Romans 1

Lau Paulo Iesu Kristo ega pinauga au. Lau auga Deo ega iifa faunina Iesu Kristo fouga faugai papiau epo'iai eifalaisau apostolo epamiaisau. Ke iifa faunina Iesu fouga ega'ina auga Deo ega iifa puka elolofa alogaina auga alogai, ega pako'a iifaga profeta faaga'iai eifafou kakaua auga. Ega'ina puka alogai Deo Gauga fouga eifania. Ke ega'ina auga papiau aumauni aga'o Davide okogai agemai auga fouga eifania. Ke Deo ifo ega Spiritu lolofagai, ega'ina auga Isa gauga epamia. Ke ega'ina kapa auga, isa maeai emaunimue auga isapugai egama. Ke isa auga i'a a'a Lopia Iesu Kristo. Isa faagagai, ke isa aka faugai i'a Deo eegai gafegafe akaiki'a aafia, ke apostolo pinaugaga aafia, ega koa Iudea papiau'i laa'i au'i ma'oai epo'iai, papiau Iesu fekepako'ania aina fekeafia eoma. Ega'ina papiau'i epo'iai oi Roma taoninai oague aumi isafa Deo eifanimi Iesu Kristo ega papiau epamiaimi. Lau i'ina malelega lapapua oi Deo alo ko'agai animi eani aumi, ke eifanimi ega papiau epamiaimi aumi eemiai laulaisa.

Lau lamegamega ega koa i'a Ama'a Deo, ke a'a Lopia Iesu Kristo fou e'i gafegafe akaiki'a ke gagao fou fekepenimi foagu felo laoma.

Paulo Roma Papiau'i Fau'iai Emegamega Deo Tenkiu Epeniia

Lau kapa'ina maifa kakaua laoma auga, oi ma'oai faumiai Iesu Kristo faagagai lau e'u Deo tenkiu lapenia. Gome oi emi pako'a agofa'a fofouga alogai keifafoua papiau ma'oai kelogo. Lau ega laifa oma, gome lau aufa kina e'u megamegai oi ala laopola omaimi auga Deo ko'a mo eoma. Lau iifa faunina Deo Gauga Iesu Kristo fouga lainogonia alogai, alou ko'agai Isa faugai lapinauga. Ke lau lamegamega ega koa pau fuagai Deo ega logoai keaga fepaagalaisa oi eemi faafai laoma.

11 Gome lau auga alou ko'agai alafai maoma mafai maisami laoma, ega koa Deo ega Spiritu ipeni'i isa'i eeuai kekae au'i oi fapenimi fapakapulanimi laoma. 12 Ega koa lau e'u pako'ai oi fapakapulanimi, ke oi emi pako'ai lau fopakapulaniau laoma. 13 Aau akiu Kristiano papiaumi, Iudea papiau'i laa'i au'i isa'i epo'iai Iesu Kristo kepako'ania auga, e'u pinauga puaga aga'o laafiia koa i'opoga. Ega koa i'opoga, lau kina ma'o mo opou lapaapa oi eemi mafai, ega koa oi isafa Iesu fopako'ania ega koa e'u pinauga puaga aga'o eemiai faafia laoma. Kai lau oi eemi fafai auga keagaga ekupu mo emai i'ina kina. Ega'ina auga oi fologo felo laoma.

14 Lau e'u pinauga auga Grik papiau'i o Grik papiau'i laa'i, ke ikifa au'i o ikifa au'i laa'i ma ganinagai, fou kai'ialao fau'iai fapinauga paisa. 15 Ega'ina kainai lau alou ko'agai anina laani iifa faunina Iesu fouga oi Roma taoninai oague aumi isafa maamiai fainogonia laoma.

16 Lau ega laifa oma, gome iifa faunina Iesu Kristo fouga meagaina alapa'aua. Gome ega'ina auga Deo ega isapu, ke kai mo kai mo iifa faunina Iesu fouga ega'ina kepako'ania au'i, Deo isa kania'i ageagamauga. Ke Deo Iudea papiau'i kania'i ageagamau kakaua afegai kai, Iudea papiau'i laa'i au'i kania'i ageagamauga. 17 Gome iifa faunina Iesu fouga alogai, papiau Deo maagai alo opai au'i akemia auga epafokia. Ke Deo papiau epalagaini'i ke'ina e'i pako'a Iesu eegai keoge auga, ega koa mo agelao fuagai, isa Deo maagai alo opai au'i akemia.
17 Grik malagai auga, pako'a faagagai e'ina, pako'a faagagai efua.
Ega'ina auga Deo ega iifa pukagai iina eifa oma koa i'opoga: “Deo maagai alo opai auga emia auga ega pako'ai ageagu aoniamo,”
17 Habakuk 2:4
eoma.

