cDeuteronomy 29:4; Aisaea 29:10
dSam 69:22-23
eAisaea 59:20-21; 27:9
fAisaea 40:13
gJob 41:11

Romans 11

Deo Israel Papiau'i Isa'i Keague Au'i Gua'i Eaniia

Ega koa aisama, lau lapa'ani pugu. Deo isa ega papiau, Israel papiau'i eumakalaini'i efua ma? Laa'i! Gome lau ifou isafa Israel papiau'i aga'o. Lau Abraham okogai lamai, ke lau Israel ikupu'i epo'iai ikupu aka Benjamin keoma auga ikupuga au. Iifa gome Deo ega papiau ufainagai elogo kakau'i au'i, aeumakalaini'i. Ke oi Deo ega iifa pukagai profeta Elaija Israel papiau'i kapa'ina kekapaisa auga Deo maagai fou'i ala eifa oma auga fouga alologo ma? Laopolaga oi ologo. Elaija Deo epainia einaka: “Lopia, isa Oi emu profeta keaupugui'i, ke amu Oi kepa'a penio au'i afu'i keauoka'i. Ke lau ifou mo laague, ke isa lau isafa kekapuniau kegaaupuguisau keoma,”
3 1 Kings 19:10, 14
eoma.
Ega aisama Deo isa ega iifa afa ala epenimue oma? Deo isa epainia einaka, “Lau papiau 7000 deo pifoge aka Baal agogai akeanife'u au'i Lau fauai lapaagu me'e'i keague,”
4 1 Kings 19:18
eoma.
Ega puo pau kina isafa ega koa i'opoga, Deo ega gafegafeai Israel papiau'i isa'i ekinani'i keague. Ke Deo ega gafegafeai ega koa ekapaisa koa aisama, papiau e'i pinaugai Deo ega koa afaekapa pugu. Kai papiau e'i pinaugai Deo ega gakapa oma pugu koa aisama, Isa ega gafegafe auga gafegafe ko'a laa'i femia. Kai kapa'ina emia efua? Israel papiau'i e'i pinaugai Deo maagai alo opai au'i fekemia auga kekapunia aefuafua kai, isa Deo maagai alo'i opaina aemia paisa. Kai Deo ekinani'i au'i mo, Deo maagai alo opai au'i kemia. Kai aekinani'i au'i gua'i e'inoka, Deo eifani'i auga aina akelogonia. Isa fou'i Deo ega iifa pukagai iina eifa oma:

“Deo isa ainafua spirituga epenii'i,
ke isa maa'i ekae kai kapa aga'o akeisa,
ke isa aina'i ekae kai kapa aga'o a'o akelogonia mo emai pau kina,”
eoma. c 

Ke Deo ega iifa pukagai Davide isafa isa fou'i iina eifa oma:

“Isa e'i miamia fo'amaga ma'o auga pa, nio, ke isa ife'i feke'anina feke'ualai kapa'i koa fekemia,
ke e'i laomai apala afa fekeafia auga ife'i feke'anina kapa koa femia.
10 Ke isa maa'i fe'umina ega koa kapa aga'o fakeisa, ke ofa'i felou umamo,”
eoma. d 

Deo Iudea Papiau'i Laa'i Au'i Kania'i Eagamauga Auga Fouga

11 Israel papiau'i faaga'iai ega koa emia koa aisama, lau lapa'ani pugu. Isa ke'ualai aisama, kelifu afe'ai puo, feke'ue Deo ega gafegafe fekeafia auga afaekaina ma? Laa'i, agekaina! Kai isa Deo ega iifa laagai keaopagai puo, Deo papiau kania'i feagamauga eoma auga laoga maina Iudea papiau'i laa'i au'i ee'i elao. Ega koa Israel papiau'i isa ee'iai fekepikupa eoma. 12 Kai Israel papiau'i Deo ega iifa laagai keaopagai, ke isa Deo ega gafegafe kepagea auga, agofa'a fofouga alogai Iudea papiau'i laa'i au'i Deo ega kapa felo'i ma'oai isa faaga'iai kemia. Ega koa aisama, Deo ega logoai Israel papiau'i kania'i ageisagamau eoma auga ko'a ipauma agemia aisama, agofa'a fofouga papiau'i Deo ega kapa felo'i keafi kakaua auga koa i'opoga kai, pau isa auga laagai ma'o alogaina akeafi'i.

