Revelation of John 7

Deo Papiau Faaga'iai Maka Eoge Au'i

Ega'ina afegai lau agelo pani, aagoa kiuga paniai keapa laisa'i. Isa ameku pani aagoa kiuga paniai kepua kemai au'i keafiapi'i, ega koa ameku aga'o faelao aagoa, a'u, ke au aga'o faepua keoma. Egae kai lau agelo aga'o kina e'agau afugai emai auga, Deo eague aoniamo auga, ega maka eafiia emai laisa. Ke isa eagaga agelo pani aagoa, ke a'u fou fekepalifua isapuga keafiia au'i epaini'i einaka: “Oi aagoa, o a'u, o au folopalifu'i felao lai, i'a a'a Deo ega pinauga au'i paku'iai maka faoge kai,” eoma. Egae kai lau papiau pika paku'iai maka isoge emia auga a'o lalogonia. Ega'ina papiau'i auga Israel ikupuga alogai papiau ma'oai 144,000 auga inamo'e'i:

 • Juda ikupugai 12,000,
 • Ruben ikupugai 12,000,
 • Gad ikupugai 12,000,
 • Asher ikupugai 12,000,
 • Naftali ikupugai 12,000,
 • Manaseh ikupugai 12,000,
 • Simion ikupugai 12,000,
 • Lefi ikupugai 12,000,
 • Isaka ikupugai 12,000,
 • Sebulun ikupugai 12,000, Iosepa ikupugai 12,000, Benjamin ikupugai 12,000, paku'iai maka keogeisa.

  Agofa'a Fofougai Kemai Au'i Kela'afou

  Ega'ina afegai maau elao aisama, moisa, lau la'afou akaiki'a ipauma kai aga'o agepaauga afaekaina auga laisa. Ega'ina la'afouga alogai, agofa'a alogai, ago ma'oai papiau'i, ikupu ma'oai papiau'i, ke papiau faaga'i i'oina i'oina ma'oai, ke mala ma'oai papiau'i kemai, Deo ega aguagu afuga, ke Sipi Gauga fou ago'iai keapa. Ke isa tiapu kelo'i kei'iuka'i, ke ima'iai pa'ogo keafii'i. 10 Ke aina'i akaiki'agai keagaga keinaka:

  “Papiau kania'i isagamauga auga i'a a'a Deo,

  ega aguagu afugai eague auga,

  ke Sipi Gauga fou apu'i,” keoma.

  11 Ke agelo ma'oai Deo ega aguagu afuga, au akaiki'a'i ufai keagu au'i, ke pagama kapa'i maa'i maunina au'i pani au'i fou keapa lofe'i. Ke isa Deo ega aguagu afuga agogai keomukipo, ke Deo keau afagaina. 12 Ke keifa keinaka:

  “Amen!

  I'a a'a Deo,

  fekeifagaina, fekepalopiania, au akaiki'a fekepamia,

  ikifa inagome auga, isapu inagome, kapula inagome auga fekepamia,

  ke tenkiu fekepenia aoniamo.

  Amen!”

  13 Ke au akaiki'a'i ufai keague au'i aga'o lau epa'ani peniau einaka, “I'ina au'i tiapu kelo'i kei'iuka'i au'i kaisau ke kapai kemai?” eoma.

  14 Ke lau iifa lapamue lainaka, “Au akaiki'a aumu, oi lologo,” laoma.

  Ke isa einaka, “I'ina papiau'i au'i, kiekie akaiki'a'i alo'iai kepealai au'i. Ke isa Sipi Gauga ifagai e'i tiapu keikuisa keloga kepamia au'i.
  15 Ega puo,

  “isa Deo ega aguagu afuga agogai keague,

  ke gapi gani Isa ega e'ai keau afagaina aefuafua.

  Ke Deo ega aguagu afugai eague auga,

  isa e'ima'i auga gouga

  palai kania'i laagai agela'a pagainia.

  16 Ke isa inae'i afaekimu,

  ke aiso'i afaekupu pugu.

  Ke kina isapugai isa afaegaga kalani'i.

  Ke isapu apala aga'omo ganinagai, isa afaegaga'i.

  Gome Deo ega aguagu afuga

  17 ipuainagai ipauma auga, Sipi Gauga eagu,

  isa e'i sipi i'ima auga koa i'opoga

  agemia age'ima'i,

  ke agepapea'i agelaoaini'i

  fei e'uki mauni mamaga epipeni auga

  feinai agepapealai'i.

  Ke Deo isa maa'iai maa'i iuga ma'oai agefaini'i,” eoma.

  Copyright information for `MEK