Revelation of John 8

Puka Ipaafiapina Imagea Gua Auga Ke Liti Goldai Kekapa Auga

Ega'ina afegai Sipi Gauga puka ipaafiapina kapa imagea gua auga epaagalaisa aisama, ufai 30 minutes koa i'opoga a'oa'o aga'o aemia. Ke agelo au'i imagea gua Deo agogai keapa au'i, fi'i ma'oai mo imagea gua kepenii'i keafii'i laisa'i.

Ke agelo i'oina aga'o, mulamula foga felo keuma'i kapa goldai kekapa eafia auga, emai Deo amu kepalao penia afugai eapa. Isa mulamula foga'i felo'i ma'o kepeniia eafii'i, ega koa Deo ega papiau ma'oai e'i megamega fou feafi'i Deo fepa'a penia eoma, elao Deo agogai amu Deo kepa'a penia afuga goldai kekapa auga afugai eapa. Ega aisama mulamula foga felo auga akuga, ke Deo ega papiau e'i megamega fou agelo imagai ega'ina mulamula euma kapagai auga, kepealai ke'agaukae kelao Deo agogai. Ke agelo amu Deo kepa'a penia afugai lo eafiia mulamula foga felo keuma'i kapa goldai kekapa auga alogai eukaisa epapogua. Ke eafiia epiulaisa eake agofa'a elao. Ega aisama ufa eauniia a'o, ke a'oa'o akaiki'a emia, ke kimage eafi, ke kafokau akaiki'a emai.

Fi'i A'o'i

Egae kai agelo imagea gua fi'i imagea gua keafi'i au'i, kefua fi'i kegaipini'i keoma.

Ke agelo eufai auga ega fi'i eipinia. Ega aisama aisi o'opi'i imu akaiki'a koa ufai keake, ke lo ifa fou ekaifou auga ufai kepiulai'i keake kemai aagoai. Ke agofa'a fofouga alogai, ago oiso koa i'opoga auga epogai aga'omo eaga. Ke au fofougai oiso koa i'opo'i au'i epo'iai aga'omo eaga. Ke ega'ina ago alogai mukimuki fofouga keaga.

Ke agelo gua auga ega fi'i eipinia. Ega aisama kapa aga'o iku akaiki'a koa i'opoga eufa auga, keafiia a'uai kepiulaisa. Ke a'u fofouga alogai oiso koa i'opoga auga epo'iai aga'omo auga ifa emia. Ke a'u alogai kapa ma'oai maa'i mauni'i gopu oiso koa i'opo'i epo'iai gopu aga'o auga kemae. Ke lonti fofouga gopu oiso koa i'opo'i au'i, epo'iai gopu aga'o auga keauoka afe'aini'i.

10 Ke agelo oiso auga ega fi'i eipinia. Ega aisama mi'imi'i akaiki'a ikui koa i'opoga eaga auga, ufai e'ualai eake. Ke eake emai agapuge fofouga alogai oiso koa i'opoga auga, epo'iai aga'omo auga alogai e'ualai. Ke fei ifo e'uki auga isafa laagai e'ualai. 11 Ke mi'imi'i ega'ina aka ‘Kimu,’ keoma. Ke fei fofouga alogai oiso koa i'opoga auga epo'iai aga'omo auga ekimu. Ke papiau fei ega'ina ekimu auga keinu puogai ma'o kemae.

12 Ke agelo pani auga ega fi'i eipinia. Ega aisama kina, gafa, ke mi'imi'i fofouga alogai oiso koa i'opoga auga, aga'omo auga keauniia. Ega puo keauga afuga auga epa'uminania. Ke kina aga'omo fofouga alogai, kina maaga oiso koa i'opoga auga, aga'omo auga alogai eaea laa'i emia. Ke gapi isafa faagagai ega koa i'opoga emia.

13 Ke maau elao aisama, paili ufa gua ipuainagai egopo, aina akaiki'agai iina eifa oma aina lalogonia:

“Agelo oiso e'i fi'i kekae paukai akeipini'i kainai, agofa'ai keague au'i afa apala akeafia! Afa apala akeafia! Afa apala akeafia paisa!” eoma.

Copyright information for `MEK