13 Kai lau oi Iudea papiaumi laa'i aumi lapainimi. Lau Iudea papiau'i laa'i au'i e'i apostolo lamia, isa fau'iai ega'ina pinauga lakapa paisa koa aisama, lau e'u pinauga ega'ina auga Deo maagai kapa akaiki'a ipauma lapamia. 14 Lau ega lakapa oma auga, lau ifou e'u papiau Deo Iudea papiau'i laa'i au'i kania'i eagamauga auga fekeisa fekepikupa, ega koa isa Iudea papiau'i laa'i au'i koa kegamia akeoma aisama, Deo isa epo'iai papiau isa'i kania'i feagamauga laoma. 15 Gome Deo isa eumakalaini'i auga, Deo agofa'a fofouga fou kegagao. Ega koa aisama, Deo isa ageafimue'i pugu aisama, Deo maagai kemae koa i'opoga auga agepamaunimue'i akeagu aoniamo.

16 Kai Iudea papiau'i Deo ekinani'i au'i alaafi'opo'i alaifania. Palafa isa mo Deo kepa'a peni kakaua auga Deo maagai elolofa koa aisama, palafa fofouga Deo maagai elolofa. Ke au gagamuga Deo maagai elolofa koa aisama, au aga au'i isafa Deo maagai kelolofa. 17 Kai Iudea papiau'i auga olive auga ko'a ipauma auga koa i'opo'i. Ke oi Roma Kristiano papiaumi auga, ago alogai olive auga euki auga koa i'opomi. Kai olive auga ko'a ipauma auga aga isa'i kefaiponi'i. Ke oi, ago alo olive auga koa i'opoga aumi auga, Deo eafiimi olive ko'a ipauma auga faagagai eogefoumi. Ke pau olive ko'a gagamugai fo'ama felo eafia auga, oi fou kaimialao oafia. 18 Deo ega koa ekapaisa koa aisama, olive auga ko'a auga aga kefaiponi'i au'i ee'iai foloaina'au. Kai oi afoaina'au koa aisama, i'ina foopolaga. Oi auga au aga mainimi, ke oi au gagamuga fo'ama alopenia kai, au gagamuga oi fo'ama epenimi.

19 Ega puo oi iina foifa oma, “Olive ko'a auga aga kefaiponi'i, ega koa lau fekeafiau olive ko'a auga faagagai fekeogefouisau,” fooma. 20 Iifa gome, ega'ina iifaga ko'a ipauma. Kai Iudea papiau'i olive aga ko'a ipauma au'i isa'i e'i pako'a laa'i kainai kefaiponi'i. Ke oi auga emi pako'a kainai, oi isa afu'i oafiia olive auga ko'a ipauma auga faagagai oafiau oapae. Ega puo oi ifomi foloau afagainimi kai, Deo maagai fomani'i. 21 Gome Deo Israel papiau'i olive auga ko'a auga aga mo ganinagai, aepua'afuni'i kai, efaiponi'i koa aisama, oi olive auga ago alogai euki auga aga aumi isafa, afaepua'afunimi kai agefaiponimi agekaina.

