Romans 13

Isapu Keafia Papiau Ke'ima'i Au'i Aina'i Foafia

Papiau ma'oai auga, papiau kapa'i isapu keafia papiau ke'ima'i au'i aina'i fekeafia. Gome ega'ina isapuga auga Deo afaepeni'i koa aisama, isa isapu afakeafia papiau afake'ima'i. Kai pau isa isapu keafia papiau ke'ima'i auga, Deo epagama puo, isa isapu keafia papiau ke'ima'i. Ega puo kaisau isapu keafia au'i ageumakalaini'i koa aisama, Deo epagama auga eumakalaina. Ke kaisau ega ekapa oma auga, isa ifo ega laomai apala afa epenia koa i'opoga. Gome isapu keafia papiau ke'ima'i au'i auga, papiau laomai felo kekapa au'i ee'iai auga, isa papiau ipamani'ini'i au'i laa'i. Kai papiau laomai apala kekapa au'i ee'iai auga, isa papiau ipamani'ini'i au'i kemia. Oi anina oani isapu eafia epamani'inimi auga papagai fopealai ooma ma? Ega ooma koa aisama, kapa'ina felo auga mo fokapa ega koa isa oi ageifa felo penimi. Gome isa Deo ega pinauga auga, oi faumiai felo mo fekapa. Kai oi kapa'ina apala'i au'i agokapa'i aisama fomani'i, gome isa ifani a'ifaga aeafi aagenia mo. Gome isa Deo ega pinauga auga, ke isa Deo ega guakupu papiau kapa kapa'ina apala'i ekapa'i auga agepenia auga. Ega puo oi isapu keafia papiau ke'ima'i au'i aina'i foafia paisa. Kai ega'ina agokapa auga Deo ega guakupu kainai laa'i kai, oi alomiai isa aina foafia auga felo kainai ega koa fokapa.

Ega'ina puogai oi tax ooge, gome isapu keafia papiau ke'ima'i au'i auga, Deo ega pinauga au'i, ke aufa kina ega'ina mo pinauga kekapa. Ega kainai oi kaisau kapa'ina fopeni'i auga fopeni'i paisa. Ke moni tax fooge keoma koa aisama fooge paisa. Ke moni laa'i aisama, amu tax fopamia fooge keoma koa aisama, ega'ina fokapa paisa. Ke kaisau fomani'iaina keoma auga, fomani'iaina paisa. Ke kaisau au akaiki'a fopamia keoma auga, au akaiki'a fopamia paisa.

Alomi Ko'agai Aga'o Aga'o Animi Foani

Ke kai aga'o eegai foloapitole kai, alomi ko'agai aga'o aga'o animi foani auga apitole fopa'aua faefuafua. Gome kaisau alo ko'agai aufalao aga'o anina eani auga, Moses ega iifa kapa'ina fakapa eoma auga, isa ma'oai ekapa'i koa i'opoga. Gome Moses ega iifa kapula ega'ina auga, “Kaisau fou aloamage auga fou folofeu amage koa laoga maina apala folokapa,” “Ke kai aga'o foloaupugua,” “Ke folopainao,” “Ke kapa apala'i folomaani'i.”
9 Exodus 20:13,15,17; Deuteronomy 5:17-19, 21
Ke iifa kapula'i ega koa'i ma'oai auga, iifa kapula i'ina alogai keka afe'ai: “Oi alomu ko'agai ifomu animu loani koa i'opoga, emu e'a ipafe auga isafa anina ega foani oma.”
9 Leviticus 19:18
10 Ke aufalao aga'o alo ko'agai papiau ma'oai ani'i eani koa aisama, ega'ina papiau'i afaepalifu'i. Ega puo kaisau alo ko'agai papiau ma'oai ani'i eani auga, Moses ega iifa alogai kapa'ina fakapa eoma auga ma'oai ekapa afe'aini'i.

11 Ke pau kina kapa auga i'a alogo. Pau auga i'a a'a feuai fa'ue auga kina maaga ekainia. Gome i'a Iesu apako'ania mo kinagai, Deo fuagai i'a kania'a feagamauga auga kina aakai. Kai pau auga ega'ina kina emai efua. 12 Gapi auga ega kina efua pau afa'agamo egani. Ega puo umina lao'i mai'i apala'i au'i amapua'afuni'i kai, eaea lao'i mai'i auga ifani au'i e'i pipaini amu'i koa amapamia'i amaafi'i. 13 Ke kinai apea koa i'opoga, laomai felo'i isafa mo amakapa'i. Kai a'oa'o akaiki'a'i akapa'i, ke inuinu auga miamia'i falakapa'i. Ke papiau fou akeamage kai fou kefeu amage koa lao'i mai'i apala'i i'oi'i i'oi'i isafa falakapa'i. Ke ifo'a mo epo'aisai falaakekua, ke falapikupa. 14 Kai Lopia Iesu Kristo fou aga'omo fomia tiapu koa foi'iuka, ke papiau aumauni laoga maina apala kapa'ina emaaga auga ala agokapa oma auga opolaga foloafia.

Copyright information for `MEK