Revelation of John 6

Puka Ipaafiapina Kapa'i Imagea Gua Au'i

Egae kai lau Sipi Gauga ega'ina puka ipaafiapina kapa'i imagea gua au'i aga'o epaagalaisa auga laisa. Ega aisama pagama kapa'i maa'i maunina au'i pani epo'iai aga'o aina ufa eauga koa i'opoga auga eifa, “Mai,” eoma a'o lalogonia. Ke maau elao aisama, moisa oti keloga laisa! Ke oti laagai eaguka auga, imagai afeau ke kin kania'iai kraon keoge auga kepeniia. Ke isa otiai eaguka, epealai elao ega koa ega ou au'i ma'oai fepalutini'i eoma.

Ke Sipi Gauga puka ipaafiapina kapa gua auga epaagalaisa aisama, pagama kapa gua auga eifa einaka, “Mai,” eoma aina lalogonia. Ega aisama oti i'oina aga'o pitoga emai. Ke oti laagai eaguka auga, isapu kepeniia, aagoai gagao feafani'i, isa ifo'i mo fekeaupugu'i eoma. Ke isa ifani a'ifaga akaiki'a auga kepeniia.

Ke Sipi Gauga puka ipaafiapina kapa oiso auga epaagalaisa aisama, pagama kapa oiso auga eifa einaka, “Mai,” eoma aina lalogonia. Ke maau elao aisama, moisa, oti umuga laisa! Ke oti ega'ina laagai eaguka auga, kapa aga'o auni'i e'i meau i'opoga mo kegaisa keoma auga sikele'i eafii'i laisa. Ega aisama lau pagama kapa'i epo'iai aufalao aga'o koa aina iina eifa oma auga aina lalogonia: “Palafa pute e'ele aga'omo
6 Grik malagai, koiniks. I'ina auga kilo aga'omo koa i'opoga.
auga, kina aga'omo pinauga afa.
6 Grik malagai, denari aga'omo.
Ke barley pute'i e'ele'i oiso auga, kina aga'o pinauga afa. Ke gakugaku oilina, fino fou folopalifu'i!” eoma.

Ke Sipi Gauga puka ipaafiapina kapa pani auga epaagalaisa aisama, pagama kapa maaga maunina pani auga eifa, “Mai,” eoma aina lalogonia. Ke maau ekiakae aisama, moisa oti iisa eogogo auga laisa! Ke oti ega'ina laagai eaguka auga, aka Mae, ke Ipeli
8 Grik malagai, Hades.
isa muninai mo elao. Isa agofa'a fofouga alogai ago pani koa i'opoga auga, isa ago ega'ina pani epo'iai aga'omo feke'ima auga isapuga keafiia. Ega koa ago ega'ina papiau'i pipaini a'ifagai, mageai, isafa akaiki'a'iai, ke ago alo a'o a'i'iai isa fekeaupugu'i keoma.

Ke isa puka ipaafiapina kapa ima auga epaagalaisa aisama, lau a'o Deo kepa'a penia afuga papagai papiau lalau'i keagu laisa'i. Isa auga Deo ega iifa kainai keagu, ke alo'i ko'agai Deo ega iifa ko'a kepamia kainai papiau isa keaupugu'i. 10 Isa aina'i akaiki'agai keagaga keinaka, “Lopia, Isapu akaiki'a, alo lolofa, ke iifa ko'a inagome aumu, kina epo pika agelao kai, oi agofa'ai keague au'i e'i laomai felo, o apala afa alopeni'i, ega koa lai ifamai afa alooge?” keoma. 11 Ke ega'ina papiau'i lalau'i aga'o aga'o tiapu keloga kepenii'i keafii'i. Ke kepaini'i afa'agamo feke'ima, felao papiau isa koa i'opo'i, Deo ega pinauga kekapa au'i, ke aa'i aki'i Kristiano papiau'i isa koa i'opo'i akeaupugu'i au'i, Deo ega logoai papiau pika koa i'opo'i akemae eoma auga akemae afegai kai keoma a'o kelogonia.

12 Ke Sipi Gauga puka ipaafiapina kapa imagea auga epaagalaisa laisa. Ega aisama kafokau akaiki'a ipauma emai. Ke kina umuga ipauma emia, iisa ofuofu tiapuga a'o faaga umuga puinai kekapa auga koa i'opoga emia. Ke gafa fofouga iisa i'oina emia, ifa pitoga koa i'opoga emia. 13 Ke ameku akaiki'a emai aisama, au aka fik anina maisa epua'i ke'ualai koa i'opoga, ufai mi'imi'i ke'ualai keake aagoai. 14 Ke puka kepaofe koa i'opoga, ufa isafa ega koa emia elao laa'i emia. Ke aagoai iku ma'oai, ke keleipua ma'oai ifo'i afu'iai keka auga keafilai'i.

15 Ega'ina alogai aagoai kin au'i, lopia au'i, ifani au'i e'i au akaiki'a'i au'i, pa'amu'amu au'i, kapula maa'i au'i, ke kala'afi ma'oai, ke papiau aage'i ma'oai kelao iku ine'iai, ke ikuai fopa epo'iai kei'ofake. 16 Ke isa iku fopa fou kepaini'i keinaka, “Lai laamaisai amou'alai, ke Deo ega aguagu afugai eague auga, ke Sipi Gauga ega guakupu eegai amopakaisapumai! 17 Gome isa e'i guakupu kina akaiki'a auga emai efua, ke kaisau isa e'i guakupu alogai ageaguka agekaina?” keoma.

Copyright information for `MEK