Deo Ega Guakupu Papiau Epenii'i Efua

18 Deo ega iifa pukagai ega eifa oma, gome pako'a laa'i aisama, papiau Deo aina kainai akepea au'i, ke maagai alo opai au'i laa'i, e'i laomai apala'iai Deo ega iifa ko'a kekaisapua au'i, ufai Deo ega guakupu isa epakina'i. 19 Gome Deo ala fekelogo oma auga epalogoni'i. Lau ega laifa oma, gome Deo eague auga kapa ma'oai faaga'iai epakina'i efua. 20 Ke isa epakina'i efua laoma, gome Deo ega isapu akaiki'a ageka aoniamo auga, ke Deo egama mo egama, ke kai aga'o aeisaisa auga agofa'a epagama mo kinagai kapa ma'oai papiau epakina afe'aini'i. Ke papiau ma'o Deo kaisau auga kelogo efua. Ega puo kai aga'o Deo oko aelogo ageoma afaekaina.

21 Lau ega laifa oma, gome isa Deo oko kelogo mo ganinagai, isa Deo akeau afagaina, au akaiki'a akepamia, ke tenkiu akepenia. Kai isa opo'iai kapa aga'o afakepagama kapa'i au'i mo keopolani'i. Ke gua'i kapa'ina felo, o apala auga aelogo auga isa alo'i epa'uminania. 22 Ke isa ifo'i keifa ikifa au'i keoma kai isa kafo'o au'i kemia. 23 Ega kainai isa Deo eague aoniamo auga ega akaiki'a keoge pagainia iisa i'oina kepamia, papiau aumauni afakeagu aoniamo, ke inei, ke a'o, ke gua'iai keku au'i koa i'opo'i kepamia.

24 Ega puo Deo isa epua'afuni'i isa ifo'i gua'iai kapa'ina kemaani'i au'i kekapa'i, ke laomai apala'i kekapa'i aga'o aga'o ifo'i faaga'i kelogoaina amage koa laoga maina kekapa'i, faaga'i ama'ama koa kepamia. 25 Ega'ina papiau'i auga Deo ega iifa ko'a ipauma auga pifogeai keoge pagainia. Ke Deo epagama kapa'i au'i mo keau afagaini'i, ke e'i pinauga kekapa. Kai isa ega koa fakekapa kai, Deo kapa ma'oai epagama'i auga fekeau afagaina aoniamo. Amen.

26 Ega'ina puogai Deo isa epua'afuni'i meagai lao'i mai'i kemaani'i au'i mo kekapa'i. Ega'ina alogai isa epo'iai papie au'i au fou fekeamage auga laoga maina keoge pagainia kai, isa ifo'i papie mo papie mo fou kefeu. 27 Ega koa i'opoga au isafa papie fou fekeamage fekeagu auga laoga maina kepua'afuga kai, ifo'i epo'iai aga'o aga'o fou fekefeu auga laoga maina alo'iai lo koa i'opoga eaga. Ke isa au mo au mo fou kefeu. Ke isa Deo maagai laomai apala'i ipauma'i kekapa'i. Ke isa e'i kelele afa fekeafia auga isa ifo'i kepenii'i efua koa i'opoga.

28 Ega'ina mo laa'i kai, Deo ega iifa logo oko fekelogo auga keopolaga kapa aga'o laa'i keoma puo, Deo isa epua'afuni'i, ega koa Deo isa opola'i eumakalaina auga opolagai Isa maagai kapa'ina fakekapa eoma auga kekapa. 29 Ke isa Deo maagai alo opai lao'i mai'i laa'i au'i, ke amage koa lao'i mai'i apala'i ipauma'i au'i, ke mogemoge, ke tiapolo e'i laomai au'i ma'oai isa alo'i epogu. Ke isa keifa mugumugu. Ke pikupa, auau, akekua, pifoge, ke kelogo laomai apala kai fekekapa'i au'i lao'i mai'i ma'oai alo'i epogu. 30 Ke isa papiau keifa apala peni'i. Ke isa alo'i ko'agai Deo anina akeani. Ke papiau kepa'au'i kepameagaini'i. Ke ifo'i keau afagaini'i, ke keaina'au alogaina. Ke laomai apala'i kepagama'i. Ke ina'i ama'i aina'i akeafia. 31 Ke kapa'ina felo o apala auga akelogo. Ke pako'a iifaga kekapa kai, kainai akepea. Ke guani au'i laa'i, ke kai aga'o gefa akeauga. 32 Isa kelogo Deo ega iifa kai'iai ega'ina lao'i mai'i kekapa'i au'i afa auga fekemae. Ega mo ganinagai isa ega'ina lao'i mai'i kekapa'i aefuafua, ke papiau laomai ega koa'i kekapa'i au'i isafa ekainia keoma.

Copyright information for `MEK