iSam 19:4
jDeuteronomy 32:21
kAisaea 65:1
lAisaea 65:2

Romans 10

Aau akiu Kristiano papiaumi, lau Israel papiau'i fau'iai alou ko'agai anina laani, ke e'u megamega Deo eegai auga, Deo isa kania'i feagamauga laoma. Gome isa alo'i ko'agai Deo muninai kepea kai, Deo ega iifa ko'a logo auga kainai akepea auga ko'a mo laifafoua. Gome Deo eegai alo opai laoga maina emai auga oko akelogo kai, ifo'i Deo maagai alo opai au'i fekemia auga keagaga kekapunia. Ega koa kekapaisa, Deo isa alo'i opaina fekemia eoma auga kainai akepea. Gome Iesu Kristo auga, Moses ega iifa papiau Deo maagai alo opai au'i fepamia'i eoma pinauga auga isa epafua. Ega koa kaisau mo isa kepako'ania au'i Deo maagai alo opai au'i fekemia eoma.

Lau ega laifa oma, gome Moses ega iifa pukagai ega iifa muninai kepea alo opai au'i kegamia keoma auga fouga iina eifa oma: “Kaisau i'ina iifa'i ma'oai agekapa'i auga, ega'ina iifa'i kai'iai ageagu,”
5 Leviticus 18:5
eoma.
Kai pako'a puogai Deo maagai alo opai au'i kemia auga fouga iina eifa oma: “Oi guami alogai foloifa foloinaka, ‘Kaisau ufai age'agau?'
6 Deuteronomy 30:12
folooma. (Ega'ina iifaga auga Iesu Kristo feake femai auga fouga eifania.)
“Ke oi guami alogai foloifa foloinaka, ‘Kaisau ageake agelao a'isa papagai ipauma?'
7 Deuteronomy 30:13 Grik malagai auga, ‘Abyss'.
folooma. (Ega'ina iifaga auga Iesu Kristo maeai femaunimue auga fouga eifania.)
Ega koa aisama, Moses Deo ega iifa pukagai kapa'ina feifania eoma. Isa iina eifa oma: “Lopia ega iifa oi eemuai ekae; Ega'ina iifaga oi akemuai, ke guamuai isafa ekae,”
8 Deuteronomy 30:14
eoma. Ega'ina iifaga pau aifafoua auga pako'a fouga eifania.
Pako'a iifaga ega'ina auga oi akemiai Iesu Kristo Lopia auga agoifafoua, ke alomi ko'agai Deo isa maeai epamaunimue auga agopako'ania aisama, Deo oi kaniami ageagamauga. 10 Gome oi alomi ko'agai Iesu agopako'ania aisama, Deo maagai alo opai aumi agomia. Ke oi akemiai Iesu Kristo Lopia auga agoifafoua aisama, Deo oi kaniami ageagamauga. 11 Ega koa emia auga Deo ega iifa pukagai kepapua koa i'opoga mo emia: “Kaisau isa epako'ania auga, afaemeagai.”
11 Aisaea 28:16
12 Ega'ina iifaga auga papiau ma'oai mo fou'i eifania. Gome Iudea papiau'i ke Iudea papiau'i laa'i au'i fou epo'iai i'oina aga'o laa'i, Deo auga ifogamo isa ma'oai e'i Lopia emia. Ke kaisau mo Isa aka keifaga au'i, kapa felo'i ma'o agepeni'i. 13 Gome ega'ina fouga Deo ega iifa pukagai iina eifa oma: “Papiau ma'oai Lopia aka keifaga au'i, kania'i ageisagamau,”
13 Joel 2:32
eoma.

14 Ega kainai papiau Lopia akepako'ania koa aisama, ala koa i'opoga Isa aka akeifaga? Ke Isa fouga a'o akelogonia koa aisama, ala koa i'opoga Isa akepako'ania agekaina? Ke kai aga'o Isa fouga afaeinogonia koa aisama, ala koa i'opoga Isa fouga akelogo? 15 Ke Deo isa afaeulai'i koa aisama, ala koa i'opoga isa akeinogo agekaina? Ega kainai Deo ega iifa pukagai iina eifa oma: “Deo ega iifa faunina kepapea au'i auga ife'i efelo alogaina,”
15 Aisaea 52:7
eoma.

16 Kai profeta Aisaea Deo ega iifa pukagai iina eifa oma: “Lopia, kaisau i'a a'a iifa epako'ania?”
16 Aisaea 53:1
eoma. Ega'ina iifaga koa i'opoga, Israel papiau'i ma'oai laa'i kai, isa'i mo iifa faunina Iesu fouga kainai kepea.
17 Ega mo ganinagai, papiau iifa a'o kelogo aisama, Iesu kepako'ania. Ke ega'ina iifaga auga Iesu ega iifa faagagai emai. 18 Kai lau lapa'ani. Israel papiau'i ega'ina iifaga a'o akelogonia ma? Laa'i, isa ega'ina iifaga a'o kelogonia. Ega'ina fouga Deo ega iifa pukagai iina eifa oma:

“Lopia fouga iifafouga emia auga aina'i elao agofa'a fofouga a'o kelogonia,
ke e'i iifa elao agofa'a fua eafiia,”
eoma. i 

19 Kai lau lapa'ani pugu. Israel papiau'i ega'ina iifaga oko akelogo ma? Laa'i, oko kelogo efua. Gome Moses eufai Deo ega iifa iina eifa oma:

“Oi Lau e'u ago papiau'i laa'i au'i ee'iai fopikupa auga laoga maina alakapa.
Ke Lau oi ago aga'o papiau'i kapa aga'o akelogo au'i ee'iai guami fekupu auga laoga maina alakapa,”
eoma. j 

20 Ke profeta Aisaea isafa aimani'ina mo Deo ega iifa iina eifa oma:

“Papiau Lau afakekapuniau au'i, akekapulaisau.
Ke papiau Lau afakepa'ani ainiau au'i, Lau ifou isa alaapakina peni'i,”
eoma. k 

21 Kai Deo Israel papiau'i eifani'i auga fouga Aisaea iina eifa oma:

“Papiau Lau ainau akeafia au'i, ke keumakalainiau au'i ee'iai
aufa kina Lau imau lakalaisa,”
eoma. l 

Copyright information for `MEK