aDeuteronomy 32:35
bProverbs 25:21-22

Romans 12

Kristiano Papiau'i E'i Agu Mamaga

Ega puo aau akiu Kristiano papiaumi, Deo ega guani akaiki'a i'a epenii'a kainai, lau lapaini kapulanimi. Oi maami mauninai oaguega kai, ifomi imaaumi Deo maagai felolofa, ke Deo alo opagama auga kapa koa fopamia isa fopa'a penia. Ega'ina auga oi alomi ko'agai Deo foau afagaina auga laoga maina. Ke oi i'ina agofa'a laoga maina muninai folopea kai, oi Deo maagai alomi fofouga mamaga auga faagagai oi alomi feponi. Ega koa oi Deo ega logo felo ipauma, eegai alo egama, ke kapa aga'o eegai aeafiafi'afu auga logo kapa'ina auga foisa fologo felo eoma.

Ke Deo ega gafegafe akaiki'a lau epeniiau auga kainai, lau oi ma'oai aga'o aga'o lapainimi: Oi ifomi kaisau auga foopola felo kai, ega'ina laagai auga foloopolaga. Kai Deo pako'a ala koa oi epeniimi auga faagagai, oi alomi felogai ikifai ifomi kaisau auga foopola felo alogaina. Gome i'a aga'o aga'o imaau'a aga'omo kai, imaau'aisai kapa'a ma'o kekae. Kai imaau'aisai kapa'a ma'o ega'ina au'i, e'i pinauga aga'omo laa'i. Ega koa i'opoga, i'a aalogai alogaina mo ganinagai, Iesu Kristo fou amia kainai, Iesu faagagai i'a ma'oai imaau'a aga'omo emia. Ke i'a aga'o aga'o faaga'aisai aafiau aague. Ke Deo ega gafegafe akaiki'a i'a epenii'a auga faagagai, i'a pipeni i'oi'i i'oi'i aafii'i. Au aga'o profeta koa i'opoga Deo ega iifa feifafoua auga pipenina eafiia koa aisama, Deo isa ega pako'a ala koa epeniia auga faagagai, pipeni ega'ina fepapinauga. Ke au aga'o Deo ega pinauga fekapa auga pipenina eafiia koa aisama, isa Deo ega pinauga fekapa. Ke au aga'o fepamalele auga pipenina eafiia koa aisama, isa fepamalele. Ke au aga'o magogo kapula feauga auga pipenina eafiia koa aisama, isa magogo feauga. Ke au aga'o ega amu papiau kapa'ina anina keani auga fou feke'ea auga pipenina eafiia koa aisama, isa gafegafeai ega amu ega'ina papiau'i fou feke'ea. Ke au aga'o kapa ma'oai fe'ima'i auga pipenina eafiia koa aisama, isa alo ko'agai kapa ma'oai fe'ima'i. Ke au aga'o papiau gua'i feania auga pipenina eafiia koa aisama, isa alogamai papiau gua'i feania.

Ke alomi ko'agai papiau ani'i oani aisama, pifogeai folokapa kai alomi ko'agai fokapa. Ke kapa'ina apala auga alomi ko'agai anina foloani kai kapa felo'i au'i foafiapi'i. 10 Ke Iesu Kristo akagai aami akimi ko'a ipaumami koa fopamiaimi, alomi ko'agai animi foani. Ke epomiai aga'o aga'o fopalopia kakaumi. 11 Ke folo'apolo kai fopinauga alogaina. Ke Deo ega Spiritu oi alomiai lo koa fepaaga, Lopia ega pinauga fokapa. 12 Ke Deo fou agoagu auga afia'amagai alogamai foagu. Ke kina apala'i agoafi'i mo ganinagai, gamuga mo foopo. Ke aufa kina alomi ko'agai fomegamega faefuafua. 13 Ke Deo ega papiau kapa aga'o anina keani au'i fou emi amu fo'ea. Ke emi e'ai papiau foifa koko'i faefuafua.

14 Ke papiau oi keafi apalanimi au'i, Deo kapa felo'i isa fepeni'i fooma. Deo kapa felo'i isa fepeni'i fooma kai, afa apala gapeni'i folooma. 15 Ke papiau kapa'i alo'i egama au'i fou alomi fegama. Ke kapa'i keapepe au'i fou foapepe. 16 Ke aga'o aga'o alomi aga'omo femia foagu. Ke folo'aina'au kai, papiau e'ele'i au'i fou fomia folao fomai. Ke oi ifomi mo ikifa aumi folopamiaimi.

17 Ke aufalao aga'o apala oi faagamiai ekapa aisama, oi isafa isa eegai apala folokapa. Ke foisa felo papiau ma'oai ago'iai kapa'ina felo auga mo fokapa. 18 Ke oi faagamiai afekaina koa aisama, papiau ma'oai fou gagaoai foagu. 19 Ekefa'au aumi, aufalao aga'o oi faagamiai kapa'ina ekapaisa auga afa foloogemue. Kai Deo afuga foa'amala Isa guakupugai ega'ina oko fepakaisa. Gome Deo ega iifa pukagai Lopia iina eifa oma:

“Afa isogemue auga Lau apu, Lau ega'ina afa alapipeni,”
eoma. a 

20 Kai Deo ega iifa pukagai iina eifa oma koa i'opoga mo fokapa:

“Oi emi ou auga inaega ekimu koa aisama,
fo'ama fopenia feania. Ke aiso afekupu koa aisama, kapa aga'o fopenia feinu.
Ega agokapa oma alogai, kania laagai lo i'a agogoa,”
eoma. b 

Ega'ina auga i'a lo isapuga gamuga aopo koa i'opoga, isa meagai isapuga gamuga ageopo agemeagai alogaina.
21 Ke laomai apala oi faepalutinimi kai, oi laomai felogai laomai apala ega'ina fopalutinia.

Copyright information for `MEK