ke isa pa'o imagea gua, ke maaga isafa imagea gua. Ke maaga imagea gua auga Deo ega spiritu au'i imagea gua eulai'i agofa'a fofouga kelao au'i. Sipi Gauga ega'ina emai Deo ega aguagu afugai eague auga, ima kainai puka ega'ina eafiia. Ke eafiia aisama, pagama kapa'i maa'i maunina au'i pani au'i, ke au akaiki'a'i ufai keague au'i 24 au'i fou Sipi Gauga agogai keomukipo. Ke au akaiki'a'i ufai keague au'i aga'o aga'o harp
8 I'ina kapa auga kita koa i'opoga mai'ufe kepa'opuania.
keafii'i, ke liti goldai kekapa'i alo'iai mulamula foga felo kepogu au'i keafii'i. Mulamula foga felo ega'ina auga, Deo ega papiau e'i megamega.
Ke iifi mamaga keifinia keinaka:

“Oi auga, puka ipaafiapina kapa'i,

ke puka ega'ina aloafia alopaagalaisa agekaina aumu.

Gome oi keaupuguiso,

ke ifamuai ago aga'o aga'o papiau'i,

ke ikupu aga'o aga'o,

ke mala i'oi'i i'oi'i ma'oai alo'iai papiau lo'afai'i Deo eega lolaoaini'i.

10 Ke oi isa emu agofa'a papiau'i,

ke emu sakedote lopamia'i,

i'a a'a Deo ega pinauga fekekapa looma.

Ke isa ma'oai agofa'a fofouga ake'ima.”

11 Egae kai lau maau elao, ke agelo ealogai alogaina agapaauni'i afaekaina au'i aina'i lalogonia. Ke agelo ega'ina au'i, Deo ega aguagu afugai eagu afugai pagama kapa'i, ke au akaiki'a'i ufai keague au'i fou keapa lofe'i. 12 Ke agelo ega'ina au'i keagaga keinaka:

“Sipi Gauga keaupugua auga,

isapu, pa'amu'amu, ikifa ke kapula feafia auga ekainia.

Ke papiau isa kepalopiania,

ke au akaiki'a kepamia, ke keifagaina auga ekainia!”

13 Egae kai lau pagama kapa'i ma'oai, ufai, aagoai, a'isa papagai, a'uai, ke kapa ma'oai egae kekae au'i iina keifa oma aina'i lalogonia:

“Kapa ma'oai Deo ega aguagu afugai eague auga ke Sipi Gauga auga fou,

fekeifagaini'i, fekepalopiani'i, au akaiki'a'i fekepamia'i,

ke isapu inagome au'i fekepamia'i aoniamo!”

14 Ega aisama pagama kapa'i maa'i maunina au'i pani au'i keifa keinaka, “Amen,” keoma. Ke au akaiki'a'i ufai keague au'i keomukipo isa keau afagaini'i.

Copyright information for `MEK