22 Ega puo Deo ega gafegafe akaiki'a auga, ke ega gua'inoka auga fou foopola felo'i. Deo kaisau e'i pako'ai ke'ualai au'i ee'iai gua e'inoka kai, oi Isa ega gafegafe akaiki'a alogai agoagu afaefuafua koa aisama, Isa oi eemiai agegafegafe. Kai oi Isa ega gafegafe akaiki'a alogai afoloagu mo afaelao koa aisama, oi isafa olive auga ko'a auga faagagai agefaiponimi. 23 Kai Israel papiau'i e'i pako'a laa'i auga akepua'afuga Lopia akepako'ania aisama, akemue akelao olive ko'a auga faagagai akeafiau pugu. Gome Deo auga au aga efaipoga auga ageafia afugai ageogemue pugu agekaina. 24 Lau ega laifa oma, gome oi Iudea papiaumi laa'i aumi, olive auga ago alogai euki auga aga kefaipoga auga koa i'opomi. Kai oi alomue afumi ipauma alolao kai, olao olive ko'a kefauga auga faagagai keogefoumi. Ega koa aisama, Israel papiau'i, olive auga ko'a auga aga kefaiponi'i au'i, Deo isa ageafi'i isa ifo'i e'i au ko'a auga faagagai ageogefou'i auga afae'inoka agemame'a alogaina.

Israel Papiau'i Kania'i Ageisagamau Auga Fouga

25 Aau akiu Kristiano papiaumi, lau ega laifa oma, gome Israel papiau'i faaga'iai ogefake kapa aga'o ekae auga, fouga fologo felo laoma. Ega koa oi ifomi ikifa aumi folooma laoma. Ega'ina ogefake auga, Israel papiau'i auga Deo agogai gua'i age'inoka mo agelao Deo ega logoai Iudea papiau'i laa'i kania'i feagamauga eoma au'i ma'oai kania'i ageagamauga kinagai aisama, isa e'i gua'inoka agefua. 26 Ega puo Deo ega iifa pukagai eifania koa i'opoga Israel papiau'i ma'oai kania'i ageisagamau. Deo iina eifa oma:

“Oi kaniami isagamauga auga aga'o Sion ikugai agemai.
Ke isa Iakobo okogai kemai au'i,
Deo afakeau afagaina auga laoga maina eegai ageafilai'i.
27 Ke Lau isa e'i laomai apala'i laa'i alapamia aisama,
ega'ina auga Lau nini'ani kapula ipauma isa ee'iai lakapa auga agemia,”
eoma. e 

28 Israel papiau'i iifa faunina Iesu fouga keumakalaina kainai, oi ega'ina iifaga a'o ologonia. Ega koa emia puo, oi faumiai isa Deo ega ou au'i kemia. Kai Deo isa ekinani'i kainai auga, Abraham ke okogai kemai au'i e'i papiau kemia, Deo alo ko'agai isa ani'i eani. 29 Gome Deo opo i'oina afaepamia kaisau gaifani'i eoma auga ageifani'i paisa, ke ega pipeni kaisau gapeni'i eoma auga agepeni'i paisa. 30 Lau ega laifa oma, gome oi Iudea papiaumi laa'i aumi isafa ufainagai Deo aina aloafia. Kai pau Israel papiau'i Deo aina akeafia kainai, oi Deo aina oafiia aisama, Deo ega guani oi oafiia. 31 Oi Deo ega guani oafiia auga kainai, pau Israel papiau'i Deo aina akeafia, ega koa isa isafa Deo ega guani fekeafia eoma. 32 Gome Deo papiau aumauni ma'oai isa aina fakeafia auga laoga mainai egopei'i. Ega koa ega'ina papiau'i ma'oai gua'i feania eoma.

Deo Isau Afagaina Fouga

33 Deo ega ekapa oma puo, ega ikifa ke ega logo akaiki'a ipauma emoai alogaina.
Ke Isa ega laomai fofouga ala koa auga kai aga'o agekapulaisa afaekaina.
Ke Isa ega keaga fofouga ala koa auga kai aga'o agelogo afe'ai afaekaina.
Ega'ina fouga auga Deo ega iifa pukagai iina eifa oma koa i'opoga:

34 “Papiau kapa Deo kapa'ina eopolaga auga elogo,
o papiau kapa Isa magogoga eauga?” f 
35 “Papiau kapa Deo kapa aga'o epenia, ega koa Deo isa ima afa feoge?” g 
36 Gome kapa ma'oai auga Isa epagama'i, ke Isa faagagai, ke Isa faugai kapa ma'oai kekae. Deo ega'ina auga au akaiki'a fapamia aoniamo. Amen.
Copyright information for `MEK