Revelation of John 9

Ke agelo ima auga ega fi'i eipinia. Ega aisama lau mi'imi'i aga'o ufai e'ualai eake agofa'ai laisa. Ke mi'imi'i ega'ina, Abis
1 Ega'ina auga a'isa papagai ipauma, ipu aga'o eake alogaina, maa'a ageake papa afalaisa auga fouga eifania.
pa'afina fepaagalaisa auga isapuga eafiia.
Ke isa Abis pa'afina epaagalaisa aisama, aku, lo akaiki'a ipaumagai e'agaukae emai auga koa i'opoga. Ke aku Abis alogai e'agaukae emai auga kina, ke ufa gua fou epa'uminani'i. Ke ega'ina akuga alogai, apela'opu keake kemai agofa'ai. Ke isa auga agofa'ai aoao ega isapu koa i'opoga keafiia kemai. Ke isa kepaini'i agofa'ai mukimuki, o au, o aupu gagau'i aga'o fakepalifu'i keoma. Kai isa kepaini'i papiau kapa'i paku'iai Deo ega maka akeoge au'i mo fekepalifu'i keoma. Kai isa ega'ina papiau'i fekeaupugu'i auga isapuga akeafia kai, isa gafa ima alogai, isa kiekie akaiki'a fekepeni'i auga mo isapuga keafiia. Ke isa kiekie akaiki'a keafiia auga, aoao aufalao aga'o eaga faaga ekiekie auga koa i'opoga kiekie keafiia. Ega'ina kina'i alo'iai, papiau mae akekapuga kai, afakekapulaisa. Ke alo'i ko'agai fekemae akeoma kai, mae isa age'ege'i.

Ke apela'opu ega'ina au'i auga, oti kepafua'i ifani kegalao keoma au'i koa iisa'i. Isa kania'iai auga kin kania'iai kraon keoge, goldai kekapa auga koa i'opoga auga kania'iai keogeisa. Ke kua'i maa'i auga, papiau aumauni kua'i maa'i koa i'opoga. Ke fufu'i auga papie fufu'i maefa koa i'opoga. Ke nie'i auga laion nie'i koa i'opoga. Ke olaga'i ipakaisapuga kapa auga auliai koa i'opoga kekapaisa olaga'iai keogeisa. Ke pani'i a'o auga, oti ma'o pulieta kela'a kepiau ifani kelao ife'i a'o ufa koa eauga auga koa i'opoga emia. 10 Ke isa iu'i auga aoao koa i'opoga iu'i emia, ke e'i piaga isafa ega koa i'opoga emia. Ke gafa ima alogai iu'iai papiau kiekie akaiki'a fekepeni'i auga isapuga keafiia. 11 Ke isa fe'ima'i kinina eagu. Ke ega'ina kinina auga Abis agelo. Ke isa aka Hibru malagai keifaga Abaddon,
11 Kapa ma'oai isauoka auga.
ke Grik malagai auga, keifaga Apollion
11 Kapa ma'oai isauoka auga.
keoma.

12 Afa apala ipauma eufai auga epagai efua. Ke afa apala gua mo kekae akemai koa.

13 Ke agelo imagea auga ega fi'i eipinia. Ega aisama Deo agogai amu Deo kepa'a penia afuga goldai kekapa auga afugai afiau afuga pa'oai kekapa auga afugai aufalao aga'o aina emai lalogonia. 14 Ke aufalao aga'o ega'ina agelo imagea auga epainia einaka, “Agelo pani agapuge akaiki'a aka Eufrates kegopei'i au'i fogupuki'i fopapealai'i,” eoma. 15 Ke agelo pani ega'ina au'i, agofa'a fofouga papiau'i ma'oai oiso koa i'opo'i auga epo'iai aga'omo koa i'opoga auga fekeaupugu'i keoma puo, kegopei'i kepafua'i keagu i'ina inipoga, i'ina gafa, i'ina kina, ke i'ina kina maaga ke'imaisa. 16 Ke agelo au'i pani ega'ina au'i, ifani au'i otiai keaguka au'i 200 million kepapea'i. Ke lau isa au'i pika auga keifania a'o lalogonia.

17 Ke lalau alogai oti ke oti laagai keaguka au'i iisa'i iina koa laisa'i: Isa olaga'i ipakaisapuga aulina auga, lo ei'a pitoga koa i'opoga, aku umuga ipauma koa emia, ke mulamula isapuga ipauma laofaga koa i'opoga emia. Ke oti kania'i iisa auga, laion kania'i koa i'opoga kemia. Ke oti ake'iai lo, aku, ke mulamula isapuga ipauma laofaga auga fou kepealai. 18 Ke i'ina kapa'i apala'i oiso lo, aku, ke mulamula isapuga ipauma laofaga oti ake'iai kepealai au'i, agofa'ai papiau fofouga auga gopu oiso koa i'opo'i au'i epo'iai gopu aga'o auga kepamaei'i. 19 Gome oti e'i isapu auga ake'iai, ke iu'iai fou keka. Ke isa iu'i ega'ina auga, kaapa kania'i koa i'opoga. Ke iu'i ega'inagai kania'i kekae papiau kepalifu'i.

20 Kai papiau kapa apala'i oiso i'inagai akemae koa au'i auga, ifo'i ima'iai kapa apala'i kekapai'i au'i akeumakalaini'i. Ke isa tiapolo ke deo pifoge'i goldai, silifai, kopai, kepoai ke auai kekapa'i, kapa aga'o afakeisa ke kapa aga'o a'o afakelogo ke afakepea au'i keau afagaini'i auga akeapakipo. 21 Ke isa isafa papiau keaupugu'i, ugauga laoga maina, amage koa lao'i mai'i apala'i kekapa'i au'i, ke painao lao'i mai'i akeumakalaini'i.

Copyright information for `MEK